Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2016, 9525OverigOmgevingsvergunning Weemstraat 37 te Loil, Montferland

Logo Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in afwijking van het bestemmingsplan “Kernen Loerbeek – Loil - Nieuw-Dijk”, een omgevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van een woning op het perceel Weemstraat 37 te Loil.

 

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en ruimtelijke onderbouwing is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis Didam, Bergvredestraat 10.

De verleende vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

 

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de verleende omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de omgevingsvergunning (5 februari 2016). De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Didam, 24 februari 2016