Zaaksverdelingsreglement rechtbank Gelderland

9 februari 2017

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Gelderland vast voor welke zaken de rechtzoekende met ingang van 1 maart 2017 op welke zitttingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement zijn de volgende instanties geconsulteerd:

 • het Openbaar Ministerie van het arrondissement Oost-Nederland;

 • de deken van de Orde van de Advocaten van het arrondissement Gelderland.

Zij hebben van de gelegenheid een zienswijze in te brengen geen gebruik gemaakt.

Ten opzichte van het zaaksverdelingsreglement van 3 april 2014 (gepubliceerd in de Staatscourant op 11 april 2014) kent dit reglement de volgende wijzigingen:

 • Op grond van artikel 2 van het zaaksverdelingsreglement kan het gerechtsbestuur besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen dan in het reglement is bepaald. In de loop van 2015 en 2016 heeft het bestuur tweemaal van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door te besluiten dat:

  • zittingen van de raadkamer gevangenhoudingen uitsluitend in Arnhem worden gehouden;

  • handelsrekesten uitsluitend in Arnhem kunnen worden ingediend, met uitzondering van beslagrekesten, rekesten in deelgeschillen letselschadezaken en rekesten in die handelszaken die volgens het zaaksverdelingsreglement uitsluitend in Zutphen moeten worden ingediend en behandeld.

   Bij deze beslissingen speelden de belangen van kwaliteit van rechtspraak en goede bedrijfsvoering een doorslaggevende rol. Deze veranderingen zijn in dit reglement geformaliseerd.

 • Voorts zijn enkele praktische wijzigingen doorgevoerd:

  • het postadres in Apeldoorn is niet meer in gebruik;

  • het postadres voor Wet Mulderzaken en overtredingen is aangepast aan de feitelijke situatie;

  • in de praktijk bleken enkele formuleringen uit het reglement verwarring op te roepen, met name de vraag of in civiele zaken het onderwerp of de hoogte van de vordering bepalend is voor de locatie. Dit is nu verhelderd.

  • in de doorverwijzingsregel onder 5 was geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat er zaken doorverwezen moeten worden waarin de rechtbank Midden-Nederland niet bevoegd is. Deze mogelijkheid is nu in de formulering verwerkt.

Bepalingen

1. Rechtspraaklocaties

Op de volgende adressen vinden zittingen plaats (zittingsplaats) en kunnen zaken worden aangebracht en stukken worden ingediend (loket). Deze locaties zijn geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

A. Locatie Apeldoorn

Bezoekadres

Stationsstraat 104

7311 MJ Apeldoorn

Postadres

Postbus 9008

7200 GJ Zutphen

     
 

N.B. Mogelijk betrekt de rechtbank een andere locatie in Apeldoorn. Het actuele adres van de zittingslocatie Apeldoorn is te vinden op www.rechtspraak.nl .

 

B. Locatie Arnhem

Bezoekadres

Walburgstraat 2-4

6811 CD Arnhem

Postadres

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

C. Locatie Nijmegen

Bezoekadres

Oranjesingel 56

6511 NW Nijmegen

Postadres

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

D. Locatie Zutphen

Bezoekadres

Martinetsingel 2

7201 DT Zutphen

Postadres

Postbus 9008

7200 GJ Zutphen

Voor informatie over een zaak kan de rechtzoekende bij de informatiebalie op de locaties Arnhem, Nijmegen en Zutphen terecht.

2. Zaaksverdeling

In het onderstaande schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Gelderland worden behandeld. In de kolom Loket staat op welke locatie de stukken voor deze zaken kunnen worden ingediend.

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

 

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Bestuursrecht

               

Rijksbelastingen

 

x

     

x

   

Lokale belastingen

 

x

     

x

   

Vreemdelingenzaken

 

x

     

x

   

Wabo-milieuzaken

 

x

     

x

   

Ambtenarenzaken

 

x

     

x

   

Sociale verzekeringen

 

x

 

x

 

x

   

Wet werk en bijstand

 

x

 

x

 

x

   

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

x

 

x

 

x

   

Bestuursrecht overig

 

x

     

x

   

Civiel recht

               

Handels- en kantonzaken

               

Faillissementen en surseances

     

x

     

x

Schuldsaneringen

     

x

     

x

Grondzaken (pacht, onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten), met inbegrip van rekesten

