Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 10343

Gepubliceerd op 22 februari 2017 09:00Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Zuidasdok, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit ontheffing verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te kunnen blijven verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De A10 Zuid wordt verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas wordt de A10 Zuid in twee tunnels aangelegd. Het Tracébesluit Zuidasdok heeft betrekking op de wijzigingen van de A10 Zuid en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de inpassing daarvan.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit Zuidasdok is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, om een ontheffing van de verbodsbepalingen op grond van de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet Natuurbescherming.

Het ontwerpbesluit (kenmerk FF/75C/2016/0352.toek.kg) is op 10 februari 2017 namens de Staatssecretaris van Economische Zaken afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en betreft een ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 5 april 2017 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij:

  • Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam;

  • Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam;

  • Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam;

  • RVE Zuidas, Strawinkskylaan 59 (centrale hal WTC), 1077 XW Amsterdam;

  • Dorpshuis van de gemeente Ouder-Amstel, Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht.

Verder zijn de stukken te vinden op de website van het project: http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 5 april 2017 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan Rijkswaterstaat, Corporate Dienst, afdeling BJV Projectadvisering, t.a.v. mevrouw J. Hoitz, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan contact opgenomen worden met mevrouw N. de Reu van de projectorganisatie Zuidasdok, telefoon 020 – 333 99 30 of info@zuidasdok.nl.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot mevrouw N. de Reu van de projectorganisatie Zuidasdok, telefoon 020 – 333 99 30 of info@zuidasdok.nl.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl