Autorisatiebesluit Bureau Financieel Toezicht, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 21 februari 2014

Kenmerk: 2014-0000096339

In de verzoeken van 14 januari 2013, 2014-0000024624, en 31 juli 2013, 2014-0000025430, heeft het Bureau Financieel Toezicht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met het vanuit zijn wettelijke taak houden van onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van de onder zijn toezicht staande beroepsbeoefenaren.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Bureau Financieel Toezicht:

het Bureau Financieel Toezicht, bedoeld in

 • 1°. artikel 110, eerste lid, van de Wet op het notarisambt,

 • 2°. artikel 30 van de Gerechtsdeurwaarderswet, en

 • 3°. artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in samenhang met artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingezetene:

de ingezetene, bedoeld in artikel 1.1, onder f, van de Wet BRP;

i. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP, niet zijnde een persoon die geen ingezetene is;

j. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

k. het Agentschap BPR:

het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

l. toezicht op het notariaat;

het toezicht op de naleving door notarissen, kandidaat-notarissen en gevoegd notarissen, bedoeld in artikel 110, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;

m. toezicht op de gerechtsdeurwaarder:

het toezicht op de naleving door de gerechtsdeurwaarder, bedoeld in artikel 30 van de Gerechtsdeurwaarderswet;

n. instelling:

de natuurlijke personen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, 12° en 13° van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

o. toezicht op instellingen:

het toezicht op de naleving door instellingen, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,

p. cliënt:

de cliënt, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

q. zakelijke relatie:

de zakelijke relatie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan het Bureau Financieel Toezicht

Artikel 2

 • 1. Aan het Bureau Financieel Toezicht wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

 • 2. Het Bureau Financieel Toezicht verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor:

  • a. het toezicht op het notariaat,

  • b. het toezicht op de gerechtsdeurwaarder, of

  • c. het toezicht op instellingen.

 • 3. Onverminderd het vorige lid verzoekt het Bureau Financieel Toezicht slechts om een gegeven, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over:

  • a. notarissen, kandidaat-notarissen en gevoegd notarissen,

  • b. gerechtsdeurwaarders,

  • c. instellingen, cliënten van instellingen of zakelijke relaties van instellingen.

 • 4. Aan het Bureau Financieel Toezicht worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan het Bureau Financieel Toezicht bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Paragraaf 3. De verstrekking van adresgegevens op verzoek aan het Bureau Financieel Toezicht

Artikel 3

 • 1. Aan het Bureau Financieel Toezicht wordt op zijn verzoek een gegeven als opgenomen in bijlage II bij dit besluit verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van iedere ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de persoonslijst zijn opgenomen, overeenkomen met:

  • a. een in het verzoek aangegeven adres, of

  • b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is opgenomen.

 • 2. Het Bureau Financieel Toezicht verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage II bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor het toezicht op instellingen.

 • 3. Onverminderd het tweede lid, doet het Bureau Financieel Toezicht slechts een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, indien een van de op het adres ingeschreven personen

  • a. een instelling,

  • b. een cliënt van een instelling, of

  • c. een zakelijke relatie van een instelling is.

 • 4. Aan het Bureau Financieel Toezicht worden slechts gegevens verstrekt, indien de gegevens waarvan het Bureau Financieel Toezicht in zijn verzoek gebruik heeft gemaakt zijn opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Paragraaf 4. Overige verstrekkingen aan het Bureau Financieel Toezicht

Artikel 4

 • 1. Indien een verstrekking aan het Bureau Financieel Toezicht op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. De verstrekking van gegevens aan het Bureau Financieel Toezicht die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 3. Indien aan het Bureau Financieel Toezicht gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5

 • 1. Het Bureau Financieel Toezicht verstrekt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het Bureau Financieel Toezicht;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het Bureau Financieel Toezicht;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van het Bureau Financieel Toezicht.

Artikel 6

 • 1. Indien aan het Bureau Financieel Toezicht gegevens van een ingeschrevene worden verstrekt op basis van dit besluit, wordt hierover geen informatie verstrekt aan de ingeschrevene.

 • 2. Het Agentschap BPR draagt er zorg voor dat slechts daartoe bevoegde functionarissen informatie kunnen verkrijgen over de verstrekking van gegevens aan het Bureau Financieel Toezicht op basis van dit besluit.

