Autorisatiebesluit Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 19 juni 2014

Kenmerk: 2014-0000311803

In het verzoek van 29 april 2014, 2014-0000242575, heeft het bestuur van de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders namens de in bijlage I genoemde gerechtsdeurwaarders verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de gerechtsdeurwaarder:

de gerechtsdeurwaarders genoemd in bijlage I;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

i. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

j. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

k. een actueel gegeven:

een gegeven dat overeenkomstig de systeembeschrijving als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;

l. het Agentschap BPR:

het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de gerechtsdeurwaarder

Artikel 2

 • 1. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage II of III bij dit besluit.

 • 2. De gerechtsdeurwaarder verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage II bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor:

  • a. het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsgang of de instructie van gedingen;

  • b. het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;

  • c. ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten, of

  • d. het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest.

 • 3. De gerechtsdeurwaarder verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage III bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor:

  • a. de uitvoering van artikel 430, derde lid, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ten aanzien van kinderen die als erfgenaam gelden van een overleden ouder die een schuldenaar was waartegen een executoriale titel is verkregen door een crediteur, of

  • b. het betekenen van een dagvaarding aan kinderen van een overleden schuldenaar.

 • 4. Aan de gerechtsdeurwaarder worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de gerechtsdeurwaarder bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage II of III bij dit besluit.

Paragraaf 3. De verstrekking van adresgegevens op verzoek aan de gerechtsdeurwaarder

Artikel 3

 • 1. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt op zijn verzoek een gegeven als opgenomen in bijlage IV bij dit besluit verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van iedere ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de persoonslijst zijn opgenomen overeenkomen met:

  • a. een in het verzoek aangegeven adres, of

  • b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is opgenomen.

 • 2. De gerechtsdeurwaarder doet slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid, om een gegeven dat is aangegeven in bijlage IV bij dit besluit, indien de in het verzoek aangegeven ingeschrevene een persoon is tegen wie een gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt of ten laste van wie een vonnis ten uitvoer moet worden gelegd, zonder dat de voornaam en de geslachtsnaam van die persoon bekend is.

 • 3. Onverminderd het tweede lid, doet de gerechtsdeurwaarder slechts een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, indien de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van dit besluit.

 • 4. Aan de gerechtsdeurwaarder worden slechts gegevens verstrekt, indien de gegevens waarvan de gerechtsdeurwaarder in zijn verzoek gebruik heeft gemaakt zijn opgenomen in bijlage IV bij dit besluit.

Paragraaf 4. Overige verstrekkingen aan de gerechtsdeurwaarder

Artikel 4

 • 1. Indien een verstrekking aan de gerechtsdeurwaarder op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. De verstrekkingen aan de gerechtsdeurwaarder die plaatsvinden op grond van dit besluit bevatten geen gegevens waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 3. Indien aan de gerechtsdeurwaarder gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5

 • 1. De gerechtsdeurwaarder verstrekt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de gerechtsdeurwaarder;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de gerechtsdeurwaarder;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de gerechtsdeurwaarder.

Artikel 6

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 januari 2014, 2014-0000029207, wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 19 juni 2014

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, G.M. Keijzer-Baldé Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 1 van dit besluit.

Naam

Kantoornaam

Aalsma, P.A.

GGN Maas-Delta

Agterhuis, A.

GGN Tijhuis & Partners

Alkema, J.

Alkema | Vloet | Kuijpers Gerechtsdeurwaarders

Allis, M.

GGN Van Mastrigt & Partners

Alphen, W. van

GGN Maas-Delta

Anzola, R.C.

Deurwaarderskantoor Pruijn & v.d. Bergh – PB Groep

Apeldoorn, I. van

GGN Maas-Delta

Appels, E.A.Ch.

Jongerius Gerechtsdeurwaarders Juristen/Incasso

Assen, D.H.E.G.

GGN Tijhuis & Partners

Aupperlée, A.

GGN Maas-Delta

Azouagh, S.

Lawpoint Gerechtsdeurwaarders

Azouagh, M.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Noord-Holland (Amsterdam)

Baars, H.J.

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

Baas, C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V.

Baijens, G.J.

GGN Maas-Delta

Bakhuis-van Kesteren, C.W.

Flanderijn en Bakhuis

Bakker, G.

Equilibristen Gerechtsdeurwaarders

Bakker, C.M.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Bakkers, M.J.F.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Baks-van Haaften, G.J.

Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders

Bakvis, R.

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Baldinger, S.

Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Baremans-Nouws, C.A.M.

Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders

Bargeman, A.C.

Flanderijn en Van der Heide

Basten, E.F.

GGN Brabant

Batta, R.J.V.M.

Mr. Ramona Batta c.s.

Bavel, E.M. van

GGN Utrecht

Beeke, M.C. ter

De Klerk & Vis, Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Beekhuizen, A.P. van

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Beenen-de Jong, J.W.

Flanderijn en Van den Borg

Beest, H.P.A. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen

Bekman, G.J.

GGN Tijhuis & Partners

Belgers, J.S.

Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders

Beniers, P.J.F.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Benningshof, A.

Flanderijn en Van Eck

Berends, T.M.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Drenthe

Berg, W.P.J. van den

Van den Berg, De Rie & Uyterlinde Incasso-Gerechtsdeurwaarders

Berg, H.M. van den

Gerechtsdeurwaarderskantoor Dekker B.V.

Berg, P.F. van den

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Berg, D.R. van den

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders &

Incasso

 

Bergh, E. van den

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Bergsma, J.M.K.J.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Bergsma, H.

GGN Tijhuis & Partners

Berg-van Garrel, I. van den

GGN Amsterdam

Bernardt, M.

GGN Maas-Delta

Bernoski, P.J.

Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders

Beukema, R.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Hoeve Zuidhorn b.v.

Beuker, R.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Beuningen, J-P.A.W. van

Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders

Beurden, W.G.M. van

Van Beurden Gerechtsdeurwaarder B.V.

Beurden, M. van

GGN Brabant

Beurskens, J.M.H.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Beyik, S.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Bhaggoe, J.S.

Flanderijn en Van Eck

Bhikhari, A.T.

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Bicker, N.

Flanderijn en Bronsvoort

Bierenbroodspot, H.

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Bierlee, T.

C.W.M. Stam B.V. (SGH Groep)

Bieshaar, J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.

Bijleveld, H.

GGN Almere

Blankenstein, M.J.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Blecourt-Bezema, E. de

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Blom, M.

Flanderijn en Bouwman

Blommaert, R.J.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Blume, W.G.A.

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Bockhooven, N. van

Agin van Bockhooven

Boeder, O.J.

AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders

Boer, A.F. de

Hanemaayer De Boer & Partners

Boer, M.O. de

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Boer, J.W.

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Boer, B. de

Flanderijn en Van der Heide

Boer, H.H. de

Flanderijn en Vaes

Boerma, G.H.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Groningen

Boers, J.W.W.M.

Flanderijn en Boers

Boersma, W.J.

GGN Limburg

Boerstra, J.C.

Van Roon, Saly & Partners Gerechtsdeurwaarders

Boeser, I.

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Boesveld, Th.M.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Bogaard, E.P.

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders &

Incasso

 

Bogert, R.M.P. van den

Bazuin & Partners Amstelveen

Bohórquez, W.A.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Boiten, A.Ch.

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Boiten, P.M.

De Jong – Kistemaker Gerechtsdeurwaarders- en Incassodiensten (hoofdvestiging)

Bonnie, W.V.J.M

Adactio Gerechtsdeurwaarders

Bont, H.H.E. de

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Booms, S.J.M.

