Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2017, nr. WJZ/17028856, in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Milieu, tot vaststelling van procedurele bepalingen inzake de aanvraag tot certificerende instelling van gekwalificeerde middelen, de aanvraag tot toekenning van de status gekwalificeerd en inzake de vertrouwenslijst, tot intrekking van de Regeling elektronische handtekeningen en van de Regeling vertrouwenslijst en tot wijziging van een aantal regelingen als gevolg van de inwerkingtreding van de eidas-verordening (Regeling vertrouwensdiensten)

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2.5b, derde lid en 2.5c, zevende lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 14, vierde lid, van de Dienstenwet, artikel 6a, zevende lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, artikelen 22, eerste en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 11b, derde tot en met vijfde lid, van de Kadasterwet, artikel VII van de Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten), artikel 7a van de Registratiewet 1970 en artikel 3, vierde lid van het Besluit vertrouwensdiensten.

Besluit:

§ 1. Regels omtrent aanvragen

Artikel 1 Aanvraag certificerende instellingen gekwalificeerde middelen

 • 1. Een aanvraag voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 18.17a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, wordt schriftelijk ingediend bij:

  Ministerie van Economische Zaken

  Directie Regeldruk en ICT-beleid

  Postbus 20141

  2500 EK Den Haag.

 • 2. De aanvraag gaat vergezeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit vertrouwensdiensten, om voor een aanwijzing in aanmerking te komen.

 • 3. De aanvrager verleent de minister alle medewerking bij de beoordeling of de aanvraag aan de eisen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit vertrouwensdiensten, voldoet door desgevraagd ten minste inzage te verstrekken in alle bescheiden, voor zover dat nodig is in verband met deze beoordeling.

Artikel 2 Aanvraag toekennen status gekwalificeerd

 • 1. Een verlener van vertrouwensdiensten dient een aanvraag tot toekenning van de status gekwalificeerd als bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, schriftelijk, opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal, in bij:

  Agentschap Telecom

  Emmasingel 1

  9726 AH Groningen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235), wordt bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, in elk geval overgelegd:

  • a. een recent uittreksel, niet ouder dan een maand gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, uit het handelsregister bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

  • b. de statuten van de aanvrager;

  • c. de naam van een contactpersoon of meerdere contactpersonen, inclusief gegevens waaruit volgt dat deze persoon bevoegd is of personen bevoegd zijn om de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen;

  • d. een opsomming van de vertrouwensdiensten die door de aanvrager worden verricht;

  • e. een beëindigingsplan als bedoeld in artikel 24, onderdeel i, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235).

 • 3. In geval de bij de aanvraag te voegen gegevens in een andere dan de Nederlandse of de Engelse taal zijn gesteld, overlegt de verlener van vertrouwensdiensten tevens een Nederlandse of Engelse vertaling van die gegevens.

§ 2. Vertrouwenslijst

Artikel 3 Gegevens vertrouwenslijst

 • 1. De door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten te overleggen gegevens voor de vertrouwenslijst worden gesteld in de Nederlandse of in de Engelse taal.

 • 2. Op verzoek van Onze Minister worden de gegevens voor de vertrouwenslijst door de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten elektronisch verstrekt.

 • 3. In geval van een wijziging als bedoeld in artikel 2.5c, derde lid, van de Telecommunicatiewet vermeldt de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten de datum waarop de wijziging is ingegaan.

Artikel 4 Publicatie vingerafdrukken van de publieke sleutelcertificaten

De Minister van Economische Zaken draagt er zorg voor dat de vingerafdrukken van de publieke sleutelcertificaten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit 2015/1505 van de Commissie tot vaststelling van de technische specificaties en formaten van vertrouwenslijsten overeenkomstig artikel 22, lid 5, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235), waarmee de vertrouwenslijst wordt ondertekend of verzegeld, worden gepubliceerd in de Staatscourant.

§ 3. Intrekking en wijziging van andere ministeriële regelingen

ARTIKEL 5 INTREKKING REGELING ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN

De Regeling elektronische handtekeningen wordt ingetrokken.

ARTIKEL 6 INTREKKING REGELING VERTROUWENSLIJST

De Regeling vertrouwenslijst wordt ingetrokken.

