Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2017, 11386Ruimtelijke plannenKennisgeving ter inzagelegging ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening:Ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve Zuid-West + bijbehorend ontwerpbesluit Blokhoeve 7 te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van

2 maart to t en met 1 2 april 201 7, voor een ieder ter inzage ligt;

 • -

  het ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve Zuid-West,

 • -

  de ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van de uitbreiding van Green Village (serre en feestzaal) Blokhoeve 7.

Deze besluiten actualiseren de bestaande situatie in het zuidwestelijk deel van Blokhoeve en maken horeca-uitbreiding van Green Village mogelijk.

Inzage van bovengenoemde stukken is digitaal mogelijk:

 • -

  het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl met de naam Blokhoeve Zuid-West en planid: NL.IMRO.0356.BPBH2015HER002-ON02 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/inzienruimtelijkeplannen.

 • -

  de ontwerpvergunning op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/woningbouwprojectblokhoeve

Daarnaast is inzage mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen de ontwerpbesluiten indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

 • -

  schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve Zuid-West of,

 • -

  mondeling op afspraak bij de heer R. van Schaik, telefoonnummer (030) 607 14 37 of,

 • -

  digitaal met het formulier “Inspraak ruimtelijk plan(nen)”, www.nieuwegein.nl/zienswijzeruimtelijkeplannen.