Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BAR-organisatieStaatscourant 2017, 12561VerkeersbesluitenPlaatsen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de Avenue Carré 65te Barendrecht.

Logo BAR-organisatie

Besluitnummer: 2017-13

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op

overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De genoemde wegen zijn eigendom en in beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Eerdere genomen verkeersbesluiten met betrekking tot dit wegvak komen bij deze te vervallen.

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het bordenboek (VNVF);

 • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

Motivering:

Bewoner van de Avenue Carré 65, heeft de firma Allego verzocht om een oplaadpunt ten behoeve van een elektrische auto te plaatsen aan de Avenue Carré 65.

Het is voor de aanvrager niet mogelijk om op eigen grond een oplaadpunt te realiseren. Daarnaast is er in de nabije omgeving geen oplaadpaal aanwezig om in de behoefte te worden voorzien.

Op basis van het duurzaamheidsbeleid stimuleert de gemeente Barendrecht het gebruik van elektrische voertuigen.

Uit het oogpunt van bovengenoemde argumenten is door het bestuur van de gemeente Barendrecht besloten om twee parkeerplaatsen aan de Avenue Carré 65 in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen.

BESLUIT

Dat op de locatie Avenue Carré 65, RD coördinaten 51.86071230257133 en 4.502290785997047, twee parkeerplaatsen worden ingericht voor het opladen van elektrische voertuigen door het aanbrengen van bord E8 conform bijlage 1 van het RVV 1990 met onderschrift “uitsluitend laden elektrische voertuigen” met de daarbij behorende belijning.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotter­dam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

En voorts:

 

 • 1.

  de verkeersmaatregelen tevens vast te hebben gelegd op bijbehorende tekening B-VB-12-006 d.d. 22 februari 2017;

 • 2.

  deze tekening als bijlage bij dit besluit is gewaarmerkt;

 • 3.

  overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 • 4.

  overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend;

 • 5.

  overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd.

  Aldus besloten te Barendrecht, 22 februari 2017.

  Burgemeester en wethouders van Barendrecht, Namens deze,

   

  Mevrouw E. den Outer Domeindirecteur Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen deze beslissing kan door belanghebbenden in de periode van zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan, na of gelijktijdig met het indienen van bezwaar, de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.