Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland’

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat de gemeenteraad van Koggenland op 19 december 2016 het bestemmingsplan ‘Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland’ opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld.

Het betreft een herstelbesluit op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

Uitspraak Raad van State

Het bestemmingsplan ‘Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland’ is op 7 september 2015 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 augustus 2016 een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad opgedragen een tweetal geconstateerde gebreken in het bestemmingsplan te herstellen. Met het raadsbesluit van 19 december 2016 voldoet de gemeente aan deze opdracht en wordt een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd.

Wijzigingen

Het herstelbesluit voorziet in een wijziging van het bestemmingsplan op de volgende onderdelen:

 • -

  in de regels van het bestemmingsplan is een schakelbepaling opgenomen waaruit blijkt dat de verbeelding en planregels uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied van toepassing blijven;

 • -

  in de planregels is bepaald dat voor werken en werkzaamheden tot een diepte van 0,80 m beneden maaiveld geen omgevingsvergunning nodig is en het ‘aanlegvergunningstelsel’ niet van toepassing is op het aanleggen van drainage tot een diepte van 1 meter beneden maaiveld.

Ter inzage

Het herstelbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 9 januari tot en met 19 februari 2017 ter inzage (6 weken). De stukken kunnen worden geraadpleegd:

 • -

  Op de gemeentelijke website www.koggenland.nl/ruimtelijke plannen onder de kop ‘in procedure’ en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • -

  Bij de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn (tijdens openingstijden).

Het identificatienummer: NL.IMRO.1598.BPLGhoogspverbind-va02

Beroep smogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het herstelbesluit beroep worden ingesteld door belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Degene die reeds beroep heeft ingesteld, hoeft dat niet opnieuw te doen. De Raad van State betrekt het herstelbesluit bij de verdere behandeling van het lopende beroep.

De Goorn, 8 januari 2017

Naar boven