Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2017, 11314Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning ‘Stationsstraat 16’, Weert

Logo Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 15 februari 2017 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Stationsstraat 16’ hebben verleend.

 

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Stationsstraat 16’

Het plangebied ligt op de hoek van de Stationsstraat en de Smeetspassage. Het plan wijkt op een ondergeschikt onderdeel af van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2009’. Binnen het bestemmingsplan heeft het bebouwde deel van het besluitgebied deels de bestemming ‘Centrum’ en deels de bestemming ‘Gemengd’. Binnen de bestemming ‘Centrum’ en ‘Gemengd’ zijn de voorgenomen functies rechtstreeks toegestaan, echter de maximale toegestane goothoogte is 12 m binnen de bestemming ‘Centrum’ en 10 m binnen de bestemming ‘Gemengd’. Hiervan kan binnenplans 10% afgeweken worden. Er wordt echter een goothoogte gerealiseerd van 14,20 m, en ter plaatse van de bestemming ‘Gemengd’ deels 14,50 m. Een platte optopping past bij de architectuur van het pand. Deze goothoogten worden derhalve toelaatbaar geacht.

 

Raadplegen

De omgevingsvergunning ligt vanaf 23 februari 2017 tot en met 6 april 2017 ter inzage bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

De vergunning is digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBStationsstraat16-VA01.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit.

 

Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Post­bus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Weert, 22 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Weert,

de secretaris, de burgemeester,