Vaststelling wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Bolbergweg Vlodrop

Logo Roerdalen

Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat in de collegevergadering van 14 februari 2016 het wijzigingsplan plan ‘Natuurontwikkeling Bolbergweg Vlodrop’ is vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de realisatie van nieuwe natuur.

Inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 23 februari 2017 ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl en is terug te vinden onder de codering NL.IMRO.1669.BPVDP2016BOLBERGW-VG01.

Beroep instellen

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende 6 weken vanaf 23 februari 2017 beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt;

  • 2.

    iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken;

  • 3.

    iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die door het college bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet.  

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 

Voorlopige voorziening

Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt) te schorsen kan een belanghebbende tijdens de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook bij een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guusje Vosbeek van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling via telefoon: (0475) 538 888.

 

Naar boven