Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel voor de algoritmes voor day-ahead en intraday, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: 17.0050.53

  • 1. Op 16 februari 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) van Nord Pool AS (hierna: Nord Pool) een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel voor de algoritmes voor day-ahead en intraday, met inbegrip van de door de transmissiesysteembeheerders en de NEMO’s opgestelde reeks eisen voor de ontwikkeling van de algoritmes.

  • 2. Op grond van artikel 37, vijfde lid, van Verordening 1222/2015 van de Europese Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM) dient Nord Pool een voorstel voor deze algoritmes ter goedkeuring voor te leggen aan de ACM.

  • 3. Op grond van artikel 9, tiende lid, van CACM dient de ACM binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit te nemen.

  • 4. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 5. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de ACM. Schriftelijke zienswijzen dienen uiterlijk veertien dagen na publicatie van deze mededeling in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer 17.0050.53 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.

Naar boven