N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAK N UMMER 2016 - 015423 , D.D . 2 MAART 2017

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor diverse verkeersmaatregelen op de provinciale weg N325 op het traject tussen Duitse grens en de bebouwde kom van Nijmegen, in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen.

Aanleiding

De provinciale weg N325 (Nieuwe Ubbergseweg / Nieuwe Rijksweg) vormt een verbinding tussen de Duitse grens bij Wyler (Kranenburg) en de bebouwde kom van Nijmegen. De weg staat op de planning voor groot onderhoud in 2017. Naar aanleiding daarvan is in 2014-2015 een verkenning uitgevoerd naar eventuele knelpunten op het traject, met als doel deze in voorkomende gevallen integraal aan te pakken.

Uit de verkenning zijn drie (verkeersveiligheids)knelpunten naar voren gekomen. Dit betreft knelpunten op de volgende locaties:

 • de aansluiting van de uitweg van een woning op de N325 en van de tegenovergelegen wegverbinding van de N325 van/naar de parkeerplaats aan de Marterstraat, ter hoogte van kilometer 1,96;

 • het ontbreken van de fietsverbinding tussen het tweerichtings fiets-/bromfietspad langs de N325 en het fietspad naar de tunnel onder de N325, ter hoogte van km 2,02;

 • het kruispunt N325 – Ubbergseweg, ter hoogte van kilometer 6,02.

Ter hoogte van kilometer 1,96 sluiten de uitweg van een woning aan de noordzijde van de N325 en de verbinding richting een parkeerplaats aan de Marterstraat in Beek, aan op de N325. Het betreft een zogenaamde ‘koude oversteek’. Dit houdt in dat het gemotoriseerd verkeer op dit kruispunt verplicht is om rechtdoor te rijden. De verbindingsweg was bedoeld ter ontsluiting van de woning aan de noordzijde. In praktijk blijkt echter dat motorvoertuigen op dit kruispunt toch afslaan en de wegverbinding vanaf de parkeerplaats aan de zuidzijde van de N325 als ontsluiting van de achterliggende wijk gebruiken. Dit gebruik past niet bij de functie van de N325 als gebiedsontsluitingsweg en het onjuiste rijgedrag verhoogt de kans op ongevallen. Naar aanleiding daarvan wordt de situatie op dit kruispunt aangepast. Daarbij worden de verplichte rijrichtingen opgeheven en wordt de verbinding richting parkeerplaats opgeheven.

Ter hoogte van de fietstunnel bij kilometer 2,02 is een zogenaamd olifantenpaadje aanwezig tussen het tweerichtings fiets-/bromfietspad langs de N325 en het fietspad naar de tunnel. Hieruit blijkt dat er een behoefte is aan deze verbinding. Op deze plaats wordt een fiets-/bromfietspad aangelegd.

Als wegbeheerder van de N325 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen op deze locaties een verkeersbesluit te nemen. De gemeente Berg en Dal neemt als wegbeheerder van het fietspad via de fietstunnel onder de N325 een verkeersbesluit voor het toegankelijk maken van het fietspad voor bromfietsers.

Ook is het kruispunt N325 – Ubbergseweg (kilometer 6,02) als veiligheidsknelpunt naar voren gekomen. Dit geldt ook voor de Ubbergseweg zelf, die, parallel gelegen aan de N325, aan de zuidzijde op het kruispunt aansluit. De doorsteek van de N325 naar de Ubbergseweg is enkel bedoeld voor landbouwverkeer en brommobielen. In de praktijk maken veel auto’s illegaal gebruik van de verbinding. Dit is onveilig, omdat auto’s hier in conflict komen met grote stromen

fietsverkeer (schoolroute). Op basis van de verkenning is het afsluiten van de Ubbergseweg aan de zuidzijde van de N325 ter hoogte van kilometer 6,02 de meest geschikte maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze beoogde maatregel is in overleg met de gemeente Nijmegen tot stand gekomen.

Tussen de komgrens van Nijmegen en het kruispunt met de Ubbergseweg zijn in de huidige situatie landbouwvoertuigen op de hoofdrijbaan van de N325 toegestaan. Met het afsluiten van de Ubbergseweg ter hoogte van kilometer 6,02 vervalt de doorsteek ook voor landbouwvoertuigen. Daarom mogen deze langzame voertuigen in de nieuwe situatie over een langere afstand gebruik maken van de hoofdrijbaan van de N325, zodat zij bij kilometer 5,58 van/naar de Ubbergseweg kunnen rijden.

Op het kruispunt met de Ubbergseweg vormt ook de (brom-)fietsoversteek aan de westzijde een knelpunt. In zuidelijke richting moeten daar twee rijstroken ineens overgestoken worden waardoor veelal gewacht moet worden op de middengeleider. Deze geleider is erg smal en het zicht op het doorgaande verkeer is door het afslaande verkeer slecht. Hier zijn klachten over gekomen. De oostelijke middengeleider is wel voldoende breed en geeft daardoor meer ruimte en dekking. De westelijke oversteek wordt daarom weggehaald en de oversteek aan de oostzijde wordt verbreed en uitgevoerd als tweerichtings fiets-/bromfietspad, evenals de parallelle oversteek aan de noordzijde van de N325.

Als wegbeheerder van de N325 is de provincie Gelderland verplicht om voor het intrekken van de geslotenverklaring voor landbouwverkeer en andere langzame voertuigen een verkeersbesluit te nemen. Dit geldt ook voor het laten vervallen van een fiets-/bromfietspad en het omvormen van een in één richting bereden fiets-/bromfietspad naar een tweerichtings fiets-/bromfietspad. De gemeente Nijmegen neemt als wegbeheerder van de Ubbergseweg een verkeersbesluit voor het afsluiten voor landbouwvoertuigen van de Ubbergseweg voor landbouwvoertuigen.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

 • artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Gelderland-Zuid.

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit, dat ter visie heeft gelegen van 11 januari tot en met 22 februari

2017, is één zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de genoemde besluitpunten.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De N325 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

Belangenafweging

N325, kruispunt ter hoogte van kilometer 1,96

De N325 bestaat uit een hoofdrijbaan met een rijstrook per richting voor gemotoriseerd verkeer en parallel ten zuiden daarvan een fiets-/bromfietspad voor gebruik in twee richtingen. Ter hoogte van kilometer 1,96 sluit op de N325 een smalle weg aan, die uitkomt op een parkeerplaats aan de Marterstraat, van waaruit de achterliggende wijk in Beek kan worden bereikt. Deze wegverbinding is primair bedoeld voor de ontsluiting van het perceel Nieuwe Rijksweg 3, gelegen aan de noordzijde van de N325. Ter hoogte van kilometer 1,96 mag dit gemotoriseerd verkeer de N325 uitsluitend oversteken. Dit wordt aangeduid met borden model D04 vóór het kruispunt, die de verplichte rijrichting rechtdoor weergeven (op elke tak van de N325 als beide zijwegen).

De reden dat op het kruispunt geen afslaand gemotoriseerd verkeer is toegestaan, komt voort uit de functie van de N325. De provinciale weg N325 is een gebiedsontsluitingsweg waar de verkeersfunctie centraal staat. Op een gebiedsontsluitingsweg wordt het aantal aansluitingen bij voorkeur beperkt, zodat de uitwisseling van verkeer zoveel mogelijk wordt geconcentreerd op een aantal grotere kruispunten, die herkenbaar en veilig zijn vormgegeven. Deze afstemming van functie, vormgeving en gebruik voldoet aan de essentie van Duurzaam Veilig Verkeer.

Om de ontsluiting van het perceel aan de Nieuwe Rijksweg nummer 3 te garanderen, zonder de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N325 te belemmeren, is destijds de oversteekmogelijkheid gerealiseerd.

Echter, in praktijk blijkt de wegverbinding tussen de N325 en Marterstaat illegaal te worden gebruikt door motorvoertuigen van en naar Beek, waardoor op de N325 ter plaatse van het kruispunt alsnog afslaande verkeersbewegingen plaatsvinden. Dit onjuist verkeersgedrag leidt tot onverwachte manoeuvres en snelheidsverschillen op de N325, door optrekkende en afremmende voertuigen, wat de kans op ongevallen verhoogt.

Ter verbetering van de situatie wordt de wegverbinding tussen de N325 en de parkeerplaats aan de Marterstraat opgeheven. De tegenoverliggende aansluiting van het perceel Nieuwe Rijksweg nummer 3 wordt aangepast tot uitrit, zodanig dat verkeer hier ook mag afslaan. De verplichte rijrichtingen worden opgeheven. De nieuwe situatie vormt een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, omdat het afslaand verkeer van en naar perceel Nieuwe Rijksweg nummer 3 minder voertuigen betreft en omdat de vormgeving wordt aangepast op de mogelijke aanwezigheid van afslaand verkeer. Op deze wijze wordt onjuist rijgedrag tegengegaan.