     

x

     

x

Mededingingszaken, ongeacht de hoogte van de vordering

 

x

     

x

   

Aanbestedingszaken, ongeacht de hoogte van de vordering

 

x

     

x

   

Vervoerszaken, ongeacht de hoogte van de vordering en met inbegrip van rekesten (m.u.v. landelijk specialisme)

     

x

     

x

Intellectuele eigendom, ongeacht de hoogte van de vordering

 

x

     

x

   

Erfrecht (kanton- en andere zaken, met inbegrip van rekesten)

     

x

     

x

Huurzaken

x

x

x

x

 

x

 

x

Arbeidszaken

x

x

x

x

 

x

 

x

Agentuurzaken, met inbegrip van rekesten

     

x

     

x

Consumentenzaken

x

x

x

x

 

x

 

x

Kantonrol

x

x

x

x

 

x

 

x

Civiele vorderingen tot 25.000 euro (anders dan rol)

x

x

x

x

 

x

 

x

Alle overige civiele (handels)zaken

 

x

 

x

 

x

 

x

Bewind, curatele, mentorschap, voogdij (toelating)

 

x

 

x

     

x

Bewind, curatele, mentorschap, voogdij (vervolg)

     

x

     

x

Rekesten in deelgeschillen letselschadezaken

 

x

 

x

 

x

 

x

Beslagrekesten

 

x

 

x

 

x

 

x

Overige handelsrekesten

 

x

     

x

   

Personen- en familierecht

               

Beroepen indicatiebesluiten Bureau Jeugdzorg

 

x

     

x

   

Interlandelijke/internationale adopties

     

x

     

x

Leerplichtwetzaken

 

x

x

x

 

x

 

x

Alle overige familie- en jeugdzaken, inclusief jeugdstrafrecht, met inbegrip van overige kantonovertredingen minderjarigen

 

x

 

x

 

x

 

x

Strafrecht

               

Militaire strafzaken

 

x

     

x

   

Cybercrime (niet afkomstig van het Landelijk Parket)

 

x

     

x

   

Menshandel (niet afkomstig van het Landelijk Parket)

 

x

     

x

   

Overtredingen en Wet-Mulderzaken

x

x

x

x

 

x

   

RC en raadkamer gevangenhouding

 

x

     

x

   

PR-zaken waarbij geen gedetineerden zijn betrokken

x*

x

x*

x

 

x

 

x

LP- en FP-zaken**

 

x

 

x

 

x

 

x

Alle overige PR- en MK-zaken, inclusief megazaken die niet van het LP/FP afkomstig zijn

 

x

 

x

 

x

 

x

* Incidenteel, vanwege lokale gebondenheid

** Vanaf 1 januari 2018 worden LP-zaken en meervoudige FP-zaken behandeld in de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle.

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen van dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter, al dan niet op verzoek van partijen, gemotiveerd van de bepalingen van dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

In de bovenstaande bepalingen is vermeld welke postbussen/adressen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om in de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en -tijdstip en roljournaal

Voor civiele kantonzaken vindt de rolzitting op de onderstaande dagen plaats en tijdstippen plaats.

 

Civiele kantonzaken

A. Apeldoorn

woensdag vanaf 10.00 uur

B. Arnhem

woensdag vanaf 10.00 uur

C. Nijmegen

vrijdag vanaf 10.00 uur

D. Zutphen

woensdag vanaf 10.00 uur

Vanaf de tweede werkdag na de rolzitting om 9.00 uur is de actuele rol te raadplegen in het digitale kantonroljournaal.

Voor alle civiele handelszaken vindt de rolzitting plaats op woensdag om 10.00 uur. Vanaf donderdag 9.00 uur is de actuele rol te raadplegen in het digitale roljournaal.

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken worden verwezen naar de rechtbank Midden-Nederland of, als deze niet bevoegd is, een andere rechtbank.

Ook zaken van rechtzoekenden ten aanzien van wie anderszins sprake is van betrokkenheid van de rechtbank, kunnen worden verwezen naar de rechtbank Midden-Nederland of, als deze niet bevoegd is, een andere rechtbank.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels over de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 9 februari 2017 en komt in de plaats van het reglement dat op 3 april 2014 is vastgesteld door het gerechtsbestuur.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Gelderland.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking op de eerste dag na de dag van publicatie.

Naar boven