Vaststelling bestemmingsplan Middelstum, gemeente Loppersum

Logo Loppersum

Ter inzage legging bestemmingsplan ' Middelstum '

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2016 het bestemmingsplan 'Middelstum' heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een periode van zes weken, van 10 januari tot en met 20 februari 2017, voor een ieder ter inzage.

Dit bestemmingsplan is opgesteld om het huidige bestemmingsplan te actualiseren en opnieuw vast te stellen. Het bestemmingsplan biedt een juridische regeling voor gebruik en bebouwing in Middelstum en op het bedrijventerrein Boerdam- Fraamklap.

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.02BP0000-VG01;

  • Op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de inzagetermijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden tijdens deze periode beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Loppersum

Naar boven