Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Zuidasdok, Rijkswaterstaat

Omgevingsvergunningen vellen houtopstand

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat twee besluiten zijn genomen.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te kunnen blijven verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De A10 Zuid wordt verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas wordt de A10 Zuid in twee tunnels aangelegd. Het Tracébesluit Zuidasdok heeft betrekking op de wijzigingen van de A10 Zuid en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de inpassing daarvan.

Welke besluiten zijn genomen en liggen ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit Zuidasdok zijn de onderstaande besluiten genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

 • 1. Bij besluit van 24 februari 2017 is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van houtopstand op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend, ten behoeve van het kappen van 14.088 bomen en het verplanten van 7 bomen in het plangebied van het Tracébesluit Zuidasdok (A10 Zuid en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel) ten behoeve van de realisatie van het Tracébesluit Zuidasdok in de gemeente Amsterdam (kenmerk 1546808, OLO-nummer 2470791).

 • 2. Bij besluit van 22 februari 2017 is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van houtopstand op grond van artikel 2.2, eerste lid onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend, ten behoeve van het kappen van 276 bomen in het knooppunt Amstel ten behoeve van de realisatie van het Tracébesluit Zuidasdok in de gemeente Ouder-Amstel (kenmerk WXO-2016-129/2016-045638).

De besluiten bevatten wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten die van 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 ter inzage hebben gelegen. In de omgevingsvergunningen is vermeld om welke wijzigingen het gaat.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 maart 2017 tot en met woensdag 12 april 2017 tijdens reguliere openingstijden ter inzage.

Besluit 1 ligt ter inzage bij:

 • de gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1 (Stopera), 1011 PN Amsterdam;

 • stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam;

 • stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam;

 • stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam;

 • RVE Zuidas, Strawinskylaan 59 (centrale hal WTC), 1077 XW Amsterdam;

 • de stukken kunnen tevens worden ingezien via de website: www.odnzkg.nl.

Besluit 2 ligt ter inzage bij:

 • het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel;

 • het Dorpshuis van de gemeente Ouder-Amstel, Dorpsplein 6, 1115 CX Duivendrecht;

 • RVE Zuidas, Strawinskylaan 59 (centrale hal WTC), 1077 XW Amsterdam.

Beroepsmogelijkheid

Van donderdag 2 maart 2017 tot en met woensdag 12 april 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de besluiten door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht, kan geen beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;

 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers.

Op de besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Op grond van artikel 6.1, lid 2, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treden de besluiten in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan indien beroep is ingesteld en moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De Voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.

Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over de besluiten kunt u zich wenden tot Nanna de Reu van de projectorganisatie Zuidasdok, telefoon 020 – 333 99 30 of info@zuidasdok.nl.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven

b.a. namens deze, het afdelingshoofd BJV Publiekrecht bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, J. Boxum

Naar boven