(Brom-)fietsers kunnen gebruik maken van een nieuwe verbinding ter hoogte van kilometer 2,02 die aansluit op het fietspad van/naar de fietstunnel onder de N325. Via deze nieuwe verbinding kan ook de kern Beek worden bereikt, zodat grote omrijdafstanden voor (brom)fietsers worden voorkomen. Voor een optimale veiligheid moeten (brom)fietsers op het nieuwe fiets-/bromfietspad voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende fiets-/bromfietspaden. Dit wordt duidelijk vormgegeven met borden verleen voorrang model B06 en markering (haaientanden).

N325, kilometer 5,5 8 en 6,02

Op het kruispunt N325 – Ubbergseweg bij kilometer 6,02 en op een deel van de Ubbergseweg (parallelweg ten zuiden van de N325) hebben diverse ongevallen plaatsgevonden, waaronder één met dodelijke afloop. Daarnaast zijn bij locatie-verkenningen conflicten geconstateerd tussen fietsers en auto’s op de Ubbergseweg. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties, mede doordat fietsers vanuit de richting Nijmegen van een helling af komen en daardoor vaak een hoge snelheid hebben.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt de aansluiting van de Ubbergseweg aan de zuidzijde van de N325 ter hoogte van kilometer 6,02 afgesloten. Met het afsluiten van de Ubbergseweg vervalt ook de doorsteek voor landbouwverkeer en brommobielen op deze plaats. In de huidige situatie is landbouwverkeer op de hoofdrijbaan van de N325 toegestaan tussen de komgrens van Nijmegen bij kilometer 6,60 en het kruispunt met de Ubbergseweg, bij kilometer 6,02. In de nieuwe situatie moet landbouwverkeer ruim 400 meter langer gebruik maken van de hoofdrijbaan en bij het kruispunt ter hoogte van kilometer 5,58 van/naar de Ubbergseweg rijden. De totale rijafstand blijft voor het landbouwverkeer daarbij gelijk.

Op gebiedsontsluitingswegen worden landbouwvoertuigen bij voorkeur van de hoofdrijbaan geweerd om grote snelheidsverschillen te voorkomen. Landbouwverkeer wordt daarom slechts toegestaan indien er geen geschikte-, veilige-, alternatieve route aanwezig is. Op de N325 is landbouwverkeer in de huidige situatie al op de hoofdrijbaan toegestaan over een afstand van circa 600 meter. Het overige verkeer is daardoor al bekend met de mogelijke aanwezigheid van langzame voertuigen op dit traject. Het verlengen van de afstand met circa 400 meter heeft daardoor naar verwachting niet of nauwelijks effect op de veiligheid. Het volledig afsluiten van de Ubbergseweg, inclusief de doorsteek voor landbouwverkeer, heeft dan ook de voorkeur vanwege het belang van de verkeersveiligheid voor fietsers op de parallel gelegen Ubbergseweg.

In de huidige situatie is het voor het overige verkeer bij de aansluiting ter hoogte van kilometer 6,02 al verboden om vanaf de N325 de Ubbergseweg in te rijden. Uitrijden is nu wel toegestaan. Het volledig afsluiten van de aansluiting voor verkeer van en naar de hoofdrijbaan betekent dat voor een drietal woningen aan de Ubbergseweg een omrijdafstand ontstaat van circa 700 meter indien men met de auto via de N325 richting Nijmegen rijdt. Dit moet nu via de aansluiting bij kilometer 5,58 plaatsvinden. Op de overige relaties en voor de overige vervoerswijzen wijzigt de reisafstand niet.

De fiets-/bromfietsoversteek aan de oostzijde van het kruispunt blijft gehandhaafd. Deze wordt verbreed en ingericht voor (brom)fietsverkeer in twee richtingen in plaats van in één richting. De fiets-/bromfietsoversteek aan de westzijde komt te vervallen, omdat het een knelpunt vormde. In zuidelijke richting moeten op die locatie twee rijstroken ineens overgestoken worden, waardoor veelal gewacht moet worden op de middengeleider. Deze geleider is erg smal en het zicht op het doorgaande verkeer is door het afslaande verkeer slecht. De oostelijke middengeleider is wel voldoende breed en geeft daardoor meer ruimte en dekking. De westelijke oversteek wordt daarom weggehaald en de oversteek aan de oostzijde wordt verbreed en uitgevoerd als tweerichtings fiets-/bromfietspad, evenals de parallelle oversteek aan de noordzijde van de N325.

