Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling tijdelijke lijn Eemshaven, Ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

overwegende:

  • dat TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) het voornemen heeft een tijdelijke hoogspanningsverbinding van 380 kV aan te leggen tussen de stations Eemshaven Oudeschip en Eemshaven in de gemeente Eemsmond met het oog op het kunnen afvoeren van het geproduceerde vermogen vanuit de Eemshaven;

  • dat dit initiatief op grond van artikel 20a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

  • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (hierna: EZ) en van Infrastructuur en Milieu (hierna: lenM), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZ worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

  • dat de Minister van EZ, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 20a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

  • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende tijdelijke hoogspanningsverbinding van 380 kV, alsmede het aantal voor de aanleg van de tijdelijke hoogspanningsverbinding benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

  • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat de gemeente Eemsmond bereid is zich in te spannen om de tijdelijke lijn planologisch in te passen en de gemeente Eemsmond en het waterschap Noorderzijlvest bereid zijn om zich in te spannen om de vergunningen te verlenen, de lijn tijdelijk aanwezig zal zijn, een beperkte lengte heeft en aanwezig zal zijn in een geïndustrialiseerde omgeving, alsmede het beperkt aantal besluiten dat hiervoor verleend zal moeten worden;

  • dat er ook overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

  • dat, gelet op het voorgaande, TenneT mij bij brief van 23 december 2016 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

  • dat de bij het project betrokken bestuursorganen hebben aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

Gelet op:

Artikel 20a, derde lid, aanhef en onder a, Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, is van toepassing op de tijdelijke lijn Eemshaven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: V.G. Pieterman, plv. directeur Energie en Omgeving

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven