Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2016, 8282Interne regelingen

Convenant van 10 februari 2016 tussen de Kansspelautoriteit en de Nederlandsche Bank N.V. over samenwerking op het gebied van toezicht en andere taken met een gemeenschappelijk belang met betrekking tot de uitvoering van de Wft, Wok, Sw en Wwft

In verband met de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Sanctiewet (Sw) en de Wet op de kansspelen (Wok) hebben de Kansspelautoriteit (Ksa) en de Nederlandsche Bank N.V. (DNB), gezamenlijk aan te duiden als de toezichthouders, afspraken gemaakt over de samenwerking bij de uitvoering van deze wetten.

De Ksa is ingevolge de Wok belast met het toezicht op kansspelaanbieders. Voorts is de Ksa belast met het Wwft-toezicht op kansspelaanbieders en toetst zij, in bepaalde gevallen, bij vergunningaanvraag op de verplichtingen van de Sanctiewet.

DNB is ingevolge de Wft, Sw en Wwft belast met het toezicht op bepaalde financiële ondernemingen, daaronder banken, financiële instellingen en betaaldienstverleners.

De Ksa en DNB voeren deze wetten uit, ieder met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De Ksa en DNB werken samen om overlap van werkzaamheden te voorkomen en om de kwaliteit van het aan hen opgedragen toezicht te bevorderen. Daarbij maken de toezichthouders waar mogelijk en gebruik van de bij hen beschikbare informatie en toezichtinstrumenten, met toepassing van de in dit convenant vastgelegde afspraken.

HOOFDSTUK I – AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE WFT, WOK EN WWFT

1.1 Informatie-uitwisseling Wft, Wok, Sw en Wwft

 • 1.1.1 De toezichthouders verstrekken elkaar vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van hun ingevolge de Wft, Wok, Sw, onderscheidenlijk Wwft opgedragen taak voor zover dit voor de vervulling van hun taken nodig is en voor zover de geheimhoudingsplicht die op hen rust dit toelaat en overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke regels.

 • 1.1.2 De toezichthouders informeren elkaar in elk geval indien een van de toezichthouders voornemens is om toezicht uit te oefenen en / of handhavingsmaatregelen te nemen jegens die belanghebbende waarbij ook de andere toezichthouder bevoegd is.

 • 1.1.3 Ten aanzien van het gebruik van de verkregen informatie kunnen de toezichthouders nadere werkafspraken maken.

1.2 Samenwerking Wwft

 • 1.2.1 De toezichthouders werken samen indien dit wenselijk is in het kader van de toezichtstaken en handhavingsbevoegdheden die aan toezichthouders zijn toegekend op grond van de Wwft. Onder samenwerking wordt in ieder geval verstaan het delen van kennis en informatie.

1.3 Zienswijzen – standpunten over een aangelegenheid van algemeen belang

 • 1.3.1 De toezichthouders staan elkaar met raad en daad bij in de uitvoering van de respectievelijke toezichtstaken, onder meer door elkaar zienswijzen te geven.

 • 1.3.2 Een toezichthouder die de andere toezichthouder schriftelijk om een zienswijze verzoekt, zal het van toepassing zijnde toezichtkader en, voor zover mogelijk en van toepassing, de voorgenomen maatregelen toelichten en daarbij alle beschikbare informatie die voor het geven van de zienswijze relevant kan zijn aan de andere toezichthouder verstrekken.

 • 1.3.3 Bij het opstellen van een zienswijze zorgt de verstrekkende toezichthouder ervoor dat de reikwijdte van de zienswijze duidelijk is en aansluit bij de aan hem toevertrouwde taken. Een zienswijze wordt schriftelijk afgegeven.

 • 1.3.4 Voordat de verstrekkende toezichthouder een zienswijze uitbrengt, informeert hij de vragende toezichthouder over de strekking en inhoud van de voorgenomen zienswijze.

 • 1.3.5 De toezichthouders kunnen met wederzijds goedvinden een zienswijze openbaar maken of mededelen aan een belanghebbende.

HOOFDSTUK II – COÖRDINATIE EN BESTUURLIJK OVERLEG

 • 2.1 De toezichthouders bevorderen door middel van onderlinge coördinatie de naleving van de afspraken uit dit convenant.

 • 2.2 De toezichthouders hebben minimaal één maal per jaar overleg over de in dit convenant geregelde samenwerking.

 • 2.3 De toezichthouders informeren elkaar waar nodig en nuttig over voorgenomen externe communicatie.

 • 2.4 Om de coördinatie van de uitvoering van het convenant te bevorderen wijzen de toezichthouders coördinatoren van het convenant aan, die zorg dragen voor de coördinatie van de contacten tussen de beide toezichthouders.

