Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2016, 7688Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 5 februari 2016, met kenmerk 00.063.881, tot wijziging van de Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de BankGiro Loterij van 6 oktober 2015 tot het aanpassen van het deelnemersreglement in verband met een wijziging in de bekendmaking van prijzen;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de bankgiro loterij (Vergunning Bank Giro Loterij 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Onder A.2 wordt de versie van het deelnemersreglement vervangen door:

  • versie geldend per 1 maart 2016;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 5 februari 2016

Hoogachtend,

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken en Communicatie

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De BankGiro Loterij N.V. (hierna: BGL) heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016. Er is een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De BGL heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verzocht om in te stemmen met een wijziging in het deelnemersreglement inzake het bekendmaken van prijzen.

De BGL verzoekt instemming met het invoeren van een dagelijkse bekendmaking van prijzen uit de maandelijkse trekking. De BGL kan al op wekelijkse basis prijzen van de maandelijkse trekking bekend maken.

De verzochte wijziging wordt toegestaan, onder voorwaarde dat hier op transparante en duidelijke wijze over wordt gecommuniceerd in de uitingen over de te winnen prijzen en bij het bekendmaken van de uitslag.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit derhalve om dit wijzigingsverzoek in te willigen.