Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2016, 9005OverigPublicatie ex artikel 3.30 Wro – toepassing coördinatieregeling project Dorpsschool Rozendaal

Logo Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal geven op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat de gemeenteraad van Rozendaal op 26 januari 2016 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de realisatie van het project Dorpsschool Rozendaal op een perceel gelegen aan de Bremlaan en de Kapellenberglaan te Rozendaal.

Het besluit van de gemeenteraad tot het toepassen van de coördinatieregeling voor dit project is een procedureel besluit. Met de coördinatieregeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. De voor het project benodigde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld, voorbereid en ter inzage gelegd. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders omtrent de benodigde (omgevings)vergunningen.

Tegen de gecoördineerd voor te bereiden besluiten kan – door een ieder – een zienswijze worden ingediend. Tegen de besluiten kan vervolgens in één keer beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Het toepassen van de coördinatieregeling heeft daarmee tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen wordt in plaats van verschillende afzonderlijke procedures.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Openbare Werken 026- 3843666