ARTIKEL 7 WIJZIGING DIENSTENREGELING CENTRAAL LOKET EN INTERNE MARKT INFORMATIESYSTEEM

Artikel 20a, eerste lid, van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem komt te luiden:

 • 1. Voor de toepassing van artikel 14, vijfde lid, van de Dienstenwet zijn de genoemde elektronische handtekeningen, bedoeld in de aanhef van dat artikellid de elektronische handtekeningen, die:

  • a. ten aanzien van de gebruikte methode voor authenticatie voldoen aan de bij of krachtens verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) gestelde eisen aan een gekwalificeerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van die verordening,

  • b. ten aanzien van de gebruikte methode voor authenticatie voldoen aan de bij of krachtens verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) gestelde eisen aan een geavanceerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 11, van die verordening en die zijn gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen als bedoeld in artikel 3, onderdeel 15, van diezelfde verordening, of

  • c. voldoen aan de bij of krachtens verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) aan een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 10, van die verordening gestelde eisen.

ARTIKEL 8 WIJZIGING REGELING DOORBEREKENING KOSTEN ACM

De Regeling doorberekening kosten ACM wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘artikel 4, eerste lid, onderdelen b en c’ vervangen door: artikel 4, eerste lid, onderdeel b.

B

Artikel 3a vervalt.

C

In de tabel in bijlage 2 vervalt de rij:

Beschikking omtrent de registratie van een certificatiedienstverlener zonder een geldig bewijs van toetsing op grond van het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet

€ 3.030

D

In de tabel in bijlage 3 vervallen de rijen:

Diensten van certificatieverleners zonder een geldig bewijs van toetsing op grond van het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet

€ 3,46 per op 1 januari 2016 aan het publiek afgegeven certificaat

Diensten van certificatieverleners met een geldig bewijs van toetsing op grond van het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet

€ 1,73 per op 1 januari 2016 aan het publiek afgegeven certificaat

ARTIKEL 9 WIJZIGING REGELING SPECIFICATIES EN TYPEGOEDKEURING BOORDCOMPUTER TAXI

In artikel 1 van de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi komt de begripsbepaling van elektronische handtekening te luiden: een elektronische handtekening die voldoet aan de bij of krachtens verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) gestelde eisen aan een gekwalificeerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van die verordening;.

ARTIKEL 10 WIJZIGING UITVOERINGSREGELING KADASTERWET 1994

De Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt voor ‘de bewaarder’ ingevoegd: de bewaarder:.

2. Onderdeel d komt te luiden:

d. het certificaat: het certificaat voor elektronische handtekeningen, bedoeld in artikel 3, onderdeel 14, van de eidas-verordening;

3. Onderdeel f komt te luiden:

f. de verlener van vertrouwensdiensten: de verlener van vertrouwensdiensten, bedoeld in artikel 3, onderdeel 19, van de eidas-verordening;

4. Onderdeel g komt te luiden:

g. de identiteitscode: de identiteitscode, bedoeld in bijlage I, onderdeel f, van de eidas-verordening;

5. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. de eidas-verordening: de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257).

B

Artikel 2 vervalt.

C

In de artikelen 8, vierde lid, onderdeel c, 11a, derde lid en 11b, tweede lid, aanhef en onderdeel c, wordt ‘certificatiedienstverlener’ vervangen door: verlener van vertrouwensdiensten.

ARTIKEL 11 WIJZIGING UITVOERINGSREGELING REGISTRATIEWET 1970

Artikel 1, onderdeel f, van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 komt te luiden:

f. elektronisch afschrift:

in digitale vorm uitgegeven afschrift in de zin van artikel 49, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het notarisambt van een notariële akte, dat is voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening van de notaris die voldoet aan de daaraan bij of krachtens verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) gestelde eisen en aan de daartoe door de KNB, in overeenstemming met de Belastingdienst, opgestelde richtlijnen;

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat artikel I, onderdeel F, en artikel VII van de Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (Stb. 2017, 13) in werking treden.

 • 2. Artikel 8 werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vertrouwensdiensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 2017

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Inleiding

Met deze regeling worden de Regeling elektronische handtekeningen en de Regeling vertrouwenslijst ingetrokken en een nieuwe Regeling vertrouwensdiensten vorm gegeven. De aanleiding hiervan is gelegen in de inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) (hierna: de eidas-verordening). De eidas-verordening vervangt richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG 2000, L 13).

Als gevolg van de rechtstreeks werkende en uitputtende regels uit de eidas-verordening kunnen de meeste zaken die tot dusverre geregeld waren in de Regeling elektronische handtekeningen en de Regeling vertrouwenslijst komen te vervallen. Een aantal zaken vergt nog wel nadere uitwerking:

 • regels inzake de aanvraag aanwijzing certificerende instelling van gekwalificeerde middelen (artikel 3, vierde lid, Besluit vertrouwensdiensten);

 • regels inzake het aanleveren van gegevens bij een verzoek tot toekenning van de status gekwalificeerd (artikel 2.5b, derde lid, van de Telecommunicatiewet);

 • regels inzake het overleggen van gegevens van door een verlener van vertrouwensdiensten voor de vertrouwenslijst en het publiceren van die lijst (artikel 2.5c, zevende lid, van de Telecommunicatiewet).

De onderhavige regeling stelt voor deze onderwerpen nadere regels vast, die hierna in paragraaf 2 van deze toelichting inhoudelijk zullen worden toegelicht. Paragraaf 3 van de toelichting gaat in op wijziging van andere ministeriële regelingen als gevolg van de eidas-verordening.

2. Inhoud van de regeling vertrouwensdiensten

2.1 Aanvraag certificerende instellingen gekwalificeerde middelen

De eidas-verordening bepaalt dat lidstaten openbare of private organen kunnen aanwijzen die de overeenstemming van gekwalificeerde middelen voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en -zegels met de eisen van de verordening kunnen toetsen en certificeren. In de artikelen 18.17 en 18.17a van de Telecommunicatiewet is bepaald dat de Minister van Economische Zaken instanties kan aanwijzen en dat deze aan bepaalde eisen moeten voldoen. De eisen zijn nader uitgewerkt in het Besluit vertrouwensdiensten. Artikel 1 van de regeling geeft aan dat een aanvraag tot certificerende instelling van gekwalificeerde middelen schriftelijk moet worden ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. De benodigde bewijsmiddelen dat aan de bij in het Besluit vertrouwensdiensten gestelde eisen wordt voldaan, dienen daarbij te worden overgelegd. Daarbij moet in elk geval worden gedacht aan het bewijs van accreditatie door de Raad van Accreditatie en bijbehorende conformiteitsverklaringen inzake de ingevolge artikel 3, eerste lid, van het Besluit vertrouwensdiensten gestelde normen.

In aanvulling op de gegevens en bewijsstukken die de aanvrager geacht wordt over te leggen, bepaalt het derde lid dat de aanvrager alle medewerking verleent die noodzakelijk wordt geacht voor een zorgvuldige beoordeling van de aanvraag. De medewerking kan bestaan uit het toezenden van aanvullende gegevens of uit het verlenen van medewerking aan het controleren van de overgelegde gegevens ter plaatse.

2.2 Aanvraag toekenning status gekwalificeerd

In geval een verlener van vertrouwensdiensten de status gekwalificeerd voor een vertrouwensdienst wenst te ontvangen, kan hij daartoe een aanvraag doen. Deze aanvraag zal door het Agentschap Telecom, namens de Minister van Economische Zaken, in behandeling worden genomen. Uit de eidas-verordening volgt aan welke eisen een verlener van vertrouwensdiensten dient te voldoen teneinde de status gekwalificeerd voor een vertrouwensdienst te kunnen ontvangen. Bij de aanvraag dient ingevolge artikel 21, eerste lid, van de eidas-verordening een door een conformiteitsbeoordelingsorgaan afgegeven conformiteitsbeoordelingsverslag te worden overgelegd. Artikel 2.b, derde lid, van de Telecommunicatiewet bevat een grondslag om bij ministeriële regeling te bepalen dat ook andere gegevens bij een aanvraag dienen te worden overgelegd. Artikel 2 van deze regeling dient hier toe.

Bij een aanvraag wordt getoetst of de aanvrager aan de eisen voldoet welke de eidas-verordening stelt aan een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten. Ingevolge artikel 24, tweede lid, onder i, van de eidas-verordening is één van die eisen dat een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten een beëindigingsplan heeft om de continuïteit van de dienst te verzekeren. Dit plan zal daarom bij de aanvraag overgelegd moeten worden. Daarnaast wordt van de aanvrager onder meer verwacht dat hij gegevens overlegt waaruit de vestigingsplaats en vertegenwoordiging blijken. In dit kader wordt opgemerkt dat ingevolge artikel 17 van de eidas-verordening het Agentschap Telecom, in diens rol als toezichthoudend orgaan, uitsluitend bevoegd is ten aanzien van verleners van vertrouwensdiensten die gevestigd zijn in Nederland.

