Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 1338VerkeersbesluitenVerkeersbesluit het instellen van een verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen op en rondom Station RAI Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-16-52630

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de

bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat rondom het Station RAI een gedeelte van de openbare ruimte is aangewezen waar fietsen en bromfietsen in aangewezen voorzieningen moeten staan;

dat tegen de fietsers die buiten deze aangewezen voorzieningen staan wordt opgetreden door deze te verwijderen na de daar voor gestelde tijd, maar voor brommers en snorfietsen is dit nog niet het geval;

dat er in het gebied rondom Station RAI voldoende voorzieningen zijn gemaakt voor brommers en snorfietsen, maar dat er toch nog veel buiten deze voorzieningen brommers en snorfietsen worden gestald;

dat voor brommers en snorfietsen de ruimte en materieel ontbreekt om deze te verwijderen, en dat bromfietsen en snorfietsen kentekens hebben waardoor een sanctie opgelegd kan worden;

dat deze sanctie opgelegd kan worden als je het gebied waar dit voor geldt een parkeerverbod zone instelt voor fietsen en bromfietsen;

dat dit gebied waar de zone voor geldt in tekening als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

1. Door het plaatsen van verkeersborden conform model E3 zone van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen” te plaatsen op de volgende locatie:

Alle toegangswegen die bereikbaar zijn met de fiets en bromfiets van en naar

Station RAI.

 

2. Door het plaatsen van verkeersborden conform model E3 zone einde van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Einde verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen” te plaatsen op de volgende locatie:

Alle toegangswegen die bereikbaar zijn met de fiets en bromfiets van en naar

Station RAI.

 

3. Zie bijgevoegde verkeersborden tekening.

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte