Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 12921VergunningenVerkeersbesluit, verleend aan H.J. Huberts, Nijlân 123 Menaam

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat het verkeersbesluit is verleend voor het hebben van een voertuig gebonden gehandicaptenparkeerplaats.

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende dat,

bij de realisatie van het woonzorgcentrum Nij Statelân te Menaam er ten behoeve van bewoners, bezoeker en personeel te weinig parkeervoorzieningen beschikbaar zijn,

dat in verband met dit tekort er voor minder valide bewoners nabij de hoofdingang van het centrum parkeerruimte is gereserveerd,

de maatregel, gezien de persoonlijk fysieke beperkingen, in de behoefte voorziet van de individuele weggebruiker, en in dit specifieke geval prevaleert boven het algemeen belang,

de maatregel strekt ( gelet op artikel 2.1 lid b van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van weggebruikers en passagiers;

de maatregel is besproken met de coördinator verkeer van de politie, Hemmemawei 28a, Sint Annaparochie;

Besluiten

Door plaatsing van het bord E06 van bijlage I van het RVV 1990 op het binnenterrein van woonzorgcentrum Nij Statelân te Menaam, een voertuig-gebonden gehandicapten-parkeerplaats aan te wijzen en te reserveren voor het vervoermiddel van de heer H. J. Huberts, Nijlân 123 te Menaam;

Dit besluit conform de wettelijke eisen te publiceren in de Staatscourant en informatief in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformaasje” en de gemeentelijk website.

Verzenddatum

Het verkeersbesluit is verleend op 28 februari 2017.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen binnen zes weken schriftelijk of per e-mail bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW Menaam of gemeente@menameradiel.nl. De termijn begint op de dag nadat het besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voldoen aan de volgende eisen:

 • -

  de naam, adres en handtekening (ook bij e-mail!) van de indiener;

 • -

  de datum;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover bij de griffie van de rechtbank. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.