Schmitz Booms Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Boon, P.P.

GGN Limburg

Boon, M.J.

Flanderijn en Van Eck

Bor, M.D.E. van den

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Utrecht

Borg, M.T. van den

Flanderijn en Van den Borg

Bos, M.C.W.

Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten (GIW)

Bos, S.

Wijers & Partners (SGH Groep)

Bosch, C.J.M.

GGN Van Mastrigt & Partners

Bosma, M.

GGN Tijhuis & Partners

Bosman, D.

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

Boss, B.J.L.

GGN Limburg

Bosveld, A.

BBU Gerechtsdeurwaarders & Incasso's

Boswijk, B.G.J.

Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders

Boswinkel, H.J.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

Bottenberg, J.C.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Boudewijn, J.J.L.

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

Bouma, A.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Bouma, B.C.

GGN Tijhuis & Partners

Bouwhuis, H.G.M.

Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit – PB Groep

Bouwman, R.R.

Flanderijn en Bouwman

Bouwmeester, E.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Braak, G.W. van de

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Braakman, P.M.

Braakman cs Gerechtsdeurwaarderspraktijk

Braal, L. de

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Brandberg, A.U.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

Brandt, R.C.A.M.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Branger, I.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Broeks, R.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Bronkhorst, M.

Deurwaarderskantoor Pruijn & v.d. Bergh – PB Groep

Brons-van Heusden, S.

De Klerk & Vis, Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Bronsvoort-Kracht, J.

Flanderijn en Bronsvoort

Brontsema, K.M.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Drenthe

Bronwasser, F.J.

GGN Maas-Delta

Brouwer, R.A.J.

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Brouwer, M.D.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Browne, A.A.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Bruchem, B.W. van

Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders

Brugman, R.J.

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

Bruijn, J.C. de

Smiesing & De Bruijn Gerechtsdeurwaarders

Bruin, E.J.

Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders

Brus, W.H.J.M.

Geen kantooradres bekend

Budding, S.

GGN Van Mastrigt & Partners

Buik, A.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

Bullinga-Jansen, M.

Breunissen Vroegop Gerechtsdeurwaarders Incasso

Bunnik, M.F.M.

Van den Bos, Jansen & Kersten (SGH Groep)

Burger, C.M.G.

Hanemaayer De Boer & Partners

Burgerhoudt, D.

Flanderijn en Vaes

Busscher, J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Busscher

Busscher, K.H.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Busscher

Butter, J.B. den

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Buttolo, R.H.A.

GGN Limburg

Buys, M.P.J.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Caminada, B.E.J.

Caminada & Van Leeuwen

Camp, P.M. van de

Gerechtsdeurwaarderskantoor Reijn

Ceelen, T.J.W.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Jonkers & Ceelen

Christ-Caljouw, A.M.

GGN Zeeland

Clausing, P.M.

Flanderijn en Geboers

Cock, B.W.V.

DORAFIDES Gerechtsdeurwaarders

Cohen de Lara, R.J.A.

R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder

Colijn, M.

Flanderijn en Versluijs

Colijn-Duindam, H.H.

Flanderijn en Versluijs

Cotuk-Özdemir, S.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Croese, F.J.H.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders B.V.

Cruchten, C.W.J.M. van

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

Cuiper, E.

TeRecht deurwaarders

Dam, I.F.Th. van

Flanderijn en Eliëns

Damen, A.F.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

Damen, N.A.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

Damme, A.A.A.M.G. van

Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders

Damming, I.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Overijssel

Danen, L.W.J.

GGN Brabant

Daverveld, A.P.W.

Seuren, Van der Vlies & Van Heijnsbergen Gerechtsdeurwaarders-Juristen

Dekker, J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Dekker B.V.

Dekkers, J.G.M.

Lawpoint Gerechtsdeurwaarders

Dekkers, N.M.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Dekker-Schransmans, H.C.C.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Dermois, M.

Jongerius Gerechtsdeurwaarders Juristen/Incasso

Deursen, E.H.A.M. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

Dielen, P.J.

Dielen Gerechtsdeurwaarders

Dijk, J.M. van

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Utrecht

Dijk, H.J. van

GGN Tijhuis & Partners

Dijk, L.A.A. van

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

Dijk, J.R. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

Dijk, R.W.H. van

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

Dijkhof, V.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Dijkstra, F.R.L.M.

GGN Maas-Delta

Dijkstra, J.H.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Dikken, C.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

Dirks, M.C.

Vermeer Schutte & Musen

Dirkzwager, R.M.

Flanderijn en Versluijs

Döbber, J.H.M.

Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V.

Doeksen, P.W.J.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Doelman, C.P.

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Donderwinkel, W.R.H.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.

Dongen, A.A.G.J.P. van

Deurwaarderskantoor Van Dongen & Partners – PB Groep

Dongen, Y. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Donk, W.W.M. van de

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Donkers, A.L.T.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Donkers, M.W.C.

GGN Brabant

Doorn, J.L. van

GGN Zeeland

Doornbos, M.J.

GGN Utrecht

Dorrestijn-van Putten, J.J.B.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders B.V.

Dorscheidt, M.J.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Draaisma, R.W.F.M.

Yards Deurwaardersdiensten B.V.

Dragstra, E.A.

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Dreischor, R.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Drent, B.

Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten (GIW)

Driesenaar, M.F.A.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Drooghaag, W.

GGN Limburg

Dubbel, M.S.

GGN Van Mastrigt & Partners

Dubbink, H.J.

GGN Tijhuis & Partners

Duivenvoorden, B.T.M.

GGN Van Mastrigt & Partners

Dummy, S.N.G.

 

Durieux, D.C.A.A.

Hofman Gerechtsdeurwaarders

Eck, M.G. van

Flanderijn en Van Eck

Eersel, B.W.J. van

Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Egmond, S.A. van

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Eijk, P.F. van

Flanderijn en Van Eck

Eijnden, W.C.J. van den

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

El-Hajjioui, N.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Eliëns, A.J.A.

Flanderijn en Eliëns

Elling, E.

Vermeer Schutte & Musen

Elsinga, E-J.W.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Embregts, C.C.L.W.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Reijn

Empelen, D.X. van

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Engelage, F.

Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten (GIW)

Engelbrecht-van Bruggen, E.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Eppink, A.J.

Van der Heijde & Eppink Gerechtsdeurwaarders

Erken, R.

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

Erp, W.L. van

Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Es, R.L.J. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Es, S. van

Korenhof & Partners (SGH Groep)

Esseboom, J.M.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Etten, M.A. van

GGN Maas-Delta

Eussen, C.M.

EUSSEN CS gerechtsdeurwaarders | bewindvoeringen

Evers, J.S.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

Evers, W.H.

M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Evers, G.

Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders

Everts, A.E.

GGN Tijhuis & Partners

Exel, J. van

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Feijtes, W.L.

Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso BV

Feikema, J.

Braakman cs Gerechtsdeurwaarderspraktijk

Feringa, I.C.S.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Ferwerda, H.M.

Flanderijn en Bouwman

Flanderijn, A.R.

GGN Tijhuis & Partners

Flanderijn, J.M.

Flanderijn en Van Eck

Flikkema, M.

GGN Tijhuis & Partners

Flonk, H.J.

GGN Tijhuis & Partners

Foppen, J.

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Francke, J.M.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Gajadhar, H.S.R.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Noord-Holland (Amsterdam)

Ganesh, G.

Bazuin & Partners Amstelveen

Geboers, A.J.T.

Flanderijn en Geboers

Geene, A.G.Th.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Geene, T.A.H.

