Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2017, 12054VergunningenGemeente Brummen - Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning voor het mogelijk maken van een woning op het adres “Hazelworm 7” te Eerbeek

Logo Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van donderdag 2 maart 2017 gedurende zes weken een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en een ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor het “Hazelworm 7”, ter inzage ligt.

De ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning zien toe op het mogelijk maken van een woning op het adres Hazelworm 7 te Eerbeek.

De aanvraag omgevingsvergunning past niet binnen het bestemmingsplan ‘Lombok’ omdat de locatie op de verbeelding wel is voorzien van een bouwvlak, maar niet van de juiste aanduiding. De locatie heeft in plaats van één de hiervoor genoemde aanduidingen de specifieke bouwaanduiding ‘01’. In de regels wordt niet naar deze specifieke bouwaanduiding verwezen, waardoor het realiseren van een vrijstaande woning niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan.

Inzage

Analoog

De ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken, liggen vanaf donderdag 2 maart 2017 tot en met woensdag 12 april 2017, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

Digitaal

De ontwerpstukken zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Wonen en Leven/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen in procedure). De ontwerp Verklaring van geen bedenkingen is tevens te vinden via NL.IMRO.0213.OMGBPEELO360001-va01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent de ontwerpbesluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 517 of per mail op m.tenvoorde@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Brummen, 1 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen