Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2017, 11612Ruimtelijke plannenRectificatie Vaststelling bestemmingsplan Foodcourt te Uden en verlening bijbehorende omgevingsvergunningen ter inzage

Logo Uden

Rectificatie: het bestemmingsplan en bijbehorende omgevingsvergunningen Foodcourt zijn op 1 februari 2017 gepubliceerd in Staatscourant en gemeenteblad. Door het wegvallen van de alinea ‘beroepstermijn’ wordt hierbij een nieuwe beroepstermijn van 6 weken aangeboden, ingaande op 2 maart 2017.

Burgemeester en wethouders van Uden maken ingevolge artikel 3:32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het Foodcourt te Uden, met toepassing van een coördinatiebesluit in de zin van de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

Raadsbesluit 15 december 2016:

 • 1.

  In te stemmen met de beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen conform bijgevoegd zienswijzenrapport;

 • 2.

  Het bestemmingsplan ‘Foodcourt Uden met idn NL.IMRO.0856.BPfoodcourt-VA01’ gewijzigd vast te stellen;

 • 3.

  Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro.

Collegebesluit 24 januari 2017

Verder hebben burgemeester en wethouders op 24 januari 2017 omgevingsvergunning met nr. 250360 voor een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een foodcourt en een verwijszuil, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, plaatsen van 5 reclameobjecten, een speeltoestel, 3 vlaggenmasten, terreinrichting, drive items en totems en aanleggen van een uitweg en omgevingsvergunning met nr. 255661 voor het bouwen van een tankstation en plaatsen van reclame op het adres Voskestraat ongenummerd, 1, 3, 5 en 7 te Uden;

Met betrekking tot het onderhavige bestemmingsplan en de onderhavige omgevingsvergunningen hebben burgemeester en wethouders op 17 mei 2016 besloten de Coördinatieverordening WRO Uden 2013 toe te passen (ex artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening) en een coördinatiebesluit genomen inhoudende dat het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure worden gebracht.

Het bestemmingsplan ‘Foodcourt’ biedt een actueel juridisch-planologisch kader voor de realisatie van drie restaurants met bijbehorende voorzieningen, een bedrijfsgebouw, een verwijszuil en een tankstation in Uden Noord aan de Voskestraat 1, 3, 5 en 7 te Uden.

Inzien

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn vanaf 2 maart 2017 digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl, onder ‘inwoners en ondernemers’, ‘bouwen en verbouwen’, ‘bestemmingsplannen’, ‘overzicht bestemmingsplannen’. Ook is het bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht u een papieren versie van het bestemmingsplan willen inzien, kunt u zich melden bij de balie van het gemeentehuis (Markt 145 te Uden). De omgevingsvergunningen kunt u inzien op de website van de gemeente Uden, onder ‘bestuur en organisatie’, ‘Officiële bekendmakingen en regelgeving’, ‘inzage omgevingsvergunningen’.

Reageren op het plan (instellen beroep)

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan beroep worden ingesteld tegen het gecoördineerde besluit door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen één of meerdere van de op 25 mei 2016 bekendgemaakte ontwerpbesluiten heeft ingediend;

 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen de onderhavige ontwerpbesluiten kenbaar te maken;

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet.

Beroepstermijn

Van 2 maart 2017 tot en met 12 april 2017 liggen de stukken ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk om een beroepschrift in te dienen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning treden in werking daags na het aflopen van de inzagetermijn.

Voorlopige voorziening

Om de werking van het gecoördineerde besluit te schorsen kan een belanghebbende tijdens de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook bij een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 14 0413.