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Geerdink, G.B.J.

GGN Tijhuis & Partners

Geeris, R.

Flanderijn en Eliëns

Geerling, M.H.C.

GGN Tijhuis & Partners

Gelderblom, J.B.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Geleijnse, F.

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Geluk, S.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Geraedts, J.A.M.

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

Gerritsen, R.

Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders

Geukers, D.D.P.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Geurts, E.S.W.

Haenen Gerechtsdeurwaarders

Geurts-Kaal, Th.W.M.

Schmitz Booms Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Gevers, A.J.

Deurwaarderskantoor Pruijn & v.d. Bergh – PB Groep

Gieben, F.J.A.

KAN incasso en KAN Gerechtsdeurwaarders

Ginkel, A.E. van

Flanderijn en Van Ginkel

Goede, H.R. de

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Overijssel

Graaff, M. de

Snelderwaard Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V.

Grendelman, P.

GGN Tijhuis & Partners

Grobbee, G.A.

GGN Tijhuis & Partners

Groen, Th.J.A.

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Groen, G.H.H.

Huyer deurwaarder en incasso

Groen, R.

Groen Juridische Diensten

Groen, D.G.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Groenendaal, W.L.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders B.V.

Groenendijk, A.B.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Groeneveld, O.W.

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders

Groenewegen, A.H.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Groenstege, A.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Groot, M.C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

Groot, E.C.B.

De Schout Gerechtsdeurwaarders B.V.

Groothuis, A.G.

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Gruber, G.J.H.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Grul, L.

Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders

Guijtenaere, J.W.P.M. de

Flanderijn en Van Eck

Haagen, L.N. van

Van Twuijver Incasso B.V.

Haak, J.C.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Haan, P.T. de

Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk Huting & van der Mije

Haan, A.I.

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Haar, H.A.R.P. van de

Incassade Deurwaarders en Incasso

Haar-IJntema, C.J.W. ter

Flanderijn en Van der Heide

Haarms-Moonen, B.

GGN Alkmaar

Haas, B.J. de

Wiggers Van Meggelen Gerechtsdeurwaarders &

Incassokantoor B.V.

 

Habers, D.N.

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

Haenen, M.M.J.

Haenen Gerechtsdeurwaarders

Haenen, J.M.H.C.

Haenen Gerechtsdeurwaarders

Hafkamp, M.M.J.

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

Hagen, G.M.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Hagenaars, M.J.M.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Hal, E.J.M. van

Van der Velde Van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders en incassobureau

Ham, H.T.M. van

Van Ham Gerechtsdeurwaarder B.V.

Hamer, G.E.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.

Hanegraaf, J.P.A.M.

Johan van Ras & Joost Hanegraaf Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten

Hanemaayer, J.G.

Hanemaayer De Boer & Partners

Hanenberg, I.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Hardeman, J.

Gerechtsdeurwaarder J. Hardeman

Hardy, A.C.

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Haringa, J.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Groningen

Harmelink, J.A.

GGN Tijhuis & Partners

Hartemink, R.

KAN incasso en KAN Gerechtsdeurwaarders

Hartog, N. den

Gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest

Hashas, A.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Hastrich, P.A.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Heemst, J.M.A. van

GGN Maas-Delta

Heer, M. de

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen

Heesakkers, B.H.W.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Heesbeen, J.C.W.

De Zwart & Jongbloets Gerechtsdeurwaarders

Heide, J. van der

GGN Maas-Delta

Heide, B. van der

Incassade Deurwaarders en Incasso

Heijde, M. van der

Van der Heijde & Eppink Gerechtsdeurwaarders

Heijden, B. van der

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Heijden, E.H.A. van der

GGN Brabant

Heijer, A.V. den

Equilibristen Gerechtsdeurwaarders

Heijer, M.M. den

GGN Van Mastrigt & Partners

Heijer, J.N. den

Incassade Deurwaarders en Incasso

Heijkoop, J.

Heijkoop & Partners B.V.

Heijnsbergen, C.J.R.F.C. van

Seuren, Van der Vlies & Van Heijnsbergen Gerechtsdeurwaarders-Juristen

Hemert, R.A.J. van

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Hemmer, K.A.A.

GGN Tijhuis & Partners

Hendriks, S.Th.A.

GGN Tijhuis & Partners

Hendriks, S.F.A.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders B.V.

Hendriks, R.

Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V.

Hendrix, J.H.H.

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

Hennink, A.R.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Heppener, R.M.

Deurwaarderskantoor Pruijn & v.d. Bergh – PB Groep

Herk, M. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

Hermans, H.A.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Hertog, M.C. den

Van den Berg, De Rie & Uyterlinde Incasso-Gerechtsdeurwaarders

Herweijer, O.V.

Flanderijn en Versluijs

Hest, P.W.J. van

Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders

Hest – van den Berg, I.M.S. van

Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders

Heuker of Hoek, E.

De Jong – Kistemaker Gerechtsdeurwaarders- en Incassodiensten (hoofdvestiging)

Heutinck, P.H.K.W.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Achterhoek

Heuvel, L.H.D.M. van den

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Hoeve, W.K.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Hoeve Zuidhorn b.v.

Hoeven, V.B. van der

Van den Berg, De Rie & Uyterlinde Incasso-Gerechtsdeurwaarders

Hofman, N.A.

Hofman Gerechtsdeurwaarders

Hogendorp, D.B.D.

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Hollander, R.R.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

Hommersom, G.J.

Gerechtsdeurwaarderspraktijk en Incassokantoor B.V. G.J. Hommersom

Hondius-van der Meulen, S.S.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Hooff, D.G. van

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Hoogendoorn, N.A.

Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso's

Hoogenraad, P.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Overijssel

Hoogeveen, C.J.U.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Hoogkamer, G.

Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V.

Hooijberg, M.

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Hooijer, D.W.J.

De Klerk & Vis, Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Hooijschuur, M.

Bleeker Gerechtsdeurwaarders

Hop, R.J.N.

PVU Gerechtsdeurwaarders

Hop, G.T.

Jongerius Gerechtsdeurwaarders Juristen/Incasso

Horssen, F. van

GGN Van Mastrigt & Partners

Horst, R.P.A.J. ter

Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Houdel, J.

GGN Tijhuis & Partners

Hout, H.J. van 't

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Houten, M.A. van

Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit – PB Groep

Houwelingen, J.C. van

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Houwelingen, C.A. van

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders &

Incasso

 

Hoving, H.A.

GGN Amsterdam

Hubers, J.

VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Huiskes, W.A.J.

Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V.

Huisman, S.H.

GGN Tijhuis & Partners

Hulleman, W.H.

GGN Tijhuis & Partners

Hundscheidt, E.L.B.

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

Huting, L.C.J.

Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk Huting & van der Mije

Hutten, J.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Huyer, J.C.

Huyer deurwaarder en incasso

Ignatius, M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

IJzerman, P.J.

Deurwaarderskantoor IJzerman Kampen

Ikink, F.

GGN Tijhuis & Partners

Isselmuden, S.C. van

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Jacobs, I.M.J.

Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders

Jager-Hazeleger, S. de

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Jagt, A.J. van der

GGN Van Mastrigt & Partners

Jans, O.M.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Jansen, P.

Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V.

Jansen, H.J.

Van den Bos, Jansen & Kersten (SGH Groep)

Jansen, H.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

Jansen, P.S.D.

Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders

Jansen, A.M.

Deurwaarderskantoor Van Dongen & Partners – PB Groep

Jansen, B.

M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Jansen, J.P.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Jansen, R.

