Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 1327VerkeersbesluitenVerkeersbesluiten uitbreiding 30 km Zone voor wijk 3 omsloten door de Arent Janszoon Ernststraat, De Boelelaan, Van Leijenberghlaan en de Buitenveldertselaan Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-16-53126

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de

bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat rond de eeuwwisseling in het toenmalig stadsdeel ZuiderAmstel het Masterplan ZuiderAmstel is besloten het wegcategoriseringsplan voor 19 deelgebieden, deze in te richten als 30 km per uur gebied;

dat het gebied wat omsloten is door de Arent Janszoon Ernststraat, De Boelelaan, Van Leijenberghlaan en de Buitenveldertselaan wel ingericht is als 30 km zone met snelheid beperkende voorzieningen zoals verhoogde kruisingsvlakken en verkeersdrempels;

dat deze gebieden worden omsloten door gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen of andere grenzen zoals water en spoor;

dat in dit gebied nog geen bebording staat wat een 30 km zone aangeeft;

dat hierdoor genoemde wegen en weggedeelten voldoen aan de gestelde eisen en derhalve een stelsel van straten vormen die de aanwijzing tot 30 km zone rechtvaardigen;

dat door dit besluit een uitbreiding van de 30 km per uur zone rechtvaardigt voor het hieronder aangegeven gebied;

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

1. door het verwijderen van verkeersborden conform model B1 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”voorrangsweg”

te verwijderen op de volgende locatie:

Van Leijenberghlaan voor de kruising met de Frieslandstraat(besluitdatum 06-02-

1995).

 

2. door het verwijderen van verkeersborden conform model B3 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”voorrangskruispunt”

te verwijderen op de volgende locatie:

De Boelelaan voor de kruising met de Willem van Weldammelaan(besluitdatum 11-05-

2000).

 

3. door het verwijderen van verkeersborden conform model B5 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”voorrangskruispunt zijweg

rechts” te verwijderen op de volgende locatie:

De Boelelaan voor de kruising met de Asingaborg(besluitdatum 29-10-1991).

 

4. door het verwijderen van verkeersborden conform model B6 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verleen voorrang aan

bestuurders op de kruisende weg” te verwijderen op de volgende locatie:

a. Frieslandstraat voor de kruising met de Van Leijenberghlaan(besluitdatum 23-09-

1996)

b. Willem van Weldammelaan voor de kruising met de De Boelelaan(besluitdatum 11-

05-2000).

c. Asingaborg voor de kruising met de De Boelelaan(besluitdatum 29-10-1991.)

 

5. door het plaatsen van verkeersborden conform model A1/A2(zone) van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en ver¬keerste¬kens 1990 een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in een zone in te stellen te plaatsen op de volgende locaties:

a. Frieslandstraat.

b. Willem van Weldammelaan tussen de De Boelelaan en de Arent Janszoon Ernststraat.

c. de in/uitrit van de secundaire rijweg van de De Boelelaan ter hoogte van perceel 263.

d. Asingaborg.

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte