Provincie Zeeland - Gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp waterwetvergunning Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland en Rijkswaterstaat hebben aanvragen ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. gelegen aan de Estlandweg 10 in Nieuwdorp.  De aanvragen hebben betrekking op het opslaan en overslaan van stoffen en afvalstoffen, be- en verwerken van afvalstoffen en het ontmantelen van grote constructie. De aanvragen worden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gecoördineerd behandeld. Zij en Rijkswaterstaat willen de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerpvergunningen liggen ter inzage vanaf 8 maart 2017 tot en met 19 april 2017 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Borsele in Heinkenszand. 

Een ieder kan tot en met 19 april 2017, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpvergunningen indienen bij RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, tel. 06 5120 03 03 van RUD Zeeland. Het ontwerp besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV150225.

Naar boven