Van den Bos, Jansen & Kersten (SGH Groep)

Jansen, J.

Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Jansen, F.H.

Flanderijn en Verlaek Gerechtsdeurwaarders

Janssen, H.G.J.

ACCS Gerechtsdeurwaarders

Janssen, J.J.L.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Janssen, Th.J.

GGN Tijhuis & Partners

Jepma, G.N.F.

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Jeukens, J.L.G.

GGN Limburg

Jeuring, S.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Jong, A.J. de

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Jong, M.G. de

M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Jong, M. de

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Jong, J.L. de

GGN Van Mastrigt & Partners

Jong, M.C. de

GGN Tijhuis & Partners

Jong, M.F.B. de

Gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest

Jongbloets, B.A.J.

De Zwart & Jongbloets Gerechtsdeurwaarders

Jonge, D.S. de

Flanderijn en Van der Heide

Jongen, J.R.P.

AGIN Otten

Jongerius, L.M.

Jongerius Gerechtsdeurwaarders Juristen/Incasso

Jongh, D.M. de

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V.

Jongmans, C.T.L.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Jonker, F.B.

Deurwaarderskantoor Van Dongen & Partners – PB Groep

Jonkers, C.M.P.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Jonkers & Ceelen

Joosten, S.J.F.

Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders

Jorritsma, E.G.J.

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Joustra, D.

GGN Amsterdam

Kaajan, H.M.

GGN Tijhuis & Partners

Kaarsgaren-Borsen, A.M.

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

Kales, E.M.

Korenhof & Partners (SGH Groep)

Kamp, W.

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Kamp, A.J. van de

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders

Kamphuis-Hendriks, C.P.F.M.

Kamphuis Menderink B.V.

Kampman, H.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Kamstra, A.

GGN Maas-Delta

Kan, A.C.M. van

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Karakayali, M.

GGN Tijhuis & Partners

Karansingh, M.V.

Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders

Karreman, M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.

Karreman, M.P.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Keijzer, A.M.F.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser

Keijzer-Dijkhuis, Y.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Kemkers, M.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Kemp, C.P.

AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders

Kenter, G.J.

Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V.

Kerckhoffs, J.A.P.M.

Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders

Kerckhoffs, J.H.

Kerckhoffs & Lasonder (SGH Groep)

Kersten, R.R.J.

Van den Bos, Jansen & Kersten (SGH Groep)

Keurntjes, P.G.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Achterhoek

Kievit, R.V. de

Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders

Kijvekamp, R.T.

GGN Brabant

Kimmenade, A.E.A. van

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Kippersluis, Ch. van

GGN Utrecht

Kistemaker, W.

De Jong – Kistemaker Gerechtsdeurwaarders- en Incassodiensten (hoofdvestiging)

Kistemaker, W.

Rijnland Gerechtsdeurwaarders & Incasso (nevenvestiging)

Klein, J.C.

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Kleinheerenbrink, J.H.M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Wielens

Klerk, R. de

De Klerk & Vis, Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Kluijver, J.N.C. de

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver

Knibbeler, I.M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Reijn

Knobbe, M.

Deurwaarderskantoor Van de Pas & Partners – PB Groep

Knol, M.P.A.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen

Knol, A.P.

GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso

Knopper, V.C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V.

Kock-de Weert, A.J.P. de

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Kok, E.N.

Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders

Kok, M.

Flanderijn en Van Eck

Koks, J.A.A.

Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V.

Kolfschoten, B.C.H.

VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Koning, R.C. de

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Koning, M. de

AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders

Koning, M.P. de

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Koning-Haaker, B.C.M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen

Koole, A.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Zuid-Holland (Den Haag)

Koopen, A.D.

GGN Amsterdam

Koopman, A.A.E.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Koopman, M.J.

Van Twuijver Incasso B.V.

Koper, M.

Van der Velde Van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders en incassobureau

Koperdraad, F.H.

Gerechtsdeurwaarderskantoor P. Weij

Korenhof, C.J.

Korenhof & Partners (SGH Groep)

Kortekaas, I.M.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Kortink-Lamberts, A.G.R.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Wielens

Korven, Y.C.M. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Korving, R.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Kos, T.J.C.M.

Huyer & Kos gerechtsdeurwaarders en incasso

Kouwenhoven, S.P.

GGN Maas-Delta

Kral, H.J.

Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten (GIW)

Kramer, J.L.I.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Friesland

Kremer, I.K.

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Krempel, R.N.T.C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Krijl, P.J.L.G. van

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders B.V.

Krijnen, D.A.M.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Kroep, M.H.

Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V.

Krom, E.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V.

Kroon, F.E.N.

GGN Van Mastrigt & Partners

Kroon, J.

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Kruythof, B.

Kruythof c.s. Gerechtsdeurwaarders Incassobureau

Kuile, B.M.M. ter

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

Kuile, S.C. ter

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

Kuyt, C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema B.V.

Laan, J.G.A.

GGN Almere

Laar, J.G. van het

Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders

Laat, C.L.M. de

De Laat Gerechtsdeurwaarders (SGH Groep)

Laere, A.R. van

Flanderijn en Verdult

Laerhoven, W.S.M. van

GGN Brabant

Laet, J. de

Gerechtsdeurwaarderskantoor Reijn

Lagemaat, M.P. van de

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Lakens, E.C.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Lam, C.

GGN Tijhuis & Partners

Lam, S.C.

GGN Alkmaar

Lambers, A.R.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Lambers, R.V.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

Lamers, A.J.C.C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Lammers-Tomassen, H.H.M.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Landmeter-Heijnis, P.

GGN Brabant

Langedijk-Koopman, G.C.M.

Kerckhoffs & Lasonder (SGH Groep)

Langen, F.G.N.

Adactio Gerechtsdeurwaarders

Langerak, P.M. van

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Langes, M.G.H.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Lantinga, J.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Lasonder, M.S.

C.W.M. Stam B.V. (SGH Groep)

Lasonder, M.G.

Kerckhoffs & Lasonder (SGH Groep)

Lathouwers, H.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Latten, E.P.H.

Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders

Latul, R.

GGN Tijhuis & Partners

Leeuwen, M.J.C. van

Flanderijn en Van Eck

Leeuwen, R. van

Caminada & Van Leeuwen

Leeuwen, D.W.J. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

Legebeke, W.H.G.

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

Leijten, J.J.A.

Nedland Gerechtsdeurwaarder & Incasso B.V.

Lesterhuis, E.A.C.

Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders

Leusink, L.

GGN Tijhuis & Partners

Levelink, M.A.

Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders

Liere, M.W. van

GGN Zeeland

Lierop, M.P.M. van

GGN Brabant

Ligthart, P.S.J.

GGN Alkmaar

Linden, H.P. van der

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Lingen, M. van

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Lingen, D. van

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Lisseveld-van Akkeren, C.M.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Lith, E.A.P. van

Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Lochten, W.E.C.A.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Lodder, A.

GGN Maas-Delta

Loeve, S.

GGN Van Mastrigt & Partners

Lohuizen, H.G. van

GGN Almere

Londema, E.D.B.

GGN Tijhuis & Partners

Looijengoed, H. van

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Lotens, J.A.E.M.

GGN Tijhuis & Partners

Lubbe-Luhrs, J. van der

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Lucia-Belonje, L. de

Flanderijn en Bakhuis

Lulofs, T.

Gerechtsdeurwaarders- en Incassokantoor Werkman & Lulofs

Lunteren, J. van

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Maas, A.M.

GGN Van Mastrigt & Partners

Maas, A.A.P.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Maathuis, C.E.A.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Maatman, I.G.M.

