Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zorginstituut NederlandStaatscourant 2016, 808Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Bijlage bij de Beleidsregels bezoldiging commissieleden niet wettelijke commissies Zorginstituut Nederland

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

gelet op artikel 11 van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland;

heeft op 14 december 2015 besloten:

ARTIKEL I

De Bijlage bij de Beleidsregels bezoldiging commissieleden niet wettelijke commissies Zorginstituut Nederland komt te luiden:

BIJLAGE BIJ BELEIDSREGELS BEZOLDIGING COMMISSIELEDEN NIET WETTELIJKE COMMISSIES ZORGINSTITUUT NEDERLAND

Commissie

Arbeidsduurfactor per maand

Salarisschaal

Voorzitter WAR

9/43,33

Max. 18

Lid WAR-geneesmiddelen

3/43,33

Max. 17

Lid WAR overig

2/43,33

Max. 17

Lid IZB&O

2/43,33

Max. 17

* De teller van de weergegeven breuk bevat het aantal dagdelen dat is vastgesteld als de arbeidsduur voor de betreffende functie.

De noemer is berekend door er van uit te gaan dat er 10 dagdelen per week zijn. Deze worden vermenigvuldigd met de breuk 52/12 (52 weken gedeeld door 12 maanden) is 43,33.

Gebruikte afkortingen:

WAR:

de Wetenschappelijke Adviesraad

IZB&O:

de Adviescommissie Zorgberoepen & Opleidingen

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2016.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur A. Moerkamp

TOELICHTING

De bijlage bij de Beleidsregels bezoldiging commissieleden niet wettelijke commissies Zorginstituut Nederland bevatte in de vorige versie concrete bezoldigingsbedragen. In deze wijziging van de beleidsregels worden deze bedragen niet meer concreet genoemd. De bijlage is daarmee neutraler en toekomstbestendiger geformuleerd.

Voorzitter Raad van Bestuur A. Moerkamp