Gemeente Leiden, ontwerp verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen op gedeelte Centrumroute vanaf de Lammenschansweg tot aan de Sint Jorissteeg

Logo Leiden

Situatietekening: ST 16 006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op:

 • artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994), ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit;

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990);

 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW);

Overwegende dat:

 • de gemeente Leiden de centrumroute opnieuw gaat inrichten;

 • de centrumroute loopt vanaf station Lammenschans via onder andere de Hooigracht, Langegracht en het Schuttersveld tot aan station Leiden Centraal;

 • hierbij de weg van gevel tot gevel opnieuw wordt ingericht;

 • de route wordt ingericht als een betrouwbare route voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV);

 • de route van het HOV door het centrum onderdeel is van de R-Netcorridor Zoetermeer – Leiden CS;

 • in de binnenstad de nadruk ligt op de auto die meerijdt met de bus en buiten de binnenstad is er meer ruimte voor aparte busstroken;

 • de centrumroute tevens mooier en groener wordt ingericht en ruimte moet bieden aan fietsers, voetgangers, bestemmingsverkeer en het laden en lossen;

 • de gehele centrumroute is aangemerkt als hoofdfietsroute en er tevens een aantal belangrijke dwarsverbindingen voor de fietsers de centrumroute kruisen;

 • het doorgaand autoverkeer wordt verminderd en de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte worden verbeterd;

 • dit onder andere wordt bereikt door het doorgaande verkeer via de zogenaamde Leidse Ring te leiden;

 • bij het opstellen van het kaderbesluit nauw is samengewerkt met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties waarbij voor de losse tracédelen ook wijkverenigingen en individuele omwonenden hebben deelgenomen aan de planvorming;

 • er verder onder de ondernemers langs de Hooigracht, Langegracht en Schuttersveld een enquête is afgenomen over het parkeren en het laden en lossen;

 • op 22 september 2015 het college van B&W heeft besloten het kaderbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad en die door de gemeenteraad is vastgesteld;

 • de gemeente op 7 oktober 2015 een informatieavond heeft georganiseerd voor buurtbewoners;

 • ruim 100 mensen de informatieavond hebben bezocht en er vele reacties of opmerkingen zijn achtergelaten op een reactiekaart;

 • de gemeente Leiden in het document ‘Inloopavond Centrumroute’ een overzicht heeft gemaakt van de ontvangen reacties en het antwoord van de gemeente daarop;

 • het gehele tracé een lengte heeft van 3 kilometer en is opgeknipt in vier delen;

 • onderhavig verkeersbesluit betrekking heeft op het tracé Oranjeboomstraat, Geregracht, Jan van Houtbrug en Levendaal;

 • met de start van de werkzaamheden voor het tracé in onderhavig verkeersbesluit eind 2016 wordt gestart;

 • de start van de van de werkzaamheden voor de andere tracés gepland staat voor de periode 2017 – 2019;

 • de centrumroute is gecategoriseerd als een wijkontsluitingsweg waar een maximum snelheid van 50 km/uur hoort;

 • de weg echter een wegontwerp krijgt voor een maximum snelheid van 40 km/uur om beter in de stedelijke omgeving te passen;

 • de Jan van Houtbrug een gemeentelijk monument is dat de entree vormt naar de binnenstad;

 • vanaf deze plek de milieuzone, de zone maximum totaalmassa 7,5 ton en de parkeerverbodszone in gaat die voor de gehele binnenstad geldt;

 • het parkeerverbod een vooraankondiging heeft op de Lammenschansweg zodat mensen de gelegenheid hebben om te bepalen waar zij hun auto gaan parkeren;

 • de milieuzone geen vooraankondiging heeft maar dat de bebording op de brug zo duidelijk is, dat deze niet over het hoofd is te zien;

 • het verkeer op de Jan van Houtbrug rijdende in zuidelijke richting verplicht zijn rechtdoor te rijden de Lammenschansweg en dus niet links of rechts af de Zoeterwoudsesingel op mogen;

 • dit wordt gedaan voor een betere doorstroming op het kruispunt;

 • de kruising van de centrumroute met de Jan van Houtkade – Korevaarstraat een bijzondere plek in het tracé is waar extra aandacht is besteed aan zowel vormgeving als doorstroming;

 • deze plek namelijk de verbinding vormt tussen het entree bij de Jan van Houtbrug, de entree naar het Singelpark en de entree naar de ingang van de parkeergarage aan de Korevaarstraat;

 • er verschillende varianten voor dit kruispunt zijn onderzocht op onder andere de doorstroming van het HOV, autoverkeer en fietsers en de verkeersveiligheid;

 • de kruising ingericht gaat worden als een ovonde, dat is een ovale rotonde met een brede middenberm;

 • op deze manier de doorstroming op de centrumroute niet belemmerd wordt door het verkeer dat vanaf de Jan van Houtbrug links af de Jan van Houtkade op wil of naar de parkeergarage in de Korevaarstraat;

 • voor een goede doorstroming het daarbij nodig is dat het verkeer komende vanaf de Korevaarstraat niet links af richting de Geregracht kan;

 • door de ovonde overstekende fietsers aan de oostzijde van de ovonde een middenberm krijgen waardoor zij in twee etappes de weg over kunnen steken;

 • de overstekende fietsers uit zuidelijke richting naar de Korevaarstraat voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de centrumroute om zo de doorstroming niet te verstoren;

 • door de verkeerslichten op de Lammenschansweg en de Levendaal er grotere hiaten in het verkeer ontstaan waardoor fietsers genoeg mogelijkheden hebben om over te steken;

 • er aan de zuidzijde van de ovonde ook een fietsoversteek komt waarbij in twee etappes kan worden overgestoken;

 • bij beide oversteken ook een informele oversteek voor voetgangers komt zodat er onder andere een goede verbinding met het Singelpark is;

 • het voor het bevorderen van de doorstroming en de verkeersveiligheid wenselijk is het verkeer vanuit de straat Plantsoen en Cathrijnestraat verplicht rechts af te laten rijden;

 • het voor een goede doorstroming niet meer toegestaan is op de rijbaan te laden en te lossen;

 • dit betekent dat er laad- en losvoorzieningen moeten komen voor winkeliers, ondernemers en hun klanten;

 • het laden en lossen mogelijk gemaakt wordt op daarvoor aangewezen plekken naast de rijbaan;

 • veel van de huidige parkeerplaatsen niet meer voldaan aan de hedendaagse eisen qua grootte en te dicht langs de rijbaan zijn gelegen waardoor openslaande deuren voor onveilige situaties zorgen;

 • op een aantal plekken parkeerplaatsen terug komen na de herinrichting maar dat er ook parkeerplekken uit de centrumroute verdwijnen en elders gecompenseerd;

 • dit onder andere geldt voor parkeerplaatsen voor vergunninghouders en zij de mogelijkheid krijgen een abonnement te krijgen in de nabijgelegen parkeergarage;

 • er op onderhavig tracédeel twee gehandicaptenparkeerplaatsen verplaatst gaan worden van de Oranjeboomstraat naar de Levendaal op het gedeelte ten westen van de Oranjeboomstraat;

 • een van de twee plekken gereserveerd is voor een bewoner en dus voorzien is van een onderbord met het kenteken van de auto er op;

 • op deze manier de binnenstad van Leiden toegankelijk blijft voor mensen met een beperking;

 • er verder een laad- en losplaats naast de twee gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd gaat worden in de Levendaal;

 • op het gedeelte van de Levendaal ten oosten van de Oranjeboomstraat een parkeerplaats voor taxi’s wordt gerealiseerd;

 • bovengenoemde maatregelen kunnen worden bewerkstelligd door het plaatsen van borden en het aanbrengen van markering;

 • gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW juncto artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregelen strekt tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke in haar schrijven van 10 februari 2016 met kenmerk 10022016 een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen;

 • dat de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden en binnen de bebouwde kom van die gemeente zijn gelegen;

zijn, gelet op het voorgaande, voornemens te nemen de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  het handhaven van de 30 km/u zones op de Korevaarstraat, Plantsoen, Cathrijnestraat, Geregracht en Zoeterwoudsesingel door het plaatsen van bord model A0130zb en A0130zbe van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  de centrumroute aan te wijzen als voorrangsweg door het plaatsen van borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW;

 • 3.

  het linksafslaand verkeer op de ovonde op de Geregracht voorrang te laten verlenen op het al het andere verkeer door het plaatsen van borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW;

 • 4.

  eenrichtingsverkeer te handhaven op de Zoeterwoudsesingel ten westen van de kruising Lammenschansweg – Jan van Houtbrug waarbij vanaf deze kruising het niet toegestaan is de weg in te rijden, door het plaatsen van bord model C2 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 5.

  eenrichtingverkeer te handhaven op de ventweg aan de oostzijde van de Lammenschansweg waarbij het vanaf de Zoeterwoudsesingel verboden is de weg in te rijden door het plaatsen van bord model C2 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 6.

  eenrichtingsverkeer te handhaven op de ventweg aan de westzijde van de Lammenschansweg beginnend bij de kruising met de Zoeterwoudsesingel door het plaatsen van een bord model C2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met onderbord OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers);

 • 7.

  eenrichtingsverkeer te handhaven op het Plantsoen door het plaatsen van een bord model C2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met onderbord OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers);

 • 8.

  het handhaven van de geslotenverklaring voor de gehele binnenstad van voertuigen en samenstellen van voertuigen met een totaalmassa hoger dan 7,5 ton door het plaatsen van borden C21 (7,5 ton), zonaal uitgevoerd als begin en einde, van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 9.

  het handhaven van de milieuzone in de gehele binnenstad door het plaatsen van borden C22a en C22b, zonaal uitgevoerd als begin en einde, van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 10.

  het verkeer op de rijbaan te verplichten de middenbermen op de centrumroute aan de rechterzijde te passeren door het plaatsen van borden model D2 van Bijlage 1 van het RVV 1990, geldend voor de volgende locaties:

  • a.

   kruising Lammenschansweg – Zoeterwoudsesingel – Jan van Houtbrug in zuidelijke rijrichting;

  • b.

   kruising Lammenschansweg – Zoeterwoudsesingel – Jan van Houtbrug in noordelijke rijrichting;

  • c.

   kruising Geregracht – Korevaarstraat in noordelijke rijrichting;

  • d.

   kruising Oranjeboomstraat – Levendaal – Sint Jorissteeg in zuidelijke rijrichting;

  • e.

   kruising Oranjeboomstraat – Levendaal – Sint Jorissteeg in noordelijke rijrichting;

  • f.

   kruising Sint Jorissteeg – Kaardesteeg in zuidelijke rijrichting;

  • g.

   kruising Sint Jorissteeg – Lambertushof in noordelijke rijrichting;

 • 11.

  een verplichte rijrichting rechtdoor in te stellen voor al het verkeer komende vanuit zuidelijke richting met uitzondering van fietsers en bromfietsers op de kruising Sint Jorissteeg – Kaardesteeg door het plaatsen van bord model D4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met onderbord OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers);

 • 12.

  een verplichte rijrichting rechtdoor in te stellen voor al het verkeer komende vanaf de Jan van Houtbrug in zuidelijke richting door het plaatsen van bord D4 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 13.

  het verkeer uit het Plantsoen, de uitrit Geregracht en de Cathrijnestraat richting de centrumroute verplicht rechts af te laten slaan door het plaatsen van borden model D5r van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met onderbord OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers);

 • 14.

  het handhaven van de parkeerverbodszone in de gehele binnenstad door het plaatsen van borden E1, zonaal uitgevoerd als begin en einde, van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 15.

  een taxistandplaats in te stellen aan de noordzijde van het Levendaal ten oosten van de kruising met de Oranjeboomstraat – Sint Jorissteeg door het plaatsen van een bord E5 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 16.

  een laad- en losplaats in te stellen aan de zuidzijde van het Levendaal ten westen van de kruising met de Oranjeboomstraat – Sint Jorissteeg door het plaatsen van een bord E7 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 17.

  een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de zuidzijde van het Levendaal ten westen van de kruising met de Oranjeboomstraat – Sint Jorissteeg door het plaatsen van bord E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 18.

  een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de zuidzijde van het Levendaal ten westen van de kruising met de Oranjeboomstraat – Sint Jorissteeg door het plaatsen van bord E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met onderbord OB309 met daarop het kenteken van de auto van de gebruiker;

 • 19.

  verplichte fietspaden in te stellen op de centrumroute door het plaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 20.

  bij de fietspaden die ingesteld zijn bij besluit 17 en zijn gelegen bij de ovonde op de Geregracht een verplichte rijrichting te geven door het plaatsen van onderborden model OB501l;

 • 21.

  door het aanbrengen van markering zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 9 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW in combinatie met borden model L2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen op onderstaande locaties:

  • h.

   op de Zoeterwoudsesingel aan de oostzijde van de kruising met de Lammenschansweg;

  • i.

   op de Zoeterwoudsesingel aan de westzijde van de kruising met de Lammenschansweg;

  • j.

   op de Jan van Houtkade bij de kruising met de Geregracht;

  • k.

   op de Korevaarstraat bij de kruising met de Geregracht;

  • l.

   op de Levendaal aan de oostzijde van de kruising met de Oranjeboomstraat – Sint Jorissteeg;

  • m.

   op de Levendaal aan de westzijde van de kruising met de Oranjeboomstraat – Sint Jorissteeg;

Leiden, 15 februari 2016, 

burgemeester en wethouders van Leiden,

namens dezen,

A.H. Karbet

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

Zienswijze

Tegen dit voornemen kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit ‘Centrumroute (Lammenschansweg – Sint Jorissteeg)’. Een mondelinge zienswijze is mogelijk na afspraak via tel (071) 516 7751. De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.

Naar boven