Flanderijn en Geboers

Mager, C.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Mak, M.L.B.

M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Makkinga, H.

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

Mamak-Kapusuz, N.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Reijn

Man, C.J. de

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Man & Partners B.V.

Manden, H.J.M. van der

VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Mans-van den Berg, A.M.

GGN Brabant

Marum, P.A. van

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Mathot, A.E.L.

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Matti, R.G.

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

Mechelen, A.W.M. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Meems, J.

Van Twuijver Incasso B.V.

Meer, F.J.M. van der

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen

Meer, K.W.A. van der

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen

Meeuwsen, J.J.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Megens, A.M.M.

Van Seggelen & Partners Gerechtsdeurwaarders

Meggelen, S.M.C. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Meij, E. de

GGN Amsterdam

Meijer, R.

Flanderijn en Boers

Meijer, D.A.

Nedland Gerechtsdeurwaarder & Incasso B.V.

Meijer, U.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Meijering, B.J.

GGN Zeeland

Meijerink, F.

BoitenMeijerink Incasso Gerechtsdeurwaarders

Meinema, H.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Friesland

Mellema, R.F.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema B.V.

Menderink, G.H.

Kamphuis Menderink B.V.

Meoli, F.

Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso's

Meurs, P.IJ.M. van

Lex Specialis Gerechtsdeurwaarders Juristen Incasso

Mheen, W. van de

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Middendorp, P.A.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Mies, W.A.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Mik, H.P.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Mil, R.L.P. van

Incassade Deurwaarders en Incasso

Miltenburg, A.A.

Gerechtsdeurwaarders- en Incassokantoor Werkman & Lulofs

Minnen, J.L.G. van

GGN Tijhuis & Partners

Mol, P.J.

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Molen-Jonkers, N.M.K. van der

GGN Amsterdam

Mook, Ch.M.J.W. van

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Moor, E.

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Mostert, J.T.K.

GGN Maas-Delta

Muijrers, L.L.C.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Limburg

Muilwijk, W.

Flanderijn en Versluijs

Mulder, R.G.

Flanderijn en Verdult

Mulder, E.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Musen, M.

Vermeer Schutte & Musen

Mutsaers, K.A.L.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Nas, A.G.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Nederpel, L.

Korenhof & Partners (SGH Groep)

Netten, L.C.J.

GGN Brabant

Niekus, A.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V.

Niënhaus, J.P.M.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Nienhuis, R.A.

GGN Tijhuis & Partners

Niet, M. de

Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders

Nieuwenhuis, T.C.M.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Nieuwpoort, T.P.

Flanderijn en Van Eck

Nijenhuis, J.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Nijenhuis, P.G.

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Nijhuis, C.J.B.M.

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Nijhuis, S.

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

Nijhuis, H.J.D.M.

GGN Tijhuis & Partners

Nimwegen, L. van

GGN Maas-Delta

Noort, E.A. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Nootenboom, J.H.

GGN Maas-Delta

Noppe, P.S.

Noppe & van der Zwaag Gerechtsdeurwaarders/

Incasso

 

Noten-de Bok, K.B.P.

GGN Brabant

Nouta, M.A.

Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders

Nyqvist, M.W.F

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Utrecht BV

Oever, W.F.D. van den

GGN Van Mastrigt & Partners

Oever, J.W. van den

GGN Maas-Delta

Olde Olthof, J.F.

GGN Tijhuis & Partners

Ooijen, H.A. van

Incassade Deurwaarders en Incasso

Ooijen, I. van

GGN Brabant

Oomes, H.J.L.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Oortwijn-Groot, F.E.M.

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

Oost, R.J.

AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders

Oostdijck, J.J.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Oosterhof, M.

GGN Tijhuis & Partners

Oosting, H.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Orie, M.G.

Van Es gerechtsdeurwaarders en incasseerders

Os, A.J. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Oskamp, J.B.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Otten, P.M.F.

AGIN Otten

Otten, P.J.L.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Otter, P.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Oude Elferink, H.

Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders

Oudenaarden, J.M. van

Deurwaarderskantoor van Oudenaarden & Partners – PB Groep

Ouwersloot, N.L.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Over de Vest, H.A.M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest

Özdemir, U.

AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders

Paijmans, A.C.T.

Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders

Panman, J.G.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Gelderland

Pannekoek, R.

Jongerius Gerechtsdeurwaarders Juristen/Incasso

Pap, B.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Pas, H.J.M. van de

Deurwaarderskantoor Van de Pas & Partners – PB Groep

Pas, P.W.J. van der

Korenhof & Partners (SGH Groep)

Pasch, R.J.G. van de

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Paulusma, S.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Kemper & Paulusma

Peereboom, H.E.R.

GGN Tijhuis & Partners

Peers, D.D.

Van der Velde Van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders en incassobureau

Peijnenburg, S.N.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen

Pelders, R.M.C.

Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders

Pellis, D.M.E.H.

PVU Gerechtsdeurwaarders

Penning, J.I.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Pereira do Nascimento – de Raad, V.M.C.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Petersen-Espeldoorn, I.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Philipsen, J.G.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen

Pieters, M.P.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Pijloo, U.R.G.

GGN Almere

Pijnenburg, M.F.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

Pinas, J.S.

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Planken, F.R.

GGN Tijhuis & Partners

Plas, A.H.M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

Plate, P.J.B.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Platell, M.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Plitscher, M.

Mr. Ramona Batta c.s.

Ploeg, E. van der

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Polderman, N.A.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Polman, M.L.R.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Ponit, C.V.M.

Flanderijn en Versluijs

Pontier, M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Post, G.

Bleeker Gerechtsdeurwaarders

Pothof, T.W.J.

Wiggers Van Meggelen Gerechtsdeurwaarders & Incassokantoor B.V.

Pothof, A.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Pothof, J.H.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Pranger, J.

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Prins, J.N.M.

GGN Maas-Delta

Prithipalsingh, D.S.

Flanderijn en Eliëns

Pruijn, J.A.

Deurwaarderskantoor Pruijn & v.d. Bergh – PB Groep

Puivelde, G. van

GGN Van Mastrigt & Partners

Putten, S.J.W. van der

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders B.V.

Quaedvlieg, S.M.J.

Adactio Gerechtsdeurwaarders

Quaedvlieg, P.M.M.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Quaedvlieg, E.M.N.

Adactio Gerechtsdeurwaarders

Raaf, P.J. van der

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Raaijmakers, E.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Raaijmakers-Zwep, M.A.

Flanderijn en Van der Heide

Rabs, D.

DORAFIDES Gerechtsdeurwaarders

Ramakers, C.J.U.M.

Kruythof c.s. Gerechtsdeurwaarders Incassobureau

Ras, J.M.A. van

Johan van Ras & Joost Hanegraaf Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten

Raukema, M.B.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Rave, M.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Raveling, H.J.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Ravenstein, M.Th.J.J. van

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Ravenswaaij, G.I. van

M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Ravesteijn, M.D.

VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Reijn, J.N.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Reijn

Reinders, Y.

Reinders en Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Renken, C.H.

Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit – PB Groep

Revelman de Vries, B.E.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver

Revet, E.G.

Korenhof & Partners (SGH Groep)

Rhee-Meijer, J. van

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Groningen

Riedijk, D.A.

De Laat Gerechtsdeurwaarders (SGH Groep)

Riemersma, A.A.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders

Rietveld, M.

PVU Gerechtsdeurwaarders

Rijckevorsel, W.H.A. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.

Rijkaart van Cappellen, J.