Ook dient de aanvrager bij zijn aanvraag te melden welke vertrouwensdiensten de aanvrager verricht of zal verrichten. In dit kader wordt opgemerkt dat in geval een verlener van vertrouwensdiensten zijn dienstaanbod uitbreidt met nieuwe vertrouwensdiensten, een nieuwe aanvraag moet worden ingediend om ook ten aanzien van die nieuwe diensten de status gekwalificeerd toegekend te kunnen krijgen.

Een conformiteitsbeoordelingsverslag kan worden opgesteld door een conformiteitsbeoordelingsorganisatie uit een andere lidstaat, bijvoorbeeld Italië of Oostenrijk. Daardoor kunnen voor een aanvraag relevante documenten in een andere taal zijn opgesteld dan de Nederlandse of Engelse taal. Om die reden is in de regeling bepaald dat een Nederlandse of Engelse vertaling van de desbetreffende documenten moet worden overgelegd. De juistheid van de vertaling is een verantwoordelijkheid van de aanvrager. Bij de beoordeling van de aanvraag en de bijgevoegde documenten mag het Agentschap Telecom dan ook van die vertaling uit gaan.

2.3 Vertrouwenslijst en publicatie publieke sleutelcertificaten

De eidas-verordening verplicht de lidstaten tot het bijhouden van een vertrouwenslijst. Deze lijst stelt gebruikers van gekwalificeerde elektronische handtekeningen en -zegels in staat om een ontvangen handtekening of zegel te controleren op echtheid en andere kenmerken. In de artikelen 2.5c en 2.5d van de Telecommunicatiewet is bepaald dat deze vertrouwenslijst in Nederland wordt bijgehouden door de Minister van Economische Zaken. In de praktijk beheert het Agentschap Telecom de vertrouwenslijst namens de minister.

Het opstellen, publiceren en bijhouden van de vertrouwenslijst dient plaats te vinden conform de kaders en technische specificaties als opgenomen in het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1505 van de commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van de technische specificaties en formaten van vertrouwenslijsten overeenkomstig artikel 22, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235). In dit Uitvoeringsbesluit is uitvoerig beschreven hoe de vertrouwenslijst er uit dient te zien en welke informatie moet worden opgenomen. Het is, ingevolge genoemde artikelen uit de Telecommunicatiewet, aan de verlener van vertrouwensdiensten om die gegevens over te leggen die het Agentschap Telecom in staat stelt om conform dat Uitvoeringsbesluit de vertrouwenslijst op te stellen en bij te houden. Welke gegevens dit zijn, hangt onder meer af van de type diensten die worden verleend. Voor de meest voorkomende vertrouwensdiensten (die gebaseerd zijn op certificaatuitgifte) betreft dit bijvoorbeeld, de relevante CA certificaten van de dienst, of nadere gegevens over hoe de uitgegeven certificaten technisch zijn gemarkeerd als gekwalificeerde certificaten.

In aanvulling op hetgeen hieromtrent reeds in de Telecommunicatiewet is bepaald, bepaalt artikel 3 van deze regeling dat de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten de betrokken gegevens in de Nederlandse of Engelse taal aanlevert en de gegevens desgevraagd elektronisch verstrekt.

Dat een wijziging onverwijld moet worden doorgegeven volgt reeds uit artikel 2.5c van de Telecommunicatiewet. In de regeling wordt in aanvulling daarop bepaald dat de verlener van vertrouwensdiensten dient te vermelden op welke datum deze wijziging is ingegaan. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook een toevoeging of het staken van diensten wordt aangemerkt als een wijziging in deze zin. Zo volgt uit artikel 24 van de eidas-verordening dat de intentie om een activiteit te staken moet worden gemeld. In het verlengde hiervan wordt nog opgemerkt dat een verlener van vertrouwensdiensten verwacht wordt dat waar mogelijk een wijziging voorafgaande aan het doorvoeren daarvan wordt gemeld. Verwerken van de wijziging in de vertrouwenslijst brengt immers enige tijd met zich mee. Geborgd moet worden dat de vertrouwenslijst zo actueel mogelijk is.

De vertrouwenslijst is een bron van vertrouwen en dient daarom zelf ook betrouwbaar te zijn.

