Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud Cromstrijensedijk WZ 41c Klaaswaal

Logo Cromstrijen

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2016 het bestemmingsplan ‘Oud Cromstrijensedijk WZ 41c Klaaswaal gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft tot doel om de aanwezige glasopstanden en bijbehorende bebouwing te saneren en ter plaatse woningen mogelijk te maken. De ontvangen zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontweprbestemmingsplan. Het bestemmingsplan is daarom gewijzigd vastgesteld. De doorgevoerde wijziging is omschreven in de rapportage beantwoording zienswijzen.

Ter inzage

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het vaststellingsbesluit liggen vanaf 9 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Servicecentrum van het gemeentehuis. Het plan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door belanghebbenden die:

  • 1.

    tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • 2.

    redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • 3.

    die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en die van mening is dat het besluit niet in werking zou moeten treden, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Naar boven