Flanderijn en Verlaek Gerechtsdeurwaarders

Rijken-Schoondermark, J.M.

Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders

Rijswijk, C.C.H. van

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Rippen, F.A.

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Ritzen, R.P.H.W.

AGIN Otten

Roel, M.H.

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Roelands, M.P.A.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Roelands, K.J.J.Ch.

Roelands Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Rooij, M.J. van

GGN Brabant

Roon, P.C. van

Van Roon, Saly & Partners Gerechtsdeurwaarders

Roos, H.A.

TeRecht deurwaarders

Rosendal, H.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Gelderland

Roskam, A.J.

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Ros-Oomen, P. van der

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Rouw, A.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Overijssel

Ruijter, M.W. de

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Ruijter, P. de

De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

Ruijter, M.C.A. de

Lawpoint Gerechtsdeurwaarders

Ruis, J.C.M.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Ruitenbeek-Klaassen, I. van

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Ruiter, A.J.M.

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

Rutten, J.H.

Alkema | Vloet | Kuijpers Gerechtsdeurwaarders

Santing, F.

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Sarabdjitsingh, W.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V.

Schaap, F.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Schaap (SGH groep)

Schaddelee, M.M.

Flanderijn en Van der Heide

Schaeken, J.J.

Van Seggelen & Partners Gerechtsdeurwaarders

Schaik, A. van

Flanderijn en Van Eck

Scheepbouwer, M.L.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Schellekens, S.E.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Schendel, R. van

Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders

Schie, N.M.C. van

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Schleper, J.M.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Schmitz, C.A.A.M.

Schmitz Booms Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Schoenberger, M.B.H.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Schoonebeek, W.Th.

Schoonebeek & Partners (SGH Groep)

Schoonen, S.M.

Flanderijn en Verdult

Schoonhoven, H.G.

Flanderijn en Van der Heide

Schouten, E.S.G.

GGN Limburg

Schouten, J.O.

Hanemaayer De Boer & Partners

Schoutens, B.C.M.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Schram, S.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen

Schroe, B.N.

AGIN Otten

Schuman, R.P.S.

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Schunken, J.A.

AGIN Otten

Schutte, J.

Vermeer Schutte & Musen

Schutte, A.W.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Seggelen, L.C.G. van

Van Seggelen & Partners Gerechtsdeurwaarders

Sennef, W.C.H.

W.C.H. Sennef Gerechtsdeurwaarders

Sidler-Verhagen, B.M.P.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Sikkema, J.J.

De Schout Gerechtsdeurwaarders B.V.

Silver, D.J.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Sinke, E.

GGN Zeeland

Slagman, R.

Slagman Gerechtsdeurwaarders & Juristen

Slot, J. van 't

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

Smetsers, M.P.J.M.

Flanderijn en Versluijs

Smit, J.

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

Smit, H.J.

Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit – PB Groep

Smolders, B.G.M.

GGN Brabant

Snelderwaard, W.S.M.

Snelderwaard Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V.

Snijder, C.Th.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

Snijder, L.V.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

Snijders, E.L.M.

GGN Limburg

Soekias, E.C.

Flanderijn en Bouwman

Soelen, E.V.J. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Soer, R.J.

Deurwaarderspraktijk R.J. Soer B.V.

Someren, W.M. van

GGN Alkmaar

Sonneveld, E.G.

Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Spaargaren, A.P.A.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

Speklé, P.F.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Spierings, C.H.J.J.

Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders

Spijkerbosch, A.J.G.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Dekker B.V.

Splint, E.M.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Sprong, E.A.

Flanderijn en Versluijs

Spruijt, R.J.A.A. van der

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

Stakenburg, D.L.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Stalenhoef, M.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V.

Stalman, M.I.L.

Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders

Stam, C.W.M.

C.W.M. Stam B.V. (SGH Groep)

Stapel, L.F.C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Steenstra, A.J.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Stegeman, M.T.

Vanhommerig & Vanhommerig gerechtsdeurwaarders en juristen

Steghuis, M.

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Stender, I.D.

Huyer deurwaarder en incasso

Stockmann, P.H.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Stolk, A.L.

Equilibristen Gerechtsdeurwaarders

Stolker, T.A.F.J.

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Storms, P.J.J.M.

Cattenhage Gerechtsdeurwaarders B.V.

Stöteler, T.S.M.

GGN Tijhuis & Partners

Straalen, J.G.W. van

GGN Van Mastrigt & Partners

Straver, O.R.

Flanderijn en Bronsvoort

Streefkerk, B.H.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Stutvoet, R.S.I.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Swart, J.A. de

GGN Van Mastrigt & Partners

Swier, M.R.

Swier cs gerechtsdeurwaarders B.V.

Tabor, P.M.F.

Yards Deurwaardersdiensten B.V.

Talsma, W.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Tasci, M.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Tervoort, M.J.

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Teselink, S.J.J.

Deurwaarderspraktijk R.J. Soer B.V.

Theunissen, M.J.M.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Thijssen, K.

Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders

Timmerman, F.H.J.

Jongerius Gerechtsdeurwaarders Juristen/Incasso

Timmermans, J.M.J.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Timmermans, G.J.

Hanemaayer De Boer & Partners

Tjepkema, P.M.C.

De Schout Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tol, P.M.M. van der

Yards Deurwaardersdiensten B.V.

Tool, S.A.

GGN Maas-Delta

Toonen, R.M.Th.

Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tooren, M.J.G. van den

GGN Van Mastrigt & Partners

Toppinga, S.

GGN Amsterdam

Treffers, R.C.M.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Triquart, R.

GGN Van Mastrigt & Partners

Tromp, J.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Twist, X. van

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

Twuijver, M.J. van

Van Twuijver Incasso B.V.

Uitdehaag, A.C.C.M.

PVU Gerechtsdeurwaarders

Ullrich, J.

GGN Utrecht

Unen, W. van

Tempelman – De Niet Gerechtsdeurwaarders

Urk, J.G. van

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Uytdehaag, M.J.J.A.P.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Uytdewilligen, J.L.A.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Uyterlinde, W.J.

Van den Berg, De Rie & Uyterlinde Incasso-Gerechtsdeurwaarders

Vaarten, F.M.

ACCS Gerechtsdeurwaarders

Vaes, M.H.

Flanderijn en Vaes

Vaes, M.

Flanderijn en Van Eck

van der Scheer, L.M.

Wiggers Van Meggelen Gerechtsdeurwaarders & Incassokantoor B.V.

van Golden, E.M.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Vanhommerig, A.J.J.

Vanhommerig & Vanhommerig gerechtsdeurwaarders en juristen

Vanhommerig, J.F.

Vanhommerig & Vanhommerig gerechtsdeurwaarders en juristen

Veen, D. de

GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso

Veen, G. van der

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Veen, C.F. van

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

Veen, E. van

GGN Tijhuis & Partners

Veenbaas, J.

Deurwaarderskantoor IJzerman Kampen

Veenendaal, R.P. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

Veenvliet, R.J.J.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Vegter, M.

GGN Amsterdam

Vekemans, J.H.

GGN Brabant

Velde, G.Th. van der

Van der Velde Van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders en incassobureau

Velden, J.F.H.M. van der

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Veldhuizen, M.E.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Friesland

Veldhuizen, E.R.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen

Velthoven, M.W.

Velthoven Gerechtsdeurwaarders B.V.

Veltman, P.

GGN Tijhuis & Partners

Velzen, G.J. van

Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen B.V.

Ven, R.J.H. van de

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

Venhorst-van Gastel, C.A.H.M.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Vens, D.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Verbeek, R.M.M.

