Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2017, 12635VergunningenWet milieubeheer, kennisgeving besluit MER-beoordeling, RWE Generation NL B.V., Geertruidenberg

Logo Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de Minister van Infrastructuur en Milieu hebben op 5 januari 2017 van RWE Generation NL BV een aanmeldingsnotitie ontvangen als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer. RWE Generation NL BV is voornemens is om andere categorieën biomassa dan die momenteel zijn vergund, mee te stoken in eenheid 9 van de Amercentrale, gelegen aan de Amerweg 1 te Geertruidenberg. Ingevolge categorie 22.1 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage is deze voorgenomen activiteit MER-beoordelingsplichtig.  Dit houdt in dat de bevoegde gezagen, alvorens door RWE Generation NL BV de vereiste vergunningen worden aangevraagd, gezamenlijk dienen te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een milieu-effectrapport  moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de Minister van Infrastructuur en milieu hebben besloten dat RWE Generation NL BV voor deze activiteit geen milieu-effectrapport behoeft op te stellen.  

De aanmeldnotitie en het besluit  liggen vanaf  9 maart 2017 tot en met 20 april 2017 ter inzage bij de gemeente Geertruidenberg. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Jochems, telefoon (013) 206 04 52. Vanaf het moment van terinzagelegging is het besluit te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Dit besluit staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat deze publicatie NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten naar aanleiding van de nog in te dienen vergunningaanvragen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 17011097 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

’s-Hertogenbosch, maart 2017