Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 1313VerkeersbesluitenVerkeersbesluit het aanbrengen van een laad en losplaats met tijdvenster en het opheffen van de bus parkeerplaatsen op P15 naast de ingang van het sportpark aan de Beethovenstraat Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-16-53120

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de

bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat met het tijdelijk inrichten van de parkeerplaats langs de Beethovenstraat P15 bij de ingang van het sportpark enkele wijzigingen moeten worden doorgevoerd;

dat de aanwezige bus parkeerplaats komt te vervallen omdat de bussen hier de draai niet kunnen maken in verband met geparkeerde auto’s om bij deze speciale bus parkeerplaatsen te komen;

dat er naast de ingang naar het sportpark een laad en losplaats wordt aangelegd met een tijdvenster van maandag tot en met vrijdag 07.00-19.00 uur voor de aan en afvoer van goederen voor dit sportpark;

dat deze laad en losplaats met tijdvenster wordt uitgevoerd omdat het dan in de avonden en weekenden als het druk is met bezoekers van dit sportpark weer reguliere parkeerplaatsen zijn;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

1. door het verwijderen van verkeersborden conform model E8 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ” parkeergelegenheid alleen

bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven”

te verwijderen op de volgende locatie:

de speciaal daarvoor aangewezen bus parkeerplaatsen aan de oostzijde van de

parkeerplaats P15 aan de Beethovenstraat.

 

2. door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en

lossen van goederen” te plaatsen op de volgende locatie:

de speciaal daarvoor aangewezen laad en losplaatsen aan de oostzijde van de

parkeerplaats P15 aan de noordzijde van de ingang naar het sportpark aan de

Beethovenstraat met als onderbord OB501 links en rechts(2 pijlen die aangeven

waarbinnen de laad en losplaats is) en Maandag tot en met vrijdag van 07.00-19.00

uur.

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte