Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oude IJsselstreekStaatscourant 2017, 12498Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan Windpark Den Tol Netterden 2016

Logo Oude IJsselstreek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 februari 2017 het bestemmingsplan Windpark Den Tol Netterden 2016 met identificatienummer (planID) NL.IMRO.1509.BP000144-VA01, gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen:

  • het schrappen van de afwijkingsmogelijkheid in artikel 13.1.1 sub a van de regels;

  • aan de bouwregels in artikel 4.2 toevoegen dat de minimale afstand van de locatie van de windturbines tot de grens van het Natura 2000-gebied 285 meter bedraagt;

  • aan de bouwregels in artikel 4.2 toevoegen dat er een minimale maat voor het laagste punt van de wieken is van 58 meter.

Voor nadere details wordt verwezen naar de nota van zienswijzen, die onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Inzage

De stukken liggen van 2 maart 2017 tot en met 13 april 2017 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het bestemmingsplan in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Het bestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Plangebied

Windpark Den Tol is geprojecteerd ten oosten van de kern Netterden. Het plangebied wordt globaal begrensd door de kern Netterden aan de westzijde, de Omsteg aan de noordzijde, de buurtschap Wals aan de oostzijde en de Jonkerstraat aan de zuidzijde.

I nhoud van het plan

Reeds in 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden" vastgesteld, waarin de ontwikkeling van een windpark van 10 windturbines planologisch juridisch mogelijk werd gemaakt. Dit bestemmingsplan is echter bij uitspraak van 27 mei 2015 door de Raad van State vernietigd. Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan “Windpark Den Tol Netterden 2016” opgesteld. De belangrijkste aanpassing ten opzichte van het plan uit 2013 is de wijziging van 10 naar 9 windmolens. Het nu ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van een windpark van 9 windturbines met elk een vermogen van circa 3 megawatt mogelijk.

Milieueffectrapport

Voor zowel de bestemmingsplanherziening als de omgevingsvergunning is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hiervoor is in 2011 de m.e.r.-procedure doorlopen. Mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State zijn er aanvullende onderzoeken gedaan, die aan het bestemmingsplan zijn toegevoegd.

Beroep

Tijdens de ter inzage termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Van deze beroepsmogelijkheid kan gebruik worden gemaakt door:

  • belanghebbenden die een zienswijze indienden;

  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om bij de gemeenteraad een zienswijze in te dienen;

  • een belanghebbende, die bedenkingen heeft tegen de onderdelen die bij de vaststelling zijn gewijzigd.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat belanghebbenden in het beroepsschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op 14 april 2017, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingesteld beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet inwerking voordat op het beroep is beslist.