De integriteit van de vertrouwenslijst wordt gewaarborgd door twee Public Key Infrastructure-certificaten. De publieke sleutels van deze certificaten worden doorgegeven aan de Europese Commissie voor opname in de ‘moederlijst’ waarin verwijzingen staan naar de vertrouwenslijsten van de lidstaten. De einddatum van deze certificaten dient tenminste drie maanden te verschillen, zodat wanneer van één certificaat geen gebruik meer kan worden gemaakt, de andere gebruikt kan worden. Artikel 4 van deze regeling bepaalt dat het publieke deel van certificaten in de Staatscourant wordt gepubliceerd. De vindplaats van deze publieke sleutels, die ook wel vingerafdrukken worden genoemd, zal zijn te raadplegen op de website van het Agentschap Telecom. Op deze wijze is voor vertrouwende partijen kenbaar dat de integriteit van de vertrouwenslijst is gewaarborgd.

3. Intrekking en aanpassing andere ministeriële regelingen

3.1. Intrekking Regeling vertrouwenslijst en Regeling elektronische handtekeningen

Zowel de Regeling vertrouwenslijst als de Regeling elektronische handtekeningen bevat een aantal eisen en kaders waar als gevolg van de inwerkingtreding van de rechtstreeks werkende eidas-verordening geen plaats meer voor is in nationale regelgeving. Zo is de werkwijze rond het beheer van de vertrouwenslijst grotendeels nader uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1505 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van de technische specificaties en formaten van vertrouwenslijsten overeenkomstig artikel 22, lid 5, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (Pb EU 2015 L235).

In aanvulling op hetgeen reeds bij of krachtens de eidas-verordening is geregeld, dient nog een aantal aspecten te worden geregeld. Deze zijn in hoofdstuk 2 nader toegelicht. Gelet op de geringe omvang hiervan is er voor gekozen zowel de Regeling vertrouwenslijst als de Regeling elektronische handtekeningen in te trekken en een nieuwe Regeling vertrouwensdiensten vorm te geven.

3.2 Wijziging andere ministeriële regelingen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de rechtstreeks werkende eidas-verordening en de Uitvoeringswet eIDAS dient een aantal ministeriële regelingen te worden aangepast.

Een aantal wijzigingen houdt verband met de omstandigheid dat in deze regelingen wordt verwezen naar artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) om de aard en het rechtsgevolg van de elektronische handtekening aan te geven. Als gevolg van de rechtstreeks werkende eidas-verordening en de daaruit voortvloeiende aanpassing van artikel 3:15a BW, zijn deze verwijzingen niet langer juist. Verwijzingen naar dit artikel 3:15a BW zijn daarom telkens geschrapt en waar nodig is rechtstreeks naar de begripsbepaling van de betrokken elektronische handtekening in de eidas-verordening verwezen. Ook andere termen behoeven aanpassing. Zo wordt niet langer gesproken van ‘certificatiedienstverlener’, maar wordt het begrip ‘verlener van vertrouwensdiensten’ gehanteerd.

In aanvulling hierop wordt ten aanzien van een aantal regelingen nog het volgende opgemerkt.

 • Regeling doorberekening kosten ACM

  Deze wijziging houdt verband met de overgang van het toezicht van de Autoriteit Consument en Markten naar het Agentschap Telecom. Het Besluit doorberekening kosten ACM, dat de grondslag vormt van deze regeling, is om deze reden aangepast. Zo is een aantal bepalingen in het Besluit geschrapt. De Regeling doorberekening kosten ACM wordt overeenkomstig die wijziging aangepast.

 • Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994

  In artikel 1 worden in onderdeel c de woorden ‘de bewaarder’ toegevoegd. Het betreft hier het herstel van een omissie, die los staat van de implementatie van de eidas-verordening.

  Verder vervalt artikel 2, omdat de grondslag voor het vaststellen van aanvullende regels, opgenomen in artikel 7e, derde lid, van de Kadasterwet met de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet eIDAS vervalt. Aangezien in dat artikel 7e, eerste lid, van de Kadasterwet een gekwalificeerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van de eidas-verordening is voorgeschreven, biedt artikel 2:16, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht evenmin een grondslag voor het vaststellen van aanvullende regels.

4. Regeldruk

Een aanvraag tot aanwijzing tot certificerende instelling van gekwalificeerde middelen als bedoeld in artikel 30 van de eidas-verordening moet in Nederland bij de Minister van Economische Zaken worden gedaan. In artikel 3 van het Besluit vertrouwensdiensten zijn de eisen waaraan een certificerende instelling moet voldoen, opgenomen. Artikel 1 van deze regeling bepaalt dat een aanvraag tot aanwijzing vergezeld moet gaan van bewijsstukken waaruit blijkt dat aan de eisen van het Besluit is voldaan. Het doorlopen van de aanwijzingsprocedure, waartoe het indienen van de bewijsstukken behoort, levert administratieve lasten op. Deze lasten bestaan uit het opstellen van de bewijsstukken en de schriftelijke beantwoording van vragen van de minister. Bij een uurtarief van 50 Euro en een tijdbeslag van 25 uur zullen de lasten van een aanvraag 1.250 Euro bedragen.

