Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit PersoonsgegevensStaatscourant 2017, 11207Overig

Bekendmaking besluit voorafgaand onderzoek Stichting Normering Arbeid te Tilburg (SNA), Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een melding ontvangen voor een verwerking van persoonsgegevens van de hieronder genoemde organisatie;

Stichting Normering Arbeid te Tilburg (SNA): Verwerking strafrechtelijke gegevens t.b.v. SNA-keurmerk -z2016-15798.

Op grond van artikel 31, eerste lid, j° artikel 32, derde lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft de AP een nader onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de door de verantwoordelijke verstrekte beschrijving van deze verwerking. Ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen hieronder de zakelijke inhoud van het besluit en kennisgeving van de stukken.

Besluit

De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om:

  • gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van informatie door middel van eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen

  • strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b Wbp.

Op basis van het voorafgaand onderzoek heeft de AP besloten om de door de melder beschreven verwerking rechtmatig te achten.

Terinzagelegging van de stukken

Het besluit en de op het besluit betrekking hebbende stukken liggen totdat de beroepstermijn is verstreken, maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur ter inzage bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren, beroep instellen bij de rechtbank. Dit kan door middel van het indienen van een beroepschrift ter attentie van de Sector bestuursrecht binnen een termijn van zes weken. Een afschrift van dit besluit dient meegezonden te worden. De termijn vangt aan met ingang van de dag na deze bekendmaking in de Staatscourant.

Bij het indienen van beroep is het van belang dat – ingevolge artikel 6:13 Awb – geen beroep kan worden ingesteld bij de rechter door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze (als bedoeld in artikel 3:15 Awb) naar voren heeft gebracht. Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep in stellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen zijn zienswijze zich richtte. Die beperking geldt niet voor zover in het definitieve besluit wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist kan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.