Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2017, 10426VergunningenProvincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012, ontwerpbeschikking geluidsontheffing naheiwerkzaamheden Q2 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 35)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge het Bouwbesluit 2012 ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlenen van een ontheffing op grond van het Bouwbesluit 2012 voor de dag periode voor maximaal de geluidsniveaus en blootstellingsduur zoals vermeld in tabel 1 t/m 10 van het akoestisch rapport (d.d. 8 februari 2017) en voor enkel de waarde boven de 70 dB (A) tot een maximum van 24 dagen voor de periode tussen 1 april en 30 juni 2017 voor de belaste woningen aan de kanaaldijk Oost en als mede de woonboten in het uitwateringskanaal.

 

Het betreft een ontheffing voor het naheiwerk voor de deursponning van het binnensluishoofd. Het gaat om 3 palen per dag en ca. 2 uur per paal gedurende in totaal 24 dagen. Elke paal wordt een korte tijd getrild en vervolgens gedurende 2 uur na geheid. Deze heiwerkzaamheden maken geen onderdeel uit van de op 8 februari 2017 gepubliceerde ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q2 (cluster 34) met kenmerk 2846931. Deze ontheffing zal dan ook naast de ontheffing met kenmerk 2846931 gaan gelden.

 

Het betreft een ontwerpbeschikking ten behoeve van de aanleg en het gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie, dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.

 

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.

Zaaknummer: 3171854

 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 23 februari tot 6 april 2017, (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (vraag naar Rob Lunshof);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de heer A. van der Ree, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.