Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria:

toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur het regionale OM, de dekens van de Ordes van advocaten te Amsterdam, Utrecht en Zwolle-Lelystad en de burgemeester van de grootste steden binnen het nieuwe arrondissement geconsulteerd. Gezien de specifieke situatie van de Gooi en Vechtstreek is met ketenpartners rondom jeugd(straf)zaken uit Gooi en Vechtstreek apart gesproken.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement heeft de volgende zittingplaatsen:

 • A. Locatie Utrecht

  Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht

  Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

  Openingstijden 8.30–17.00 uur

 • B. Locatie Lelystad

  Stationsplein 15 8232 DL Lelystad

  Postbus 2035, 8203 AA Lelystad

  Openingstijden 8.30–17.00 uur

 • C. Locatie Almere

  De Diagonaal 37, 1315 XK Almere

  Postbus 2035, 8203 AA Lelystad

  Openingstijden 8.30–17.00 uur

 • D. Locatie Amersfoort

  Stationsstraat 81 3811 MH Amersfoort

  Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

  Openingstijden 8.30–17.00 uur

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven).

2. Zaaksverdeling (NB: dit is NIET de organisatorische indeling)

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

MIDDEN-NEDERLAND

A

B

C

D

A

B

C

D

Bestuursrecht

               

Centrale overheid (waaronder toeslagen)

x

     

x

     

Vreemdelingenzaken

x

     

x

     

Milieuzaken en Waterwet

x

     

x

     

Omgevingsrecht (excl. milieuzaken en Waterwet)

x

x

   

x

x*

   

Sociale zekerheid (excl. Wet werk en bijstand c.a. en Wet maatschappelijke ondersteuning)

x

x

   

x

x*

   

Studiefinanciering

x

     

x

     

Ambtenarenrecht

x

x

   

x

x*

   

Lokale belastingen

x

x

   

x

x*

   

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

x

   

x

x*

   

Wet werk en bijstand c.a.1

x

x

x

x

x

x*

x*

x*

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

x

x

x

x

x*

x*

x*

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

x

   

x

x*

   
                 

Civiel recht

               

Kantonzaken

               

Geldvorderingen tot en met € 25.000,–

x

x

x

x

x

x

x

x

Arbeidszaken

x

x

x

x

x

x

x

x

Agentuurzaken

x

     

x

     

Huurzaken

x

x

x

x

x

x

x

x

Consumentenzaken

x

x

x

x

x

x

x

x

Pachtzaken

 

x

     

x

   

Curatele en mentorschap

x

x

x

x

x

x

x

x

Bewind

x

x

x

x

x

x

x

x

Overige kantonzaken

x

x

x

x

x

x

x

x

                 

Handelzaken (alle niet-kantonzaken m.u.v. boek 1 BW-zaken)

               

Faillissementen en surseances rechtspersonen

x

x

   

x

x

   

Faillissementen en surseances natuurlijke personen

x

x

x

 

x

x

x

 

Schuldsaneringen (WNSP en TBE)

x

x

x

x

x

x

x

x

Grondzaken2

 

x

     

x

   

Intellectuele eigendom

x

x

   

x

x

   

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

x

   

x

x

   

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

x

   

x

x

   

Mededingingszaken

x

     

x

     

Aanbestedingszaken

x

     

x

     

Letselschade

x

x

   

x

x

   

Vervoerszaken3

 

x

     

x

   

Verzekeringszaken

x

x

   

x

x

   

Erfrecht4

x

x

   

x

x

   

Alle overige geldvorderingen > € 25.000,–

x

x

   

x

x

   

Overige dagvaardingen en rekesten

x

x

   

x

x

   
                 

Personen- en familierecht

               

Huwelijk / Partnerschap

x

x

x

 

x

x

x

 

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

x

 

x

x

x

 

Ondertoezichtstelling

x

x

x

 

x

x

x

 

Uithuisplaatsing

x

x

x

 

x

x

x

 

Scheiding c.a.

x

x

x

 

x

x

x

 

Levensonderhoud

x

x

x

 

x

x

x

 

Adoptie

x

x

x

 

x

x

x

 

Verhaal bijstand

x

x

x

 

x

x

x

 

Burgerlijke Stand

x

x

x

 

x

x

x

 

Voogdij overige

x

x

x

 

x

x

x

 

Jeugdwet

x

x

x

 

x

x

x

 

Erkenning / ontkenning vaderschap

x

x

x

 

x

x

x

 

Verdeling / verrekening

x

x

   

x

x

   

Leerplichtzaken5

x

x

x

 

x

x

x

 

Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

x

x

   

x

x

   

Huisverbod

x

x

x

 

x

x

x

 

Overige familiezaken

x

x

   

x

x

   
                 

Strafrecht

               

Megazaken

x

x

   

x

x

   

LP-zaken

x

     

x

     

FP-zaken

x

     

x

     

PR zaken gedetineerd

x

x

   

x

x

   

PR zaken niet gedetineerd

x

x

x

x

x

x

x

x

MK zaken gedetineerd

x

x

   

x

x

   

MK zaken niet gedetineerd

x

x

   

x

x

   

Reguliere milieu en fraudezaken

x

x

   

x

x

   

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

   

x

x

   

TBS verlengingen

x

x

           

Ontnemingen

x

x

           

Overtredingen

x

x

x

x

x

x

x

x

Mulderzaken

x

x

x

x

x

x

x

x

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

   

x

x

   

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

 

Raadkamerrekesten

x

x

   

x

x

   
                 

Landelijke concentraties

               

               

* correspondentieadres is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

X Noot
1

Daaronder wordt ook verstaan: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars.

X Noot
2

Daaronder wordt verstaan: onteigening, ruilverkaveling en Wet voorkeursrecht gemeenten.

X Noot
3

Daaronder wordt verstaan: zaken die gegrond zijn op boek 8 van Burgerlijk Wetboek, de Luchtvaartwet of op verdragen met betrekking tot vervoer over de zee, de binnenwateren, de weg, de lucht en de spoorwegen.

X Noot
4

De verzoekschriften op het gebied van erfrecht worden behandeld door de kantonrechter op de locaties Utrecht en Lelystad.

X Noot
5

Leerplichtzaken vallen organisatorisch onder strafrecht.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken.

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen1.

Het gerechtsbestuur beslist over de plaats van behandeling van zaken en categorieën van zaken indien dit reglement onvoldoende uitsluitsel geeft.

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

In bovenstaande bepalingen zijn algemene postbussen/adressen aangegeven. Voor de juiste correspondentieadressen voor het aanbrengen of indienen van zaken wordt verwezen naar de nadere regels van dit zaaksverdelingsreglement gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen, met dien verstande dat termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener blijft.

4. Roldatum en tijdstip

Op de vier zittingslocaties vinden wekelijks rolzittingen van de kantonrechter plaats in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen. Data en tijdstippen:

Utrecht

woensdag

9:30 uur

Lelystad

woensdag

9:30 uur

Almere

woensdag

9:30 uur

Amersfoort

woensdag

9:30 uur

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn dan wel de rechtbank is betrokken, kunnen ter verdere behandeling worden verwezen naar de rechtbank Gelderland.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 2 februari 2016.

Met de inwerkingtreding van dit Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland wordt tegelijkertijd het Zaaksverdelingsreglement dat is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 8 september 2014 ingetrokken.

Dit reglement kan worden aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.


X Noot
1

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

Naar boven