Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2017, 14168Benoemingen en ontslagen

Rectificatie: Besluit van 17 februari 2017, nr. 2017000264, houdende de benoeming van de leden van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 februari 2017, 2017-0000076361, directoraat-generaal Overheidsorganisatie, directie Ambtenaar en Organisatie;

Gelet op artikel 3 van het besluit van 13 oktober 1992 houdende regelen met betrekking tot de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van de commissie, bedoeld in de artikelen 82a, eerste lid, en 97b, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met ingang van 1 februari 2017 voor de duur van vier jaar te herbenoemen in de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren:

De heer prof. mr. M.J. Cohen als lid, tevens voorzitter;

De heer prof. dr. A.W. Heringa als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;

Mevrouw mr. dr. L.A. van Noorloos als lid;

Mevrouw E.L. Snoeij als lid;

De heer dr. J.S. Timmer als lid.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 februari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk