Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 7925Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN Herziening Landgoed Het Schaan

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 16 januari tot en met 28 maart 2016, voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Herziening Landgoed Het Schaan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723. HZBPLgdHetSchaan met de bijbehorende bestanden. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Het Schaan dat op 12 september 2013 is vastgesteld. In deze herziening wordt het bouwvlak voor het landhuis ongeveer 45 meter noordelijk verplaatst. Het plan blijft verder ongewijzigd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode voor eenieder ter inzage in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl of door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666. Tevens is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak gemaakt te worden met de behandelend medewerker, de heer B. van Strien tel.: 013-5086650.