Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 11891Ruimtelijke plannenTERVISIELEGGING ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED NOORDWEST - WIJZIGING 2 WIGGERSBOSWEG 34-36” (NL.IMRO.0153.BP00134-0002)

Logo Enschede

Voor het perceel Wiggersbosweg 34-36 is het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - wijziging 2 Wiggersbosweg 34-36 ontworpen.

Met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest wordt voorzien in de mogelijkheid om overeenkomstig de VAB-regeling uit de beleidsnota Gids Buitenkans een karakteristieke schuur op het erf aan de Wiggersbosweg 34-36 te bewonen, nadat die voor bewoning geschikt is gemaakt.

 

Inzien wijzigingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken van 2 maart 2017 tot en met 12 april 2017 voor een ieder ter inzage.

Wijzigingsplan digitaal inzien:

Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00134-0002

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00134-/NL.IMRO.0153.BP00134-0002

Papieren versie wijzigingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het ontwerp-bestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde bestemmingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

• Digitale zienswijzen: Deze kunnen worden ingediend via www.enschede.nl. Om digitaal een zienswijze te kunnen indienen dient u te beschikken over DigiD of E-herkenning.

• Schriftelijke zienswijzen: Deze kunnen worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 20, 7500 AA Enschede. In de brief moeten de volgende zaken vermeld worden: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan <naam plan>, uw naam en adres en uw handtekening.

• Mondelinge zienswijzen: U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl. Geef hierin duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van uw zienswijze. U wordt uiterlijk de volgende werkdag gebeld voor het maken van een afspraak.