Artikel 2 bepaalt welke gegevens in elk geval moeten worden overgelegd bij een aanvraag van een verlener van vertrouwensdiensten om de status gekwalificeerd. In hoofdstuk 10 van de Nota naar Aanleiding van het Verslag1 zijn de administratieve lasten van een aanvraag van de status gekwalificeerd beschreven. Daarbij wordt op basis van ervaring met de gekwalificeerde elektronische handtekening ingeschat op 40.000 Euro voor het verplichte conformiteitsbeoordelingsverslag. Verder zullen ook het beantwoorden van vragen door de toezichthouder lasten met zich brengen. In voormelde Nota wordt dit geschat op ongeveer 100 Euro per aanvraag. In de Nota wordt ook benadrukt dat de lasten die samenhangen met de aanvraag van de status gekwalificeerd afhangen van het aantal soorten gekwalificeerde diensten dat de dienstverlener wil aanbieden.

Deze regeling bepaalt dat, naast het conformiteitsbeoordelingsverslag, in ieder geval een beëindigingsplan als bedoelt in artikel 24, tweede lid, onderdeel i van de eidas-verordening moet worden aangeleverd bij de toezichthouder. Het opstellen van een beëindigingsplan neemt ongeveer 20 uren in beslag. Bij een uurtarief van 50 Euro bedragen de administratieve lasten daarmee 1.000 Euro per gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten.

Artikel 22 van de eidas-verordening bepaalt dat de lidstaten vertrouwenslijsten moeten bijhouden. Deze lijsten zijn een hulpmiddel waarmee gekwalificeerde vertrouwensdiensten en gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten kunnen worden gecontroleerd. Artikel 2.5c van de Telecommunicatiewet bevat informatieverplichtingen van gekwalificeerde aanbieders van vertrouwensdiensten voor het opstellen en bijhouden van de vertrouwenslijst. Artikel 3 van deze regeling bepaalt dat de gegevens voor de vertrouwenslijst in de Nederlandse of Engelse taal moeten worden aangeleverd. Verder is bepaald dat de minister kan verzoeken de gegevens elektronisch aan te leveren en dat bij wijzigingen aangegeven dient te worden wanneer deze ingaan. De initiële aanlevering van gegevens voor de vertrouwenslijst zal maximaal twee uren in beslag nemen. Uitgaande van een uurtarief van 50 Euro per uur bedragen de lasten 100 Euro per gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten. Een verlener van vertrouwensdiensten zal gemiddeld genomen eens per jaar een wijziging moeten doorgeven. Met het doorgeven van een wijziging is een uur gemoeid, waarmee de lasten 50 Euro bedragen. Door de bepalingen uit deze regeling nemen deze lasten niet toe.

5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt op dezelfde dag in werking als de voor deze regeling relevante onderdelen van de Uitvoeringswet eIDAS. Deze wet vormt gezamenlijk met het Besluit vertrouwensdiensten en de onderhavige regelgeving het gehele pakket ter implementatie van de eidas-verordening. De inwerkingtreding van de Uitvoeringswet eIDAS wordt bij koninklijk besluit bepaald.

De in artikel 8 opgenomen wijziging van de Regeling doorberekening kosten ACM werkt terug tot en met 1 januari 2017. Dit houdt verband met de omstandigheid dat vanaf inwerkingtreding van de Uitvoeringswet eIDAS de ACM niet langer een toezichtstaak heeft ten aanzien van verleners van vertrouwensdiensten. Doorberekening van de (beperkte) kosten die de ACM heeft gemaakt in de korte tijd dat zij in 2017 nog toezichthouder was, is niet aangewezen. De wijziging van het Besluit doorberekening kosten ACM zal daarom met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking treden, zodat zeker is gesteld dat reeds vanaf dat moment geen grond voor het doorberekenen van kosten bestaat en derhalve ook geen verplichting tot het vaststellen van tarieven. In het verlengde hiervan treedt ook de wijziging van de Regeling doorberekening kosten ACM met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kamerstukken II, 34 413, nr. 6, p.41

Naar boven