HOOFDSTUK III – SLOTBEPALINGEN

 • 3.1.1 De toezichthouders bespreken jaarlijks of de in dit convenant neergelegde afspraken worden nageleefd.

 • 3.1.2 Wanneer één van de toezichthouders vindt dat het convenant moet worden aangepast, zullen de toezichthouders over wijziging van dit convenant in overleg treden.

 • 3.1.3 Wijzigingen met betrekking tot dit convenant worden na overleg tussen de toezichthouders schriftelijk overeengekomen.

 • 3.1.4 Vijf jaar na inwerkingtreding evalueren de toezichthouders dit convenant gezamenlijk.

3.2 Inwerkingtreding

 • 3.2.1 Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dagtekening van de publicatie in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Amsterdam, 10 februari 2016

De Kansspelautoriteit J.J.H. Suyver Voorzitter

De Nederlandsche Bank N.V. J. Sijbrand Directeur

TOELICHTING

1 Inleiding

Dit convenant regelt de afspraken tussen de Kansspelautoriteit (Ksa) en Nederlandsche Bank N.V. (DNB) in het kader van het toezicht van de beide toezichthouders op kansspelaanbieders onderscheidenlijk financiële ondernemingen. De Ksa en DNB maken deze afspraken binnen de wettelijke kaders van de Wet op de kansspelen (Wok), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet en de Wet op het voorkomen van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

2 Informatie-uitwisseling en samenwerking in het kader van de Wft, Wok, Sw en Wwft

DNB kan per 1 april 2016 op grond van artikel 1:93, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wft, gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge de Wft opgedragen taak verstrekken aan de Ksa.

De Ksa kan op grond van artikel 4.1 van het Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit, ingevolge artikel 33g, zesde lid, van de Wok, gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge de Wok opgedragen taak verstrekken aan DNB.

De Ksa en DNB kunnen op grond van artikel 5, tweede lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme afspraken maken over onderlinge samenwerking en gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de aan hen ingevolge de Wwft opgedragen taken aan elkaar verstrekken.

Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de beide toezichthouders vindt zijn grond in de omstandigheid dat een belanghebbende onderworpen kan zijn aan toezicht van de beide toezichthouders, elk vanuit hun eigen afgebakende toezichtdomein. In dat verband zullen de toezichthouders, mede ter voorkoming van onnodige extra informatie-uitvraag bij de betrokken belanghebbende, zoveel mogelijk relevante informatie delen. Beide toezichthouders kunnen elkaar informatie verstrekken ten behoeve van de taakuitoefening ingevolge de verschillende toezichtwetten, waarbij deze informatie overeenkomstig wettelijk voorschrift ook uitsluitend voor die taakuitoefening wordt gebruikt en onder de geheimhouding valt.

Zo verstrekt een toezichthouder slechts vertrouwelijke gegevens of inlichtingen indien het doel ervan voldoende bepaald is, het beoogde gebruik ervan past in het kader van de uitoefening van de taken van de toezichthouder, de verstrekking ervan zich verdraagt met de Nederlandse wet of de openbare orde, de geheimhouding ervan in voldoende mate is gewaarborgd, de verstrekking ervan redelijkerwijs niet in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die de respectievelijke wetten beogen te beschermen, onderscheidenlijk voldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de Wft, Wok, Sw en Wwft zijn ook van toepassing bij het optreden van een toezichthouder jegens belanghebbenden die ten onrechte zonder vergunning of ontheffing actief zijn waarbij op voorhand niet is uitgesloten dat er raakvlakken zijn met de verantwoordelijkheden van de andere toezichthouder.

Afgezien van de wettelijke samenwerkingsbepalingen is het beleid van de toezichthouders gericht op het handhaven en bevorderen van de efficiency en doelgerichtheid van het toezicht. In dat verband willen de toezichthouders waar mogelijk gebruik maken van elkaars expertise en inzichten.

Ondanks dat toezichthouders vanuit hun eigen toezichtdomein opereren, is niet uitgesloten dat een product van een belanghebbende onder beide van de toezichtdomeinen zou kunnen vallen. In dat verband kunnen toezichthouders, onverplichtend, zienswijzen vaststellen, zijnde standpunten over aangelegenheden van algemeen belang met betrekking tot het van toepassing zijnde toezichtkader waarop dit convenant ziet.

3 Coördinatie en overleg

Om de coördinatie van de uitvoering van het convenant te bevorderen wijzen de toezichthouders coördinatoren van het convenant aan, die zorg dragen voor de coördinatie van de contacten tussen de beide toezichthouders.

In het kader van het periodieke overleg over de uitvoering van het convenant kunnen ook relevante ontwikkelingen binnen de financiële markten en de kansspelmarkt, de zienswijzen van de toezichthouders hierop en de wijze waarop zij naar aanleiding hiervan al dan niet zullen handelen, aan de orde komen.