Besluit

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N325 (Nieuwe Ubbergseweg) tussen kilometer 1,96 en kilometer 6,02 in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen het volgende verkeersbesluit:

 

N325 ter hoogte van kilometer 1,96

 

 • I.

  door het verwijderen van de (klinker)verharding, de voorrangsborden model B6 van het RVV 1990, het bord geslotenverklaring model C12 van het RVV 1990 inclusief onderbord ‘m.u.v. bewoners Nieuwe Rijksweg 3’ en het bord verplichte rijrichting model D04 van het RVV 1990, en door het aanbrengen van groenvoorzieningen, de wegverbinding tussen de N325 en de parkeerplaats aan de Marterstraat op te heffen;

 • II.

  door het aanpassen van de aansluiting van het perceel Nieuwe Rijksweg 3 op de N325 tot uitrit, het verwijderen van voorrangsbord model B6 van het RVV1990 en de borden verplichte rijrichtingen model D4 van het RVV1990 bij de uitrit en op de N325, mogelijk maken dat afslaand verkeer vanaf de N325 van en naar het perceel Nieuwe Rijksweg 3 is toegestaan;

 

N325 ter hoogte van kilometer 2,02

 

 • III.

  door het plaatsen van borden verplicht fiets-/bromfietspad model G12A van het RVV 1990 met onderbord model OB502 en het bord verleen voorrang model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van markering in de vorm van haaientanden, het aanduiden van een nieuwe verbinding tussen het tweerichtings fiets-/bromfietspad langs de N325 en het fietspad naar de tunnel onder de N325 als in twee richtingen te berijden fiets-/bromfietspad;

 

N325 wegvak van kilometer 5,58 tot kilometer 6,02

 

 • IV.

  door het aan de zuidzijde van de N325 bij kilometer 6,02 verwijderen van het bord model C9 van het RVV 1990, en het plaatsen van het bord model C15 van het RVV 1990 wordt het betreffende wegvak van de N325 in oostelijke richting (richting Duitsland) opengesteld voor landbouwverkeer;

 • V.

  door het langs de Ubbergseweg bij kilometer 5,58 vervangen van het bord model C9 van het RVV 1990, door het bord model C15 van het RVV 1990 wordt het betreffende wegvak van de N325 in westelijke richting (richting Nijmegen) opengesteld voor landbouwverkeer;

 

N325 ter hoogte van kilometer 6,02 (kruispunt Ubbergseweg)

 

 • VI.

  door het verwijderen van het bord model D6-L van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de N325 voor het kruispunt, komt het gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven te vervallen;

 • VII.

  door het verwijderen van de asfaltverharding, het bord verleen voorrang model B6 van het RVV1990 en de borden verplicht fiets-/bromfietspad model G12a van het RVV1990 waarvan één met onderbord model OB501-L, het aan de westzijde gelegen éénrichtings fiets-/bromfietspad op te heffen;

 • VIII.

  door het verbreden van het fiets-/bromfietspad aan de noordzijde van het kruispunt en het plaatsen van borden verplicht fiets-/bromfietspad model G12a van het RVV 1990 waarvan één met onderbord OB502 en borden verleen voorrang model B6 van het RVV1990 en het aanbrengen van markering in de vorm van haaientanden, het fiets-/bromfietspad in twee richtingen toegankelijk maken;

 • IX

  door het verbreden van het fiets-/bromfietspad aan de oostzijde van het kruispunt en het plaatsen van borden verplicht fiets-/bromfietspad model G12a van het RVV 1990 en borden verleen voorrang model B6 van het RVV1990 en het aanbrengen van markering in de vorm van haaientanden, het fiets-/bromfietspad in twee richtingen toegankelijk maken.

  

Ter inzage

 

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht van alle provinciale wegen->N325 : Nijmegen – Duitse grens).

De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 15 maart tot en met 25 april 2017 ter inzage in de bibliotheek van de provincie Gelderland, locatie Marktstate, Eusebiusplein 1a, Arnhem, in het gemeentehuis van de gemeente Berg en Dal, Dorpsplein 1, Groesbeek en in het stadhuis van de gemeente Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen.

  

Instellen beroep

 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Oost Nederland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de punten I t/m IX van het verkeersbesluit.

 

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Oost Nederland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

  

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

    

M. Adriaanse

Naar boven