Artikel 7

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 november 2011, BPR2010/52063, wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 februari 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 21 februari 2014,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, G.M. Keijzer-Baldé Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

51

PERSOON

   

51.01.10

A-nummer persoon

51.01.20

Burgerservicenummer persoon

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.03.10

Geboortedatum persoon

51.03.20

Geboorteplaats persoon

51.03.30

Geboorteland persoon

51.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

Geboortedatum ouder1

02.03.20

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

Geboorteland ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

Geboortedatum ouder2

03.03.20

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

Geboorteland ouder2

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

04.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

54

NATIONALITEIT

   

54.05.10

Nationaliteit

54.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.14.20

Datum vestiging in Nederland

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

09.03.20

Geboorteplaats kind

09.03.30

Geboorteland kind

   

10

VERBLIJFSTITEL

   

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

60

VERBLIJFSTITEL

   

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

Indicatie curateleregister

11.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

   

61

GEZAGSVERHOUDING

   

61.32.10

Indicatie gezag minderjarige

61.33.10

Indicatie curateleregister

61.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 3 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

De adresverstrekking op verzoek

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden aangeven welk adres het betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

Overige verstrekkingen

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt.

3. Geheime gegevensverstrekking

Op basis van dit besluit vindt de gegevensverstrekking plaats onder een zogenoemd geheim regime.

Geheime gegevensverstrekking

In het geval van geheime gegevensverstrekking wordt van deze verstrekking geen aantekening gehouden. In het Besluit BRP is bepaald van welke verstrekkingen geen aantekening wordt gehouden in verband met de veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. In dat geval is in het autorisatiebesluit geregeld dat over deze gegevensverstrekking geen informatie wordt gegeven aan de ingeschrevene.

4. Het Bureau Financieel Toezicht

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van het Bureau Financieel Toezicht. Het Bureau Financieel Toezicht is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, onder t, van de Wet BRP.

4.1. Taken van Het Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht is aangewezen als toezichthouder (a) met betrekking tot het notariaat, (b) met betrekking tot gerechtsdeurwaarders en (c) met betrekking tot de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door bepaalde financiële dienstverleners.

a. Toezicht op het notariaat

Op grond van de Wet op het notarisambt (Wna) houdt het Bureau Financieel Toezicht vanaf 1 januari 2013 vanuit zijn wettelijke taak onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. Dit integrale toezicht op het notariaat bestaat uit het reeds vanaf 1999 bestaande financieel toezicht op de notaris, het vanaf 2003 bestaande toezicht op grond van de WWFT en omvat vanaf 1 januari 2013 ook uit het toezicht op de kwaliteit en integriteit van de notaris, de toegevoegd notaris en de kandidaat-notaris.

b. Toezicht op gerechtsdeurwaarders

Het financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders betreft het toezicht op het vermogen, de liquiditeit en solvabiliteit van de gerechtsdeurwaarder. Het financiële toezicht omvat het vermogen van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, het privévermogen en het toezicht op de financiële administratie en beheer en gebruik van de derdengeldenrekeningen.

c. Toezicht op overige beroepsgroepen

Het Bureau Financieel Toezicht is op grond van de WWFT aangewezen voor het toezicht op de naleving van de WWFT door dienstverleners zoals notarissen, belastingadviseurs, registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, dan wel degenen die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig daarmee vergelijkbare activiteiten verricht, zoals administratiekantoren, belastingadviseurs en bedrijfseconomische adviseurs. Het toezicht op de beroepsgroepen strekt zich mede uit tot cliënten en zakelijke relaties van de dienstverleners.

4.2. Wijzen van verstrekken aan het Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan het Bureau Financieel Toezicht vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek en de verstrekking van adresgegevens op verzoek.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan het Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage I bij dit besluit. Het Bureau Financieel Toezicht mag gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor het hierboven genoemde toezicht op notarissen, kandidaat-notarissen, gevoegd notarissen, gerechtsdeurwaarders en de overige beroepsgroepen.

Naast deze taakomschrijving is ook de groep personen waarop het verzoek van Bureau Financieel Toezicht gericht mag zijn, beperkt. Het betreft:

 • a. een notaris, kandidaat-notaris of gevoegd notaris;

 • b. een gerechtsdeurwaarder;

 • c. een ingeschrevene die behoort tot de onder toezicht gestelde beroepsgroep op grond van de WWFT, of;

 • d. een ingeschrevene die cliënt of zakelijke relatie is van een beroepsgroep die behoort tot de onder toezicht gestelde beroepsgroep op grond van de WWFT.

