Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2016, 8963OverigGemeente Montferland - ontwerp omgevingsvergunning (inclusief afwijking bestemmingsplan) voor het bouwen van een bedrijfshal–Korenweg 5 te Didam

Logo Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en ‘Buitengebied, eerste herziening’ voor het bouwen van een bedrijfshal ten behoeve van het bestaande hoveniersbedrijf ‘Montferland Hoveniers’ op het perceel aan de Korenweg 5 te Didam.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 25 februari 2016, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie Bergvredestraat 10 te Didam.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0316-291689. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Inzagetermijn zienswijzen: van 25 februari 2016 t/m 7 april 2016

Didam, 24 februari 2016

Burgemeester en wethouders van Montferland.