Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 1309VerkeersbesluitenAanvullende verkeersbesluiten Beethovengebied in de Christiaan Neefestraat Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-16-53131

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de

bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat er voor het Beethovengebied een verkeersbesluit is genomen met nummer Z-16-43477 en besluitdatum 1 juni 2016;

dat er na het gereedkomen van de openbare ruimte van dit gebied nog enkele onvolkomenheden zaten in het bestaande verkeerbesluit;

dat er na het gereedkomen van de werkzaamheden in dit gebied in de Christiaan Neefestraat hinderlijk geparkeerd wordt, wat hinderlijk is voor het overige verkeer;

dat dit opgelost kan worden door hier een parkeerverbod zone in te stellen;

dat de Christiaan Neefestraat doodlopend is, hiervoor is aan het einde van deze straat een keerlus gemaakt waar vaak geparkeerd dan wel even stil gestaan wordt wat erg hinderlijk is voor de overige voertuigen die hier willen keren;

dat dit opgelost kan worden door hier bij deze keerlus een stopverbod in te stellen;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

1. door het plaatsen van verkeersborden conform model E1 zone/E1 einde zone van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”parkeerverbod zone/einde parkeerverbod zone” te plaatsen op de volgende locatie:

oostzijde Beethovenstraat bij het begin en het einde van de Christiaan Neefestraat.

 

2. door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan” te plaatsen op de volgende locatie:

Christiaan Neefestraat aan het begin en het einde van de keerlus .

 

3. door het plaatsen van verkeersborden conform model L8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”doodlopende weg” te plaatsen op de volgende locatie:

oostzijde Beethovenstraat bij het begin van de Christiaan Neefestraat

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte