Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 10099Overig

Kennisgeving Gaswinning Ternaard, Ministerie van Economische Zaken

Definitieve onderzoeksopzet voor het milieueffectrapport voor eventuele gaswinning in Ternaard

Mede op basis van de ingediende zienswijzen, reacties van betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de Minister van Economische Zaken op 9 februari 20017 de definitieve Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) vastgesteld. Met deze vaststelling wordt duidelijk welk milieuonderzoek wordt uitgevoerd voor het milieueffectrapport (MER) voor eventuele gaswinning in Ternaard.

Waarom gaswinning?

Nederland werkt aan de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050. Het aandeel duurzaam opgewekte energie stijgt van 5,8% nu naar 16% in 2023. Ondanks deze stijging blijft gas, als schoonste fossiele brandstof, ook de komende jaren nodig als een van de energiebronnen. Momenteel gebruikt 98% van de huishoudens in Nederland gas om hun huis te verwarmen en om te koken. Om die reden wordt er onder hoge veiligheidseisen en in zorgvuldig overleg met de omgeving gaswinning op eigen bodem en op zee toegestaan. Zo houden we in de overgang naar duurzame energie onze energievoorziening veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

Wat zijn de plannen in Ternaard?

Met een kennisgeving in o.a.de Nieuw Dokkumer Courant op 8 september 2016 heeft de Minister van Economische Zaken u geïnformeerd over het verzoek van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM) om gas te winnen in Ternaard. Dit gasveld ligt op 3 kilometer diepte ten noorden van het dorp Ternaard in de gemeente Dongeradeel. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land. Het grootste deel van dit gasveld ligt onder de Waddenzee onder het kombergingsgebied ‘Pinkegat’. Als de boring succesvol is, wil NAM het gas uit het Ternaard-gasveld winnen. Hiervoor moet een nieuwe pijpleiding worden aangelegd vanaf de productielocatie naar de bestaande NAM-locatie Moddergat.

Besluitvorming

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. In een inpassingsplan legt het Rijk vast voor welk doel (bestemming) een bepaald gebied gebruikt mag worden. In dit geval gaat dit om de (winnings)locatie en het tracé van de leiding. Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn in één procedure voorbereid, namelijk in de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken.

Milieueffectrapportage

Met een milieueffectrapportage (MER) worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het MER bevat ook een passende beoordeling om mogelijke gevolgen voor het Natura 2000-gebied de Waddenzee in kaart te brengen. Het MER wordt een gecombineerd plan/project MER.

Reacties op concept onderzoeksopzet

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben in een zogenaamde concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) aangegeven welk milieuonderzoek moet worden uitgevoerd voor het MER en hoe dit in het MER moet worden opgenomen. Deze concept-NRD lag 9 september 2016 tot en met 20 oktober 2016 ter inzage. Iedereen heeft in die periode een zienswijze kunnen indienen op de concept-NRD. Er zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 22 zienswijzen van particulieren en bedrijven ontvangen. Daarnaast hebben 3 betrokken overheden een reactie gegeven. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 15 december 2016 een advies uitgebracht op de concept-NRD en de ingediende zienswijzen en reacties.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de definitieve NRD inzien op www.bureau-energieprojecten.nl onder het project Gaswinning Ternaard. In de Nota van Antwoord staat hoe de zienswijzen en het advies van de commissie MER zijn betrokken bij de onderzoeksopzet; dit document staat ook op de website. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten via telefoonnummer (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Op basis van de MER stelt de Minister van Economische Zaken een voorkeursalternatief vast. Dit voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt in het inpassingsplan. Het MER wordt in het najaar van 2017 samen met het ontwerpinpassingsplan en andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren.

De terinzagelegging en de bijbehorende informatieavond worden te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.