Tot de doelgroep van het Bureau Financieel Toezicht behoren geen ingeschrevenen die geen ingezetenen zijn.

Adresverstrekking op verzoek aan het Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht kan tevens gegevens verstrekt krijgen van personen die op hetzelfde adres in Nederland ingeschreven zijn als cliënten of relaties van dienstverleners die vallen onder het toezicht op de naleving van de WWFT. Het Bureau Financieel Toezicht verzoekt slechts om gegevens die zijn aangegeven in bijlage II.

Het Bureau Financieel Toezicht kan gegevens verstrekt krijgen van personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn als een in het verzoek aangeduide persoon. Het Bureau Financieel Toezicht is alleen bevoegd om gegevens te verzoeken, indien deze noodzakelijk zijn:

 • in verband met het houden van toezicht op de beroepsgroepen waarvoor de het Bureau Financieel Toezicht op grond van de WWFT aangewezen is als toezichthouder;

 • ten minste een van de personen die op dat adres ingeschreven is, een cliënt of relatie is van de instellingen waarop het Bureau Financieel Toezicht op grond van de genoemde bepalingen toezicht houdt.

4.3. Toelichting te verstrekken gegevens

Het Bureau Financieel Toezicht krijgt de gegevens uit categorieën 01 en 58 “Persoon” verstrekt om de ingeschrevene te kunnen identificeren. Als overheidsorgaan is het Bureau Financieel Toezicht gerechtigd om het burgerservicenummer van de ingeschrevene te verwerken. Het Bureau Financieel Toezicht gebruikt het burgerservicenummer om de ingeschrevene te identificeren en koppelingen aan te leggen tussen de verschillende verstrekkingen die met betrekking tot de ingeschrevene worden ontvangen uit de basisregistratie personen.

Gegevens uit de categorieën 02 “Ouder1”, 03 “Ouder2”, 05 en 55 “Huwelijk/geregistreerd partnerschap” en 09 “Kind” betreffen de familieleden van de ingeschrevene. Deze gegevens worden verstrekt om te kunnen beoordelen of er bij transacties gebruik wordt gemaakt van familieleden of relaties die optreden als tussenpersonen.

Het Bureau Financieel Toezicht heeft tevens de mogelijkheid het gegeven “07.70.10 Indicatie geheim” op te vragen. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan het Bureau Financieel Toezicht aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

Het Bureau Financieel toezicht krijgt gegevens uit de categorieën 04 en 54 “Nationaliteit” en 10 en 60 “Verblijfstitel” verstrekt om vast te stellen of een ingeschrevene een relatie heeft met het buitenland.

Gegevens uit de categorieën 08 en 58 “Verblijfplaats” worden verstrekt zodat het Bureau Financieel Toezicht kan vaststellen waar de persoon woont en in het verleden heeft gewoond. Aan de hand van de verstrekking van adresgegevens op verzoek kan het Bureau Financieel Toezicht ook inzicht krijgen in de samenstelling van het huishouden op het huidige adres van de ingeschrevene.

Gegevens uit de categorieën 11 en 61 “Gezagsverhouding” worden verstrekt zodat het Bureau Financieel Toezicht vast kan stellen of de persoon beschikkingsbevoegd is, of onder het gezag van een ouder, voogd of curator staat.

In verband met het cliëntenonderzoek, waaronder de identificatie van personen valt, zijn gegevens in het kader van o.a. de beschikkingsbevoegdheid van betrokkene van belang. Het Bureau Financieel Toezicht gebruikt het burgerservicenummer om koppelingen aan te leggen tussen de verschillende verstrekkingen die uit de basisregistratie personen worden ontvangen.

5. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient het Bureau Financieel Toezicht tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van het Bureau Financieel Toezicht om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van het Bureau Financieel Toezicht.

6. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van 17 november 2011, BPR2010/52063 ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet BRP op 6 januari 2013, alsmede van de wijziging van artikel 30a van de Wna, die op 1 januari 2013 inwerking is getreden.

7. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van Agentschap BPR, www.bprbzk.nl.

Naar boven