Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2017, 11874VergunningenProvincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (Heining ongenummerd te Amsterdam)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen om het gronddepot uit te breiden met een terrein van 23.900 m2 ten behoeve van de opslag van buiten de inrichting afkomstige grond. Het betreft de inrichting Top Noodstort gelegen aan Heining ongenummerd te Amsterdam (kadastrale percelen gemeente Amsterdam sectie A perceelnummer 1435 en de noordelijke deel van sectie A perceelnummer 1948).

 

Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Zaaknummer: 3006991

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (vraag naar Rob Lunshof);

- gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. In een later stadium tijdens de vergunningverleningsprocedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit aan de orde worden gesteld.