besluit tot 45e wijziging Regeling Regio Rivierenland

Logo Tiel

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel en West Maas en Waal, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van (datum)

 

overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland op 25 mei 2016 het Ambitiedocument Regio Rivierenland heeft vastgesteld en op 13 oktober 2016 aan de raden heeft verzocht om een bijdrage te leveren ten einde de doelen uit dit Ambitiedocument te kunnen realiseren;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Regeling Regio Rivierenland, zoals deze luidt na de 44e wijziging:

 

besluiten:

tot vaststelling van de 45e wijziging van de Regeling Regio Rivierenland, luidende als volgt:

 

Artikel I

A

Aan artikel 5, eerste lid, wordt een onderdeel toegevoegd dat luidt als volgt:

  • e.

    de uitvoering van het Ambitiedocument Regio Rivierenland dan wel een daarvoor in de plaats tredend regionaal beleidsdocument.

     

B

Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt

  • 7.

    Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5, eerste lid, onder e, genoemde taak komt aan het bestuur van het openbaar lichaam de bevoegdheid toe om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen om subsidies te kunnen verstrekken.

     

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de wet.

 

 

Aldus besloten door

 

de raad van de gemeente………………………… in zijn vergadering van ……………………

de griffier, de voorzitter,

 

het college van de gemeente……………………...in zijn vergadering van ……………………..

de secretaris, de voorzitter,

 

de burgemeester van de gemeente………………op…………………………………..

 

Naar boven