Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 1333VerkeersbesluitenVerkeersbesluiten tijdelijke aansluiting George Gershwinlaan op de Beethovenstraat Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-16-53130

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de

bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat dit verkeersbesluit wordt genomen in verband met de tijdelijke inrichting van de George Gershwinlaan tussen de kavels 1a en 2a vanaf de Beethovenstraat;

dat dit gerealiseerd wordt door een tijdelijke aansluiting op de Beethovenstraat en doodlopend is in westelijke richting;

dat deze aansluiting gemaakt wordt voor de bereikbaarheid van de parkeergarages die onder kavel 1a en 2a liggen;

dat als de bouwwerkzaamheden achter kavel 1a en 2a in eind 2018 klaar zijn deze parkeergarages en de kavels bereikbaar zijn via de Gustav Mahlerlaan en de George Gershwinlaan en niet meer via de Beethovenstraat;

dat dit stukje George Gershwinlaan ingericht wordt als 30 km zone waar aan beide zijde niet stilgestaan mag worden omdat de breedte van de weg dat niet toelaat zonder dat dat hinder veroorzaakt voor de overige verkeerdeelnemers;

dat dit definitief ontwerp is besproken en goedgekeurd in de vergadering van de Centrale Verkeerscommissie van 1 december 2015 onder punt 11 onderdeel 1

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

1. door het plaatsen van verkeersborden conform model A1zb/A2 ez van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”maximumsnelheid/ einde

maximumsnelheid( 30 km in zone)” te plaatsen op de volgende locatie:

bij de tijdelijke in/uitrit naar de George Gershwinlaan aan de westzijde van de

Beethovenstraat.

 

2. door het plaatsen van verkeersborden conform model C4 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”éénrichtingsweg” te

plaatsen op de volgende locatie:

Beethovenstraat tegenover de uitrit komend uit de richting George Gershwinlaan op

de middenberm.

 

3. door het plaatsen van verkeersborden conform model C17 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gesloten voor voertuigen

en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het

bord is aangegeven(6 meter)” te plaatsen op de volgende locatie:

Beethovenstraat, noordzijde van de tijdelijke inrit richting George Gershwinlaan.

 

4. door het plaatsen van verkeersborden conform model D5 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gebod tot het volgen van

de rijrichting die op het bord is aangegeven” te plaatsen op de volgende locatie:

zuidzijde George Gershwinlaan voor de kruising met de Beethovenstraat.

.

5. door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan” te

plaatsen op de volgende locatie:

beide zijde van de weg van dit gedeelte van de George Gershwinlaan tot aan de

kruising met de Beethovenstraat.

 

6. door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor

het onmiddellijk laden en lossen van goederen” te plaatsen op de volgende locatie:

westzijde Beethovenstraat tussen de Gustav Mahlerlaan en de George Gershwinlaan.

 

7. door het plaatsen van verkeersborden conform model L8 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”doodlopende weg” te

plaatsen op de volgende locatie:

noordzijde George Gershwinlaan net na de kruising met de Beethovenstraat richting

parkeergarages.

 

8. door het plaatsen van verkeersborden conform model L9 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ” vooraanduiding

doodlopende weg” te

plaatsen op de volgende locatie:

westzijde Beethovenstraat met als onderbord Na 35 meter voor de kruising met de

George Gershwinlaan.

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte