Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2017, 10250OverigAANWIJZINGSSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE LEERDAM

Logo Leerdam

Het college van burgemeester en wethouders van Leerdam;

 

Overwegende dat

 

gelet op artikel 6.1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

 

het college heeft besloten om de heer G.F. Molemans te benoemen tot toezichthouder Wmo met ingang van 14 februari 2017;

 

de heer G.F. Molemans heeft ingestemd met zijn benoeming tot toezichthouder Wmo; en

 

gelet op art. 2.1 en 1.2 onder f CAR/UWO

 

het College heeft besloten de heer G.F. Molemans in te stellen als onbezoldigd ambtenaar;

B E S L U I T E N :

I. de heer G.F. Molemans aan te wijzen in de functie van toezichthouder Wmo belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

II. het toezicht te beperken in die zin dat de heer G.F. Molemans geen toezicht op calamiteiten en geweld houdt als bedoeld in art. 4.3.1 van de Wmo 2015.

III. de heer G.F. Molemans als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Leerdam aan te stellen

IV. op de uitvoering van de werkzaamheden als toezichthouder continue regie te houden en hierover concrete werkafspraken te maken.

V. te bepalen dat dit besluit in werking treedt de eerste dag na bekendmaking en vervalt 6 maanden na bekendmaking.

 

Leerdam, 14 februari 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Leerdam,

 

De secretaris, De burgemeester,

dhr. drs. L.J.C. Huberts RC dhr. mr. T.P.J. Bruinsma