Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 1352VerkeersbesluitenVerkeersbesluit drie taxistandplaatsen op het westelijk gedeelte van de Gustav Mahlerlaan instellen Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-16-53145

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de

bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat op de Gustav Mahlerlaan taxistandplaatsen waren gelegen bij de ingang van de ACTA;

dat door het herinrichten van dit gedeelte van de Gustav Mahlerlaan deze taxistandplaatsen tijdelijk verplaatst zijn naar de van der Boechorststraat hoek de De Boelelaan;

dat na het gereedkomen van de werkzaamheden aan het westelijk gedeelte van de Gustav Mahlerlaan er geen plaats meer was voor de taxi’s;

dat hier in de buurt van het ziekenhuis en de ACTA wel behoefte was aan een standplaats voor taxi’s

dat er drie definitieve taxistandplaatsen zijn gemaakt net om de hoek van waar ze eerst zaten op de Gustav Mahlerlaan schuin tegenover de percelen 2930-2970;

dat deze taxistandplaatsen alleen voor Toegestane Taxi Organisaties zijn;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

door het plaatsen van verkeersborden conform model E5 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Taxistandplaats”

te plaatsen op de volgende locatie:

drie parkeerplaatsen op het westelijk gedeelte van de Gustav Mahlerlaan schuin tegenover de percelen

2930-2970, met als onderborden OB501l en OB 501r (pijl naar links en rechts) alleen TTO taxi’s(alleen Toegestane Taxi Organisaties)

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte