Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteStaatscourant 2017, 10006VergunningenWet milieubeheer

Logo Raalte

Mer -beoordeling

Burgemeester en wethouders van Raalte maken bekend.

Op 17 januari 2017 heeft Hendriks Rabbit Farm medegedeeld dat zijvoornemens zijn de konijnenhouderij gevestigd aan de Pleegsterdijk 28a te Raalteuit te breiden.

In de nieuwe situatie worden in de inrichting totaal 2308 voedsters en 20.152 vleeskonijnen gehuisvest.

De uitbreiding bedraagt 508 voedsters en 4402 vleeskonijnen. Omdat de konijnen (deels) in nieuwe hokken worden gehuisvest en een extra afdeling voor vleeskonijnen wordt bijgebouwd, is een MER-beoordeling noodzakelijk.

Op grond van artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer moet het college voor deze wijziging van het bedrijf bepalen of een milieu-effectrapportage moet worden gemaakt.

Bij de beoordeling is van belang of hierbij sprake is van bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen.

Het college heeft besloten dat door Hendriks Rabbit Farm ten behoeve van de hierboven beschreven activiteit geen milieu-effectrapportage behoeft te worden opgesteld. Gelet op de overgelegde stukken is er door de voorgenomen activiteit geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het opstellen van een Milieu-effectrapportage noodzakelijk maken.

Dit besluit is noodzakelijk in verband met het voornemen tot het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 23 februari 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij het team Vergunningen en Handhaving van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 te Raalte. Gedurende deze termijn kan het besluit en de daarbij behorende stukken tijdens de openingsuren en na telefonische afspraak 0572 347 799, (minimaal 1 werkdag van tevoren afspreken), ook buiten de openingsuren worden ingezien.

Het besluit wordt aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden.

U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedures van de uiteindelijke besluiten, te weten de vergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.