Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 10954VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Waterschap Scheldestromen

Logo Waterschap Scheldestromen

Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Nieuwe Kraaijertsedijk te Lewedorp gelegen is tussen de Schippersweg en de N665;

 • -

  dat deze weg gecategoriseerd is als ETW-B;

 • -

  dat de geldende maximumsnelheid 60 km/u bedraagt;

 • -

  dat de rijbaan maximaal 3,25 m breed is;

 • -

  dat ten noorden van de N665 aan de Nieuwe Kraaijertsedijk het bedrijf McCain is gevestigd;

 • -

  dat dit bedrijf veel verkeersbewegingen genereert;

 • -

  dat in 2016 de N62 af is gekomen inclusief een afrit in de directe omgeving van de Nieuwe Kraaijertsedijk;

 • -

  dat de Nieuwe Kraaijertsedijk hierdoor geografisch aantrekkelijk is geworden voor verkeer vanaf de N62 om naar McCain te rijden;

 • -

  dat er parallel aan de Nieuwe Kraaijertsedijk de Stoofweg/Korenweg ligt en deze weg een goed alternatief vormt voor het doorgaande verkeer;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 07-02-2017);

 • -

  dat er overleg is gevoerd met de gemeente, advies d.d. 03-02-2017.

besluit:

Tot het instellen van:

 

 • 1.

  Gesloten verklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen met uitzondering van bestemmingsverkeer op de Nieuwe Kraaijertsedijk, Lewedorp 

E.e.a. conform bordenplan met registratienummer 2017002979 (d.d.23-01-17)