Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2017, 13152VergunningenProvincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (Nauerna 1 te Assendelft)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen tot de oprichting van een bodemaswasinstallatie (BAWI) en de verwerking van 600.000 ton onbewerkte bodemas per jaar (1.643 ton/dag) tot toepasbare grondstof voor grond-, weg- en waterbouw en de betonindustrie. Het betreft de inrichting Afvalzorg Deponie B.V. gelegen aan Nauerna 1 te Assendelft.

 

Zaaknummer: 2375870

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (vraag naar Rob Lunshof);

- gemeente Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. In een later stadium tijdens de vergunningverleningsprocedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit aan de orde worden gesteld.