GGN Maas-Delta

Verbeek, K.

De Jong – Kistemaker Gerechtsdeurwaarders- en Incassodiensten (hoofdvestiging)

Vercoulen, J.L.M.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Verduijn, N.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

Verdult, E.B.H.

Flanderijn en Verdult

Verheij, M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

Verlaek, M.J.M.H.

Flanderijn en Verlaek Gerechtsdeurwaarders

Vermeulen, D.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen

Vermeulen, M.C.M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners

Vermeulen, P.B.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Verreck, A.E.J.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Verschuren, R.A.C.C.

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Versluijs, R.

Flanderijn en Versluijs

Verstraten, E.M.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Ververs, A.G.J.

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

Verzijl, A.L.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver

Vet-Feenstra, M.L.

Schoonebeek & Partners (SGH Groep)

Veth, A.W.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.L.J. van Es B.V.

Vette, H.Th.W.M. de

Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders

Vismans, R.A.M.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.

Visser, A.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser

Visser, A.M.

Flanderijn en Van der Heide

Visser, S.P.J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser

Visser-Kuenen, K.B.

GGN Tijhuis & Partners

Vissers, J.K.M.

Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V.

Vleuten, A.H.P.M. van der

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Vliet, R.A.C. van

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Vloet, L.H.L.M.

Alkema | Vloet | Kuijpers Gerechtsdeurwaarders

Vlugt, T.E.S. van der

GGN Maas-Delta

Vogels, H.H.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Volkers, J.C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

Voogt, J.A.

Equilibristen Gerechtsdeurwaarders

Voort, J.J. van der

GGN Alkmaar

Vorstenbosch, M.J.M.

Hofman Gerechtsdeurwaarders

Vos, F.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders

Vos, P.E.P.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Groningen

Vos, M. de

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.

Vos, A.

GGN Limburg

Vrauwdeunt, F.A.Th.

GGN Utrecht

Vries, A.J. de

AGIN Otten

Vries, E. de

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

Vries, R. de

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Vries, E.J.M. de

Flanderijn en Van der Heide

Vries, G. de

Flanderijn en Van Ginkel

Vringer, V.

Hanemaayer De Boer & Partners

Vroegop, E.H.

Breunissen Vroegop Gerechtsdeurwaarders Incasso

Vroegrijk, C.A.F.

Groen Juridische Diensten

Vrolijk, C.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Vugt, G. van

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Vuuren, F.J.M. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Waal, J.S. van der

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.

Waardt, H.J.A.M. van de

Hofman Gerechtsdeurwaarders

Walhain, T.A.

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

Waterkott, C.T.M.

AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders

Waters, C.J.O.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Weber, M.

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Wedts de Swart, A.M.

GGN Brabant

Weening, M.C.

GGN Van Mastrigt & Partners

Weerman, R.V.

GGN Tijhuis & Partners

Wegbrands, J.G.J.

Swier cs gerechtsdeurwaarders B.V.

Weggemans, F.H.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Weijden, J.C.M. van der

GGN Amsterdam

Wendt, K.L.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Wentink, J.B.

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders B.V.

Werkman, J.L.

Gerechtsdeurwaarders- en Incassokantoor Werkman & Lulofs

Werkman, R.M.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

West, J.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

Westbroek, L.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Westelaken, D.H. van de

GGN Brabant

Westerop, S. van

GGN Tijhuis & Partners

Westhof-Breukers, J.J.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Westra, G.A.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Wetering-Vullings, H.A.F.G.W. van de

Johan van Ras & Joost Hanegraaf Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten

Wielens, W.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Wielens

Wigger, K.E.M.

Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders

Wiggers, E.S.A.

Wiggers Van Meggelen Gerechtsdeurwaarders & Incassokantoor B.V.

Wijburg, R.

Gerechtsdeurwaarderskantoor R. Wijburg B.V.

Wijers, C.H.J.

Wijers & Partners (SGH Groep)

Wijk, E. van

GGN Brabant

Wijnands-Knuth, J.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Wijnen, P.J.W.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

Wijngaard, M.D.C. van den

Flanderijn en Verlaek Gerechtsdeurwaarders

Wijngaarden, Th. van

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

Wijngaart, M. van der

Flanderijn en Van Eck

Wijnhoff, J.S.

GGN Maas-Delta

Wilbrink, D.

PVU Gerechtsdeurwaarders

Wilde, M.J.P.A. de

Groen Juridische Diensten

Wilkes, J.J.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Willems, E.G.J.

M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Willemsen, E.

De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

Willemsen-Wolffenbuttel, S.A.G.

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

Willemstein, J.G.

Flanderijn en Van der Heide

Wilson, C.A.

BSR Incasso & gerechtsdeurwaarders

Wilting, M.

Hanemaayer De Boer & Partners

Winkel, R.L.E.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Wisseborn, J.M.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Witkamp, K.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Busscher

Wittebrood, P.G.C.

Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder

Wolff, C.

GGN Van Mastrigt & Partners

Wolff, N.

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

Wong-Loi-Sing, L.M.

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

Woud, H.B.E. van der

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V.

Woudberg, S.

GGN Tijhuis & Partners

Wouters, T.J.

Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso's

Wouters, G.J.M.

GGN Van Mastrigt & Partners

Wouw, H.L.C.A. van de

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

Yügnük, D.

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Zaal, C.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver

Zafirova, S.Z.

GGN Maas-Delta

Zanten, B. van

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Zee, M. van der

Van der Zee Gerechtsdeurwaarders

Zeiger, H.G.

GGN Tijhuis & Partners

Zijlma, S.J.

AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Zuid-Holland (Den Haag)

Zijlstra, J.V.

GGN Van Mastrigt & Partners

Zijlstra-Knap, A.

Incassade Deurwaarders en Incasso

Zijthoff, P. ten

GGN Tijhuis & Partners

Zoest, W.P. van

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechts-

deurwaarders)

 

Zuidervaart, S.

GGN Amsterdam

Zuiderveen, M.E.G.

GGN Amsterdam

Zuurman, J.

Van Es gerechtsdeurwaarders en incasseerders

Zwaag, L. van der

Noppe & van der Zwaag Gerechtsdeurwaarders/Incasso

Zwaag, M.L. van der

Heijkoop & Partners B.V.

Zwart, P.J. de

De Zwart & Jongbloets Gerechtsdeurwaarders

Zwerus, G.

Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

Zwiers-Boer, F.

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

   

51

PERSOON

   

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

Geboortedatum ouder1

02.03.20

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

Geboorteland ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

Geboortedatum ouder2

03.03.20

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

Geboorteland ouder2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.15.10

Soort verbintenis

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10

Indicatie geheim

07.87.10

PK-gegevens volledig meegeconverteerd

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.13.30

Regel 1 Adres buitenland

08.13.40

Regel 2 Adres buitenland

08.13.50

Regel 3 Adres buitenland

08.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

58.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

Indicatie curateleregister

11.82.10

Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn

11.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over gezagsverhouding

11.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn

11.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

BIJLAGE III

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10

Indicatie geheim

07.87.10

PK-gegevens volledig meegeconverteerd

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

09.03.20

Geboorteplaats kind

BIJLAGE IV

Bijlage bij artikel 3 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

De adresverstrekking op verzoek

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden aangegeven welk adres het betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. De gerechtsdeurwaarder

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de gerechtsdeurwaarders genoemd in bijlage I (in deze toelichting genoemd: de gerechtsdeurwaarder).

In bijlage I zijn personen opgenomen die bevoegd zijn het ambt van gerechtsdeurwaarder uit te oefenen op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet en op systematische wijze gegevens uit basisregistratie personen verstrekt krijgen via het geautomatiseerde systeem dat wordt beheerd door de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders.

De gerechtsdeurwaarder is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, onder t, van de Wet BRP in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken.

3.1. Taken van de gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders worden bij koninklijk besluit benoemd en zijn openbare ambtenaren (artikelen 2 en 4 Gerechtsdeurwaarderswet). Zij zijn de officiële rechtsboden van partijen. In opdracht van partijen of hun procureurs verrichten gerechtsdeurwaarders in deze functie bepaalde ambtshandelingen, te weten het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten, zoals aanzeggingen, sommaties, betekeningen en het ten uitvoer leggen van vonnissen en authentieke akten. Deze tenuitvoerlegging geschiedt ten dele ook door het doen van exploten (artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet).

De taken van de gerechtsdeurwaarder zijn aan hem opgedragen krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

3.2. Wijzen van verstrekken aan de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft ten behoeve van de uitvoering van de hiervoor beschreven taken systematische gegevensverstrekking nodig uit de basisregistratie personen. De gerechtsdeurwaarder krijgt hiervoor gegevensverstrekking op verzoek en adresverstrekking op verzoek uit de basisregistratie personen. Tot de doelgroep van de gerechtsdeurwaarder behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage II en III. De gerechtsdeurwaarder beperkt zijn vragen om persoonsgegevens tot de persoonslijsten van de ingeschrevenen van wie hij gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn ambtelijke taak.

Adresverstrekking op verzoek aan de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder kan tevens gegevens verstrekt krijgen van personen die op hetzelfde adres in Nederland ingeschreven zijn als een in het verzoek aangeduide persoon. De gerechtsdeurwaarder is alleen bevoegd om deze gegevens te verzoeken indien deze noodzakelijk zijn in verband met de ambtelijke taak van de gerechtsdeurwaarder en deze onbekend is met de identiteit van een ingeschrevene op een bepaald adres in Nederland. Bijvoorbeeld indien een vonnis ten uitvoer moet worden gelegd ten laste van een onderverhuurder of een kraker.

3.3. Toelichting te verstrekken gegevens

In bijlage II zijn gegevens opgenomen over onder meer de ouders en de echtgenoot van de ingeschrevene. De gegevens over de ouders zijn van belang om vast te stellen wie de wettelijk vertegenwoordiger is, indien de ingeschrevene een minderjarige is. Het gegeven 01.02.20 Adellijke titel/predicaat wordt verstrekt in verband met het correct aanschrijven van personen. De gegevens “51.02.10 Voornamen Persoon”, “51.02.30 Voorvoegsel Geslachtsnaam Persoon” en “05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap” kunnen door de gerechtsdeurwaarder worden bevraagd. In het geval van de eerste twee genoemde gegevens kan een persoon op basis van deze historische gegevens op juiste wijze worden geïdentificeerd. Het gegeven “05.07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap” is relevant om te kunnen bepalen of procedure en/of tenuitvoerlegging van een titel jegens een vroegere echtgenoot/partner mogelijk is. Na ontbinding als gevolg van overlijden van de partner is ambtelijk optreden jegens erfgenamen anders dan wanneer ontbinding het gevolg is van echtscheiding c.q. ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Na kennisneming van de reden van de ontbinding kan de gerechtsdeurwaarder zijn ambtelijk optreden meteen op de juridisch correcte wijze vormgeven.

In bijlage II is tevens het gegeven “Burgerservicenummer” opgenomen. De gerechtsdeurwaarder kan het Burgerservicenummer ondermeer gebruiken om de benodigde gegevens op te vragen bij instanties van wie hij vermoedt dat deze aan de schuldenaar periodiek betalingen verricht of schuldig is en die zelf reeds gerechtigd zijn tot het gebruik van het Burgerservicenummer.

De gerechtsdeurwaarder kan het gegeven “Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner” opvragen, indien de schuldenaar in gemeenschap van goederen is gehuwd en de gerechtsdeurwaarder bij de tenuitvoerlegging bevoegd is beslag te leggen op de bezittingen van de echtgenoot. Het gegeven “Burgerservicenummer ouder1” of “Burgerservicenummer ouder2” kan worden opgevraagd indien de schuldenaar minderjarig is en de ouders (mede-) aansprakelijk zijn voor de schuld.

De gerechtsdeurwaarder is ook bevoegd administratieve gegevens te vragen indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken. Het gegeven “07.69.10 gemeente waar de PK zich bevindt” wordt bevraagd indien de gerechtsdeurwaarder de persoonskaart nodig heeft.

De gerechtsdeurwaarder heeft tevens de mogelijkheid het gegeven “07.70.10 Indicatie geheim” op te vragen. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan de gerechtsdeurwaarder aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen. Het gegeven “07.87.10 PK gegevens volledig mee geconverteerd” geeft aan dat de gegevens over alle kinderen van de PK zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

In verband met controle op het bereiken van stukken op het juiste adres is het gegeven "08.86.10 Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats" van belang. Het gegeven "11.82.10 gemeente waar de gegevens over de gezagsverhouding aan het document ontleend zijn" is relevant om na te gaan wie de wettelijke vertegenwoordiger is van een minderjarige. De gegevens “11.82.20 Datum van de ontlening van de gegevens over gezagsverhouding” en “11.82.30 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn” geven nadere informatie over het ontstaan van de gezagsverhouding.

Gegevens over het buitenlands adres zijn nodig omdat ook niet-ingezetenen tot de doelgroep behoren.

In bijlage III zijn gegevens opgenomen over kinderen van de ingeschrevene. De noodzaak tot bevraging van deze gegevens vloeit voort uit de situatie dat een persoon komt te overlijden ten aanzien van wie een executoriale titel ten uitvoer wordt gebracht. Erfgenamen van deze overledene kunnen vervolgens worden aangesproken voor de vordering die werd uitgewonnen jegens de overledene, wanneer de erfgenamen op grond van het erfrecht juridisch in de plaats zijn getreden van de overledene. De gerechtsdeurwaarder raadpleegt eerst het boedelregister. Indien hieruit niet is gebleken dat kinderen van de overledene de nalatenschap hebben verworpen – dus erfgenaam zijn – mag de gerechtsdeurwaarder de basisregistratie personen bevragen. Wettelijk is bepaald dat de executoriale titel de vordering volgt. Door de verkregen kindgegevens is de gerechtsdeurwaarder vervolgens in staat om invulling te geven aan zijn wettelijke plicht om de executoriale titel aan een kind c.q. de kinderen van de overleden schuldenaar te betekenen. In geval er jegens een schuldenaar nog geen executoriale titel is verkregen en deze persoon overlijdt, is op grond van het erfrecht de vordering van de crediteur op het kind c.q. de kinderen overgegaan, indien er geen sprake is van een langstlevende partner. Indien uit raadpleging van het boedelregister niet is gebleken van een verwerping van de nalatenschap, mag de gerechtsdeurwaarder de kindgegevens bevragen om het kind c.q. de kinderen te dagvaarden aangezien deze aangesproken kunnen worden voor de openstaande vordering. De verkregen kindgegevens stelt de gerechtsdeurwaarder in staat op een juiste wijze de dagvaarding te betekenen.

4. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de gerechtsdeurwaarder tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder.

5. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van 17 januari 2014, 2014-0000029207, ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van het aanpassen van bijlage I van dit besluit.

6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van Agentschap BPR, www.bprbzk.nl.

Naar boven