WIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING

Logo Hardinxveld-Giessendam

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Vianen en Zederik, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

 

Gelezen:

- het voorstel van het Bureau Openbare Verlichting B.V. van 28 juli 2015, tot wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling Bureau Openbare Verlichting (Bureau OVL);

 

Gelet op:

 • -

  hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  artikel 33 en 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting;

 • -

  de besluiten van de gemeenteraden van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Vianen en Zederik om toestemming te verlenen aan het toetreden van de gemeente Krimpenerwaard tot de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting en toestemming te verlenen voor de wijziging van genoemde gemeenschappelijke regeling;

BESLUITEN :

Artikel I

De Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting met ingang van 1 januari 2016 als volgt te wijzigen:

 • -

  in artikel 1 lid 1 onder b. wordt de gemeente Krimpenerwaard toegevoegd en 1 januari 2012 gewijzigd in 1 januari 2016;

 • -

  aan artikel 10 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd, dat luidt: “Het Algemeen Bestuur kan besluiten een lid van het Dagelijks Bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het Algemeen Bestuur niet meer bezit”. Het huidige derde lid wordt vernummerd tot lid 4. Aan het vernummerde lid 4 wordt achter “het Dagelijks Bestuur” toegevoegd “met in achtneming van het bepaalde in artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen”.

 • -

  aan artikel 14 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd, dat luidt:” Over al hetgeen het Bureau Openbare Verlichting betreft dient het Dagelijks Bestuur Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het provinciebestuur desgevraagd van bericht en raad”.

 • -

  aan artikel 20 wordt achter het woordje “kan” toegevoegd “met in achtneming van het bepaalde in artikel 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen”.

 • -

  in artikel 25 lid 2 wordt de termijn van zes weken gewijzigd in acht weken;

 • -

  aan artikel 25 lid 7 wordt na “vaststelling” toegevoegd “doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient”;

 • -

  aan artikel 29 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, luidend; “ Het Dagelijks Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten”. De overige leden worden vernummerd.

Artikel II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking hiervan en werkt terug tot 1 januari 2016.

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 26 november 2015,

De voorzitter,

drs. R.H. Augusteijn

De griffier,

A.van Vliet- van der Ploeg

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 13 oktober 2015,

De burgemeester,

drs. R.H. Augusteijn

De secretaris,

drs. R. ’t Hoen MPM

Naar boven