Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2017, 11720Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Heuveleindseweg 6b

Logo Best

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van 1 maart 2017 tot en met 11 april 2017 tijdens de openingstijden het ontwerpbestemmingsplan ‘Heuveleindseweg 6b’ kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.Heuveleindseweg6b-ON01. Een link naar deze site is tevens opgenomen op www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen.

 

Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een nevenactiviteit in de loods op het perceel aan Heuveleindseweg 6c. De nevenactiviteit betreft een dagrecreatief bedrijf gericht op groenbeleving met daarbij horeca, detailhandel en ruimte voor workshops, moestuinen en parkeren. Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit de percelen aan de Heuveleindseweg 6b en 6c.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt op grond van artikel 3.8, 1e lid Wet ruimtelijke ordening ter inzage. In de genoemde periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met mw. G. Jansen via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

 

Best 28 februari 2017

Burgemeester en wethouders gemeente Best